La creació del Consell de Ciutat respon principalment a la voluntat d’implicar al conjunt de la societat granollerina en el procés de reflexió estratègica que és necessari per a la construcció futura de ciutat. El Consell de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana, amb caràcter no vinculant en matèria de planificació estratègica, desenvolupament local i grans projectes de ciutat.

Té atribuïdes les finalitats següents:
a) Assistir a l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal, procurant generar consens ciutadà en temes d’interès general, en correspondència amb el treball efectuat des d’altres consells sectorials o territorials.
b) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Granollers, els grans projectes urbans i de desenvolupament social i econòmic de la ciutat.
c) Informar i assessorar sobre els criteris principals del pressupost municipal i fer el seguiment dels principals programes d’actuació municipal (PAM).
d) Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials, en l’anàlisi i la formulació de propostes sobre assumptes de caràcter social, econòmic i territorial.
e) Debatre altres temes d’interès general que li siguin encomanats per l’alcalde/essa o pel Ple de l’Ajuntament.

Per a més informació fes clic aquí