PROVES D’ ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA-Conservatori

Inscripció proves d’accés i preinscripció al Conservatori per al curs 2018-2019:

Resolució ENS/407/2017, de 28 de febrer

Data inscripció prova i preinscripció:

Del 4 al  16 d’abril de 2018

Preu:

68.47 euros alumnes escola
96.80 euros alumnes nous

Documentació:

Imprès inscripció
Imprès dades bancàries + document titularitat + còpia DNI titular compte (alumnes nous)
Còpia DNI, NIE o passaport

Data primera prova (llenguatge musical):

Dimarts dia 22 de maig de 2018, a les 10h

La data de la prova d’instrument es concretarà un cop tancada la inscripció.

Avisos:

La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019.

La superació de la prova no suposa l’obtenció de plaça escolar.

 

 

Trobareu més informació a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/ensenyam-prof-musica-dansa/