En aquest apartat s’hi inclouen les convocatòries i actes dels diferents òrgans del Consell de Ciutat. El Consell es reuneix en sessions plenàries i, en el desplegament de la seva activitat, pot crear una comissió permanent i comissions sectorials.

Plenari

Les atribucions del Consell de Ciutat en Ple són:

a) Emetre informes i recomanacions no vinculants, que seran elevats als òrgans de govern municipals que pertoqui.
b) Formular propostes i suggeriments sobre assumptes de caràcter social, econòmic i territorial.
c) Aprovar la composició de la Comissió Permanent del Consell i la seva modificació.
e) Aprovar la creació de les comissions de treball.
f) Acordar el cessament de qualsevol dels membres del Consell quan es donin les causes previstes amb aquesta
finalitat.
g) Elaborar i aprovar, anualment, la memòria del Consell, que serà presentada en el Ple municipal.

El Plenari es reunirà en sessió ordinària 3 cops a l’any.

Per conèixer la feina feta pel Consell de Ciutat durant els primers anys de mandat i les funcions que durà a terme els propers anys, consulteu la presentació.