Una ciutat
compromesa
amb el civisme

Bon veïnatge i respecte per construir comunitat

La ciutat és un projecte col·lectiu i la suma de molts esforços. És també l’espai de la convivència, de la construcció de la civilitat. És l’espai dels drets i també dels deures. El lloc del respecte, que ens permet construir comunitat. Hem treballat aquest tema amb constància informant, educant i també sancionant, amb visites als presidents d’escales i reunions amb les comunitats de veïns. Amb una figura que va adquirint un paper important, l’agent cívic, que, conjuntament amb els tècnics municipals, es reuneixen amb les comunitats de veïns com es va fer en el marc del Pla de Barris, primer a Congost, després a Sant Miquel i, en els propers anys ens plantegem actuar de manera integral a Granollers Nord i Can Mònic.

Identificar conflictes en la comunitat i acompanyar en la seva resolució, és el nostre objectiu. És imprescindible seguir en aquesta línia, per la qual cosa estem preparant el Pla Integral de Granollers Nord, amb més agents cívics per promoure un millor ús dels parcs i de les zones verdes i amb la proposta d’obrir una oficina de suport a la gestió de les comunitats de veïns. El civisme és un valor de la ciutat que cal fomentar i també gestionar.

 

Actuacions i accions destacades

  1. Crear l’oficina de suport a les comunitats de veïns per estar al costat de les comunitats i dels presidents d’escala per identificar, junts, el problema i compartir solucions. Potenciar la mediació.
  2. Elaborar un pla de suport a la convivència i el civisme en les comunitats veïnals, treballant per la gestió i millora de la convivència veïnal i les bones relacions de veïnatge
  3. Eradicar actituds incíviques buscant l’aliança amb la gent que vol una ciutat endreçada, neta i tranquil•la
  4. Fomentar l’arrelament al municipi de les persones nouvingudes, mitjançant el teixit associatiu, la participació en esdeveniments socials i l’entramat ciutadà
  5. Crear i coordinar el nou pla d’actuació pel civisme i la convivència (2015-2019), que agrupi els programes adreçats a millorar la convivència a la ciutat.
  6. Treballar la cohesió, tenint present les poblacions d’origen de les persones immigrades, mitjançant accions bidireccionals
  7. Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers la igualtat de gènere
  8. Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la comunicació, en les activitats de promoció de la salut
  9. Promoure la protecció dels animals de companyia, fomentar la tinença responsable i l’adopció i fer actuacions de control d’animals al carrer
  10. Reforçar els centres cívics com a espais de referència als barris de la ciutat

Més actuacions

El PAM complet

Més informació