Una ciutat
compromesa
amb el medi
ambient

Potenciació del paisatge, seguir millorant la gestió de l’aigua, actuacions de transició energètica, continuar recuperant el riu i respecte al medi ambient

El compromís ambiental de la ciutat ve de lluny i té el seu millor exponent en la recuperació del riu Congost i també en l’estalvi energètic i la gestió de l’aigua, que ha permès reduir clarament les factures de consum i també ha tingut un efecte positiu sobre el medi. Granollers és pionera en la reutilització d’aigües del subsòl, amb una xarxa de 10,6 km i un sistema de telegestió innovador.

L’Ajuntament de Granollers està complint el compromís europeu per adaptar Granollers als efectes del canvi climàtic: reduir el 20 % el consum energètic, augmentar un 20% la producció d’energies netes i reduir el 20 % les emissions de gasos amb efectes hivernacle. L’encariment i l’escassetat de l’energia ens exigeix decisions municipals però també compromisos col·lectius. Continuarem facilitant la mobilitat a peu, fent noves ampliacions de vorera (c. Rosselló, c. Corró entre els carrers de Ramon Llull i el Lledoner), amb una atenció especial als carrers amb voreres molt estretes. També convertirem ben aviat en plataforma única el tram del carrer de Corró, entre el carrer de Torras i Bages i el carrer València, i s’està ultimant el projecte executiu de calçada única al carrer de Ricomà. I sobretot donant preferència als itineraris més habituals, especialment tenint atenció permanent en fer fàcil l’accés a peu a les escoles. És necessari seguir millorant els eixos bàsics de circulació. Toca completar la millora a l’entorn dels carrers de Girona i de Francesc Ribas. Avançarem també en una assignatura pendent: la bicicleta, amb diàleg amb l’entitat Granollers Pedala. El primer pas, dotar d’aparcaments segurs a l’estació i a les instal·lacions esportives i revisar els itineraris recomanats i les zones 30.

Actuacions i accions destacades

 1. Desenvolupar el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES), full de ruta de les actuacions municipals vinculades amb l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables
 2. Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com ara el Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, el Consorci de residus del Vallès Oriental i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
 3. Incrementar la capacitat de servei de la xarxa municipal d’aigua no potable per a destinar-la al reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i embornals. Estudiar la implantació a nous altres usos, com l’industrial i l’agrari
 4. Buscar finançament per desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa l’aprofitament de la matèria i l’energia als polígons Jordi Camp i Congost
 5. Càlcul, control i seguiment coordinat dels indicadors de qualitat de l’aire: inventari de focus emissors de les activitats industrials potencialment contaminadores de l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilitat
 6. Convertir com a element de referència a nivell nacional el parc ambiental que formen l’Estació depuradora d’aigües residuals de Granollers, el riu Congost, l’espai natural de Can Cabanyes i la planta de compostatge de Consorci de Gestió de Residus Besòs
 7. Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nord de Can Cabanyes que es nodreixi de l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Granollers i que tingui la funció de bassa de retenció d’aigües pluvials del Circuit
 8. Adequació, senyalització i difusió de cinc itineraris bàsics circulars sobre àmbits temàtics a Granollers: Volta al paisatge, Arbres i espais d’interès local, Ruta de l’aigua, Serra de Llevant i Anella verda de Can Cabanyes
 9. Potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport amb el suport d’entitats de ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcaments segurs dins la ciutat
 10. Promoure l’ús de material reciclat procedent de la recuperació de material de la construcció en la subbase dels carrers a urbanitzar
 11. Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aquells vials on sigui aconsellable la seva utilització
 12. Estendre la renovació de l’enllumenat públic apostant per sistemes més eficients, com la tecnologia LED

La dada

Powered by Socrata