Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

 

Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aborda la nova orientació que l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya vol donar a la política energètica catalana, integrant-ne aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l’energia.

 

Des d’una perspectiva climàtica aquest Pla és una part molt significativa de la planificació en matèria de política climàtica. Cal tenir present, no obstant, que el Pla no inclou d’altres aspectes del canvi climàtic com ara les emissions de gasos d’efecte hivernacle no vinculades a l’energia, l‘anomenat efecte embornal (boscos, agricultura, …), l’adaptació als impactes del canvi climàtic o el desenvolupament de models climàtics regionals, que d’acord amb el Pla de Govern 2011-2014 seran objecte de tractament en el Pla de Mitigació i l’Estratègia d’Adaptació.

 

L’energia té una estreta relació amb les quatre dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social, d’equilibri territorial i ambiental). La seguretat del subministrament energètic i el preu de l’energia són, sens dubte, factors crucials per al desenvolupament econòmic. D’altra banda, és evident que moltes de les formes de producció i consum d’energia poden reduir la sostenibilitat ambiental.

 

En els pròxims anys, cal equilibrar diferents objectius com: garantir la seguretat i la qualitat del subministrament energètic; establir un model energètic competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir el consum dels combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia, per arribar a un model català de generació i consum d’energia que sigui sostenible i que contribueixi a l’objectiu europeu de descarbonització de l’economia.

 

Ves a l’enllaç per consultar l’Institut Català d’Energia i el seu Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

 

 

Ves a l’enllaç [PDF] per consultar el Resum Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020:

 

Des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic s’ha editat un vídeo de difusió de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) horitzó 2013-2020, document que fou ja aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el novembre de 2012.

 

L’objectiu estratègic de l’ESCACC és esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climàtic a Catalunya i per tal d’aconseguir-ho caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari al respecte i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes.

 

Per assolir aquest objectiu cal identificar els agents implicats i establir mecanismes de participació i coordinació tant en el procés d’elaboració de l’Estratègia com en cadascuna de les seves revisions. En aquest apartat doncs, l’OCCC vol establir aquest procés participatiu amb la voluntat d’informar a la ciutadania en relació a l’adaptació al canvi climàtic i les polítiques públiques que es plantegen aplicar i proposar i debatre mesures per a l’ESCACC.

 

 

 

 

 

 

Els comentaris estan tancats.