Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població

Can Bassa 2 b

El projecte respon a la necessitat de retornar poder i coresponsabilitat a la ciutadania de Granollers en la gestió i la cura de la salut individual i de la comunitat, mitjançant processos d’educació activa i participativa. Persegueix l’apoderament dels/les ciutadans/nes, a fi que exerceixin la condició de ciutadania de forma activa (que implica l’assumpció i acompliment de drets i deures i exercir-los activament), a partir d’un procés d’adquisició activa de coneixement i expertesa en la gestió dels aspectes relacionats amb la salut individual i la salut col·lectiva. El projecte incorpora la consideració d’un reconeixement explícit, a les persones involucrades, sobre la ciutadania activa i l’expertesa en salut.

Els valors a posar en joc i fomentar amb aquest projecte són els propis de la ciutadania activa: responsabilitat i participació, tolerància i solidaritat, coneixement i llibertat, autonomia i esperit crític, igualtat i pluralisme.

Els objectius específics són: produir de forma progressiva processos d’alfabetització crítica en salut, en diferents grups seleccionats de ciutadans/es, i incentivar la generació, per part d’aquestes persones, de propostes de disseminació del coneixement crític adquirit i d’accions per provocar canvis en els determinants socials i en la salut de la ciutadania de Granollers.

El procés d’alfabetització crítica proposat s’aborda utilitzant com a model conceptual de partida el model dels Determinants Socials de la Salut, propugnat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). S’utilitzen com a tècnica pedagògica els Tallers d’Investigació-Acció Participativa (IAP). Per testar la bondat d’aquesta metodologia IAP es va realitzar una prova pilot mitjançant un Taller d’IAP, de 12 mesos de durada, sobre salut, a un grup d’adolescents-joves, seleccionats en base a criteris d’oportunitat, proactivitat, representativitat i potencial d’incidència en la seva comunitat. Es considera adient realitza-la dins l’àmbit educatiu i en un barri amb bona delimitació territorial i social. D’acord amb aquests criteris es va decidir fer que el col·lectiu seleccionat fos un grup d’alumnes de 4t. d’ESO de l’Institut Celestí Bellera i un grup de control a l’Institut Antoni Cumella.

Amb els tallers d’IAP es planteja aconseguir dos tipus de resultats.
A curt termini: construcció de capacitats i desenvolupament de competències, actituds i consciència crítica en les persones participants en les accions d’IAP; i producció d’iniciatives orientades a l’assoliment de canvis positius en relació amb la salut de la Comunitat, sorgides des dels grups de ciutadans/es involucrats/des en el procés d’alfabetització crítica.
I a llarg termini: Impacte mesurable de la intervenció en termes de guanys en salut a nivell local.

La informació resultant de tot el procés es pot consultar a l’informe final projecte RAP Can Bassa.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • Joan Bellavista Illa Director del II Pla Estratègic de Granollers
  • Daniel Cruz Martínez Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ),
  • Aurora Dueñas Molins Sector sanitaris Vallès Occidental Est i Vallès Oriental (CatSalut)
  • Frederic Font Vila Mútua Granollers
  • Josep Ganduxé Soler Unió Hospitalària de Barcelona, dir. Centres Bauclínic
  • Joan Guanyabéns Calvet Director PwC, ex Delegat Agència Informació Avaluació Qualitat, Dept Salut
  • Rafael Lledó Rodríguez Fundació Hospital Asil de Granollers
  • Francesc Martínez Mateo Cap d’Àrea de Benestar Social de l’Aj. de Granollers
  • Anna Nadal Puig Cap de Servei de Salut Pública de l’Aj. de Granollers
  • Jaume Ordí Maja Professor d’investigació, Hospital Clínic, Centre for International Health Research of Barcelona (CRESIB)
  • Joan Padrós Bou Metge internista, consell Acadèmia Ciències Mèdiques
  • Maria José Pareja Blázquez Cap Serveis Socials, Aj. de Granollers
  • Núria Prat Gel Directora SAP Vallès Oriental
  • Josep Rius Vilardosa Sotsdirector de la Mutua de Granollers
  • Montse Roca Roger Professora de l’escola d’infermeria (UB)
  • Emilio Rojo Rodés Fundació Benito Menni
  • Maria del Mar Sánchez Martínez Regidora

Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats de la població

Els treballs de la Comissió van definir un acord unànime pel qual el fil conductor d’aquest projecte hauria de ser el voluntariat.

El treball lliure i solidari que la ciutadania i les entitats realitzen en benefici de la comunitat permet fer front a molts dels reptes i necessitats que se’ns presenten en l’actualitat. El voluntariat és un reflex del propòsit d’unes persones que estan disposades a dedicar el seu temps i esforç a diferents causes que els motiven, sense contraprestació econòmica.

El Punt del Voluntariat de Granollers és un projecte destinat a promoure la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat i vincula les persones interessades a fer voluntariat amb alguna entitat sense ànim de lucre del municipi que desenvolupi projectes en aquest àmbit. Aquí es pot trobar una imatge del seu concepte.

El mes de setembre de 2014 es va presentar el Punt de Voluntariat de Granollers, desenvolupat entre les entitats i l’Ajuntament, en un acte celebrat a la sala Tarafa.

Des d’aleshores fins a finals del 2016, l’existència d’aquest Punt ha permès entre d’altres:
– Que 19 entitats siguin membres de la Taula d’entitats
– 158 persones han estat ateses demanant informació
– 14 peticions d’informació d’entitats o institucions
– Entre les actuacions públiques realitzades:
Acte de presentació del Punt amb 150 assistents
Commemoració dia internacional del voluntariat amb 100 assistents
Exposició i itinerància de “El voluntariat té un punt. Tu tens un punt”.
Difusió a col·lectius específics: La Troca i centres educatius, com el Projecte Servei Comunitari de l’Escola Municipal del Treball (80 alumnes).

A més, cal destacar com a utilització de la web:
– 6.917 usuaris que han obert almenys alguna sessió
– 115 usuaris inscrits
– 26 entitats registrades
– 47 crides realitzades

I per acabar, cal esmentar especialment que Granollers ha acollit dos cops l’Escola d’Estiu del Voluntariat amb 33 i 38 assistents cadascuna de les dues edicions.

Es pot consultar més informació del projecte a la web del Punt de Voluntariat Granollers.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • Montserrat Aguilar Casacuberta Directora Fundació Antònia Roura
  • Carme Barbany Ciurans Cap Àrea en Relacions Ciutadanes de l’Aj. De Granollers
  • Joan Bellavista Illa Director del II Pla Estratègic de Granollers
  • Joan Miquel Castells Ganduxé Gestor
  • Laura Coll i Planas Responsable de l’Àrea de Recerca Institut de l’Envelliment (UAB)
  • Jordi Franquesa Guàrdia Escoltes Granollers
  • Toni García Mesas Botiga l’Aire, entrenament Mitja
  • Carla Giralt Borrell Escoltes Granollers
  • Fina Jerez Bernat Escola Pia
  • Núria Maestro Roca Tècnica Serveis Socials, Aj. de Granollers
  • Josep Marquès Baró President Creu Roja Catalunya
  • Francesc Martínez Mateo Resposable Benestar Social de l’Aj. de Granollers
  • Martí Pujadas Ferrer Associació Cultural de Granollers
  • Mercè Relats Casas Càritas
  • Teresa Riera Pagès Directora tècnica de la Residència Geriàtrica. Hospital Asil de Granollers
  • Maria del Mar Sánchez Martínez Regidora

Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca

Projecte Baula 2Aquest últim projecte és el que va obtenir una definició més concreta en la comissió de treball d’allò que es volia aconseguir, treballar per una mediació entre l’empresa i el sistema de formació professional i superior per a la millora de la inserció laboral dels joves.

El projecte resultant, anomenat Baula, posa en relació l’empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu; de manera que, aplicant un model d’interrelació entre ambdues parts, s’aconsegueixi reduir l’atur juvenil, s’incentivi la inserció laboral dels joves i s’experimenti amb els nous instruments que propicia la reforma laboral.

Es va realitzar una fase pilot en el sector de l’automoció. Després de la presentació dels resultats el 2013, el Consell Directiu decideix traspassar la direcció d’aquest projecte a la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Granollers. Aquest Consell crea un grup de treball entorn de les diferents conclusions que es presenten, i preparen un guió temàtic, identificant els punts fonamentals a tenir en compte, juntament amb un calendari d’execució. Per donar continuïtat al projecte es va acordar la realització dels treballs en dos nous sectors, el sector agroalimentari i el sector químic.

En una segona fase, es van realitzar més visites a empreses dels sectors esmentats, que han servit per poder introduir els mateixos eixos d’actuació, incidir en aquests sectors i d’altres que per capil·laritat han anat sorgint. En aquest sentit s’ha fet efectiu el foment de la relació entre escola i empresa a través de les visites, de les jornades sectorials i de les jornades de presentació dels projectes. El treball s’ha centrat per acostar empreses i centres i s’ha aconseguit fer palès la importància de la transversalitat entre l’educació i la promoció econòmica.

A partir d’aquest impuls del treball realitzat tant des de la metodologia com en la creació de coresponsabilitats amb les empreses de la comarca, el Consell de la Formació Professional de Granollers va anar agafant les rendes d’aquest procés i a començaments del 2016 ja s’havien garantit els següents ensenyaments de formació Dual:
– L’Institut Carles Vallbona: tenen 4 cicles amb dual, concretament en Grau Superior;
– l’Escola Municipal del Treball, 6 grups de dual (5 de Grau Mitjà i 1 de Grau Superior);
– i pel que correspon a Educem, resten només pendents de tramitació administrativa plans Duals en dos cicles.

En total sumen 10 especialitats formatives en Dual. En el primer any els alumnes estan al centre educatiu, excepte les hores de FCT (Formació en centres de treball/empreses), en una mitjana de 400 hores. I en el segon any, l’alumne passa un terç de la durada del cicle a l’empresa en qualitat de treballador o assalariat.

També s’ha organitzat formació per a col·lectius singulars, acreditació de l’experiència, assessorament professional a persones adultes, foment de la innovació i la internacionalització. Per la part de l’acreditació de l’experiència i assessorament professional de persones adultes, s’han realitzat activitats a l’Institut Carles Vallbona, a l’Escola del Treball, a l’Educem i a Parc Estudi. Destacar la participació en projectes d’innovació amb la Fundació Barcelona FP, i processos d’internacionalització en tots els centres, que en la seva totalitat ja disposen de la carta ERASMUS. Amb les tasques realitzades en les diferents fases del projecte s’ha pogut donar a conèixer a les empreses quins serveis poden oferir els centres d’FP de Granollers i, sobretot, veure cap a quin sector o sectors es va produint l’especialització. L’objectiu també és fer que els centres educatius de la ciutat es puguin convertir en centres de referència territorial i sectorial, i projectin les seves capacitats cap a l’exterior.

Quant a la formació per a col·lectius singulars s’ha desenvolupat un curs lligat a temes d’atenció al client i anglès professional a través de cicles formatius de grau mitjà en la branca administrativa. Un instrument més per a potenciar la internacionalització dels centres d’FP, potenciant la mobilitat dels alumnes de GM i de GS i del professorat i fomentar els projectes internacionals amb altres institucions, creant un grup de treball amb els responsables de mobilitat de cada centre i relacionat amb el Pla de Projecció Exterior de Granollers.

El seguiment i la responsabilitat d’aquest projecte, un cop acabada aquesta fase, es va encomanar al Consell de la Formació Professional de Granollers.

 • COMISSIÓ DE TREBALL

  • M. Eugènia Anta Ten ex inspectora d’Educació
  • Joan Bellavista Illa Director del II Pla Estratègic de Granollers
  • Xavier Bové Collado HR Advisor Reckitt Benckiser
  • Mercè Chacón Delgado ex gerent Fund BCN Formació Professional Aj BCN, ex. DG Form y Orientación Univ del MEC
  • Joaquim Colom Royo UEI Foment o Susana
  • Mercè Comas i Duran Educem
  • Mònica de Vega i Cassassas Empresària
  • Juan M. Fresnillo Manzano Professor
  • Pere Gabern Guilera Coordinador Consell Formació Professional Granollers
  • Laura Guimerà Vicente INIBSA Laboratorios
  • Eva Martín Sánchez Hospital de Granollers
  • Glòria Montoy Miret Carles Vallbona
  • Pietat Sanjuán Trujillo Tinent d’Alcalde i Regidora
  • Lluis Serra Reyes Director general Bricmania
  • Albert Soler Fuentes Cap de l’Àrea d’Educació
  • Antonio Vicente Granado Director de l’Escola del Treball