Alera és un projecte de gestió sostenible de l’aigua que pretén impulsar i promocionar la reutilització d’aigües a nivell local i regional.

El projecte compta amb la implicació de 5 socis d’entitats locals i regionals que disposen d’una amplia experiència i solvència tècnica en l’àmbit de la gestió integral de l’aigua i en particular de la seva reutilització. Representants de les quatre regions que composen l’Euro són presents al projecte  Alera

L’objectiu principal del projecte Alera és demostrar com es pot portar a terme la reutilització d’aigües en l’àmbit local (requeriments tècnics, legals, econòmics, socials, etc) i impulsar aquesta pràctica ecoeficient que té una incidència clau en el desenvolupament sostenible de la Euroregió Pirineus Mediterrània.

Els objectius secundaris del projecte Alera són:

  • Donar a conèixer les experiències i les bones pràctiques de reutilització a un ampli ventall de públics i grups d’interès
  • Establir un marc de cooperació entre els actors principals de la regeneració d’aigües en l’Euroregió Pirineus Mediterrània que permeti intercanviar coneixements i experiència
  • Contribuir a que l’Euroregió Pirineus Mediterrània sigui un referent en la innovació en el camp de la reutilització de l’aigua

El projecte Alera té l’objectiu de confeccionar una caixa d’eines o toolbox que inclogui tots resultats i productes dels projectes de reutilització d’aigües a nivell local dels beneficiaris per a la seva transferència a d’altres interessats en la Euroregió Pirineus Mediterrània. En aquest punt s’indiquen les actuacions dels beneficiaris en la reutilització d’aigues.

Estudi sobre la potencialitat d'ús a l'empresa d'aigües reutilitzades a càrrec de l'Ajuntament de Granollers

Diagnosi de la potencialitat de la xarxa d’aigües reutilitzades de Granollers…

Avaluació i millora del llacunatge de filtres plantats de canya a Nègrepelisse a càrrec dels ajuntaments de Terrasses et Vallée de l'Aveyron

Avaluació del funcionament i propostes de millora del projecte de reutilització de Nègrepelisse i possibilitats d’aplicació a Terrasses et Vallée de l’Aveyron…

Diagnosi sobre la reutilització d’aigües per a la millora del paisatge i d’altres usos ambientals a càrrec d'Ecofilae

El treball serà una diagnosi general de la situació que permeti extreure conclusions de cara a la pròxima redacció de normatives d’aigües reutilitzades a França…

Optimització xarxa distribució d'aigües depurades a Es Migjorn Gran

Anàlisi de l’optimització de la xarxa de distribució d’aigües depurades de Es Migjorn Gran…

Confecció toolkit a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La UPC recollirà els resultats i productes dels projectes de reutilització d’aigües en una base de dades d’accés lliure que contindrà documents de referència, manuals i guies tècniques, experiències reconegudes, legislació i estudis d’àmbit internacional per a la implantació i gestió dels projectes de reutilització d’aigua fets pels socis…

Euroregió Pirineus MediterràniaSoutenu par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de l’Appel à projets
"EFFICACITE ET SOBRIETE DANS L’USAGE DES RESSOURCES (EAU OU ENERGIE) 2013"