NORMATIVA I INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

XXXXXXXXXXX

Normativa

Pla Anual Normatiu?????

Reglaments

Ordenances

Circulars, directives, instruccions i respostes a consultes sobre les normes????

Normativa d’Urbanisme, planejament urbanístic…

Normativa en tràmit?????

Resolucions judicials i informes de rellevància jurídica

Actes objecte d’un procediment de revisió en via administrativa?????

Resolucions administratives i judicials de rellevància

Informes de rellevància jurídica????

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius

informació

Catàleg de procediments administratius

informació

Gestió documental i arxiu

informació