Crear noves oportunitats econòmiques, seguir donant suport a l’empresa i a la innovació, redefinir l’estratègia comercial i crear sinergies amb restauradors i hotelers

Granollers és avui una de les ciutats que manté uns indicadors positius pel que fa a facturació i productivitat de les seves empreses. La ciutat disposa de 406 empreses per cada 1.000 habitants, una xifra superior a ciutats amb característiques semblants. Hi ha dos factors destacables dins el perfil econòmic de la ciutat: el pes i la diversitat de la indústria, que ocupa el 18,82 % dels treballadors, i la força del comerç. Cal seguir captant noves activitats econòmiques, donant suport a iniciatives emprenedores del territori com l’activitat agrària de Palou i desenvolupar espais d’oportunitat com el Circuit de Catalunya.

La indústria té un pes important en l’economia de la ciutat i per això cal enfortir-la. La millora dels polígons inclou el desplegament de la fibra òptica amb una cobertura superior al 90 %, la millora de les zones d’aparcament i accés a carreteres i infraestructures de comunicació amb l’entorn, per crear un espai més competitiu i atractiu per les indústries. Es continuen millorant els serveis a polígons de Granollers. El desenvolupament urbanístic del sector 112 (ampliació del polígon de Cal Gordi-Can Català) permetrà noves implantacions d’activitat econòmica.

Des de Can Muntanyola es seguirà donant suport a l’emprenedoria i altres iniciatives empresarials per mantenir una economia activa capaç de generar nous llocs de treball. En el marc d’aquest programa, el 2017 s’han creat 55 noves empreses, 35 de les quals encapaçalades per dones.

Refermar l’atractivitat del comerç de proximitat i potenciar els mercats i les fires amb identitat pròpia. S’ha remodelat el soterrani del Mercat de Sant Carles i s’ha celebrat el primer any d’existència del mercat del dissabte que es caracteritza per la venda de producte ecològic i de proximitat directa del productor o elaborador al client, sense que hi hagi intermediaris. Actualment, el conformen 15 parades, una de les quals amb productes de Palou.

Granollers és la porta nord de la regió metropolitana i la seva bona connexió fa créixer el potencial econòmic de la ciutat. La presència de la Xarxa C17, constituïda el novembre de 2015, posa en valor el patrimoni industrial, territorial i de coneixement del corredor de la C17 i treballa per millorar les infraestructures viàries (C17) i ferroviàries (desdoblament de la línia de Rodalies R3). La Xarxa C17 està formada per 19 ajuntaments, 2 consells comarcals i una vintena d’empreses, entitats i fundacions.

Accions 2018-2019
  1. Donar a conèixer l’atractivitat de la ciutat per a les diverses iniciatives econòmiques
  2. Posar en valor les botigues singulars i històriques de la ciutat
  3. Nova edició de l’estudi d’atractivitat comercial
  4. Consolidar el mercat de proximitat del dissabte
  5. Noves accions de millora en el Mercat Sant Carles
  6. Nova convocatòria de plans d’ocupació a col·lectius amb més difícil ocupació (joves, majors 45, atur llarga durada)
  7. Programes que donin suport a les persones que busquen feina, per ajudar-los a reforçar les seves competències o a desenvolupar-ne de noves i accelerar així la seva contractació. Exemples: Ponts a la feina, Garantia Juvenil
  8. Fer créixer els serveis a les empreses que ofereix Can Muntanyola, com el programa Reempresa, PuntTIC Muntanyola, EmprènJove, EmprènTIC i el Punt d’Atenció a l’Emprenedor diferenciat segons el sector d’activitat
  9. Continuar amb el treball de la Xarxa C17
  10. Inici obres de la reforma integral del polígon de la Font del Ràdium, amb connexió amb la C1
Indicadors

Dades obertes relacionades amb l’eix

Ocupació

Població activa registrada (per edat i sexe)

Persones aturades (per edat i sexe)

Persones aturades (per sexe)

Persones aturades (per edat i nivell formatiu)

Persones aturades (per durada de la demanda)

Persones aturades (per subgrup principal d’ocupació)

Activitat econòmica

Destaquem

Més accions

El PAM complet

Més informació