Adaptació dels serveis bàsics a les necessitats futures de la ciutat

Un element fonamental per a la millora de la qualitat urbana són els serveis bàsics (aigua potable, clavegueram, energia) i com mantenir-los. Cal un esforç coordinat, orientat a la millora global de les seves instal·lacions (aigua potable, aigües grises, clavegueram, energia, cablejat TIC) i una planificació de les necessitats futures. També és fonamental la renovació dels serveis de la via pública (enllumenat, voreres, etc.); la racionalització de les xarxes d’instal·lacions aèries (electricitat, telefonia) i optar al màxim per soterrar-les, i l’eliminació d’elements obsolets que embruten les façanes (rètols, antenes, instal·lacions…) i d’aquells que comporten barreres físiques als ciutadans.

El desenvolupament d’un model de ciutat arbrada, amb la inclusió i el manteniment de vegetació en els eixos vertebradors i d’ordenació de la ciutat, fa imprescindible que les espècies viàries tinguin un tractament com els altres serveis bàsics, amb la necessària compatibilització en l’ús de l’espai del subsol, vital perquè creixin amb salut.


Valors associats: Competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés; projecte de continuïtat.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya-UPC, Consorci del riu Besòs, Aigües del Prat-Ajuntament del Prat de Llobregat i Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (CGRVO).

 • ACCIONS REALITZADES


Actuacions i principals accions per a la millora global de les instal·lacions i de la planificació de les necessitats futures:

1. Clavegueram. Obtenció d’una major eficàcia i eficiència en els serveis relacionats amb el cicle de l’aigua

1.1. Aplicació del Pla director de clavegueram com a guia per a la renovació de la xarxa del municipi. Noves urbanitzacions i punts de la xarxa amb deficiències.

 • 2014: nou conveni amb el Consorci de Defensa del Besòs per al servei de manteniment del clavegueram. Obtenció d’una subvenció de 72.000 € per a l’actualització del Pla director.
 • 2015: revisió del Pla director per part del Consorci del Besòs i obres de renovació de trams malmesos o petites modificacions de la xarxa.

1.2. Desplegar el nou Pla director de clavegueram (2015-2019), en redacció, com a eina de referència per a la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d’envelliment o d’insuficiència.

 • 2016: presentació del nou pla amb l’anàlisi de l’estat estructural de les clavegueres i les capacitats hidràuliques.
 • 2016: conveni amb el Consorci del Riu Besòs per a la delegació de competències per a la redacció, direcció i execució d’obres de renovació. Constitució de la comissió de seguiment.

1.3. Redacció d’una nova ordenança del cicle de l’aigua adaptada a les noves tecnologies i a les necessitats del municipi.

 • 2016: esborrany de la simulació de la repercussió de diferents escenaris de costos de manteniment, reparació i adequació de la xarxa de clavegueram al rebut de l’aigua, de cara a la integració de la taxa de clavegueram i les tarifes del consum d’aigua.

2. Aigua. Obtenció d’una major eficàcia i eficiència en els serveis relacionats amb el cicle de l’aigua

2.1. Renovació de la xarxa de canonades de fibrociment existents a la ciutat per tal d’evitar avaries, prioritzant les inversions necessàries per arranjar aquells punts de la xarxa que presenten major deficiència.

2.2. Garantir l’abastament de la població amb recursos hídrics locals en cas de sequera gràcies a captacions com les mines d’en Serra o el Pou Mogent.

2.3. Minimització i correcció de l’acció de les aigües pluvials dels sobreeixidors efluents a la llera del riu Congost mitjançant actuacions als col·lectors, i adopció de mesures que evitin danys sobre el llit fluvial en el cas de crescudes de riu.

 • 2017: el Consorci va realitzar en els sobreeixidors del sistema en ALTA diverses actuacions per a la reducció de l’impacte paisatgístic (6), la rehabilitació dels que van quedar soterrats (5) i instal·lació de sensors de flux (12).

2.4. Inici dels estudis per establir la millor opció per a la gestió del servei d’abastament d’aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l’actual contracte.

2.5. Continuació del programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per a l’abastament d’aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas d’obres públiques com privades, amb l’objectiu de reduir avaries.

3. Enllumenat

3.1. Estudi de la possibilitat d’un canvi de model d’execució i finançament directe de les obres per part d’empreses de serveis energètics.

 • 2013: es descarta com a nova forma de gestió, d’acord amb l’informe elaborat per un assessor extern, partint de les prestacions que ja tenia el servei d’enllumenat i a la les característiques del contracte de manteniment vigent.

3.2. Continuació de la millora i renovació d’enllumenat públic de diferents sectors de la ciutat.

 • 2014: elaboració de les fitxes d’actuació per a cadascun dels 180 quadres de control de l’enllumenat públic i inici de les actuacions consensuades.
 • 2015: es va licitar la substitució de més de 150 punts de llum per lluminàries de LED i es va actuar a més de 30 quadres d’enllumenat.

3.3. Adequació, legalització i millora de la instal·lació elèctrica de l’enllumenat públic del Parc Torras Villà.

 • 2017: execució de pràcticament tota l’obra civil i instal·lació de la majoria de columnes i noves llumeneres LED. Queda pendent la instal·lació del mòdul de telegestió, un nou quadre elèctric per a activitats ocasionals de caire festiu i legalització final.

3.4. Continuació amb el canvi massiu ja iniciat d’equips obsolets (vida útil finalitzada), com les de VSAP (Vapor de Sodi d’Alta Pressió), per uns de nous i més eficients, segons criteris d’auditoria lumínica i energètica.

3.5. Licitació d’un nou contracte de manteniment de l’enllumenat.

3.6. Continuació del Pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

 • 2012-2017: es va renovar el contracte de manteniment i adquisició de: climatització, aparells elevadors, equips de protecció contra incendis, portes automàtiques, control per a la prevenció de la legionel·losi, treballs d’alumini i vidre, cobertes i instal·lacions solars tèrmiques. En els nous plecs de condicions tècniques que havien de regir aquests nous contractes s’hi van incorporar elements de millora i estalvi de recursos materials i energètics.

4. Residus i neteja viària

4.1. Adaptació dels serveis de neteja viària i de recollida de residus urbans a les necessitats de la ciutat.

 • 2013-2015: preparació i adjudicació del nou concurs per al servei de recollida de residus urbans i de neteja viària que incorporava noves tecnologies per millorar l’eficiència i l’eficàcia i satisfer les necessitats de la ciutat.

4.2. Disseny de campanyes periòdiques d’informació i conscienciació sobre el tema dels residus i la neteja viària. Cerca de formes de col·laboració i implicació d’entitats veïnals i ciutadanes.

 • 2012: campanya informativa realitzada als usuaris afectats per la posada en marxa del nou sistema de recollida a l’illa de vianants

4.3. Estudi de la possibilitat de cobrar la taxa de recollida i tractament de la brossa per generació de residus.

 • 2014: es realitza l’estudi de revisió de les taxes tenint en compte la segregació de la recollida comercial. Es decideix deixar-ho aturat temporalment.

4.4. Optimització del servei de neteja viària als polígons industrials de la ciutat amb l’objectiu que el manteniment sigui l’adequat.

 • 2013: adaptació del programa de neteja periòdica dels polígons industrials a les disponibilitats econòmiques i de recursos de la concessió.
 • 2014: es va estendre a tots els polígons de Granollers la recollida porta a porta d’orgànica i rebuig dels establiments amb residus assimilables a domèstic (restaurants, bars..) i s’hi van instal·lar contenidors de selectiva.
 • 2015: en el nou plec de condicions de la licitació del servei es va preveure una acció detallada per als polígons industrials amb una freqüència d’actuació superior.
 • Modificació del contracte de recollida d’escombraries i neteja viària per tal de millorar la neteja dels polígons industrials amb la periodicitat prevista inicialment. El 2017, el nou contracte va preveure la neteja de tots els polígons amb una escombradora, mínim 1 cop al mes. Dotació d’una bossa d’hores per serveis especials per incrementar puntualment la dedicació amb un operari de recolzament.

4.5. Augment de les actuacions d’informació sobre aquells ciutadans, comerços i empreses que embrutin els espais públics sistemàticament.

 • 2012: actuacions orientades a la supervisió i potenciació de la correcta implantació del nou sistema de recollida a l’illa de vianants.
 • 2014 i 2015: incoats 49 expedients sancionadors per generar brossa de manera inapropiada i embrutar la via pública.
 • Campanyes de comunicació de resultats amb el nou contracte de neteja viària. 2017-2018, inici dels treballs i presentació de la campanya.

4.6. Continuar netejant la ciutat exclusivament amb aigua no tractada procedent de les captacions que s’han anat condicionant.

 • 2013: xarxa de pous i punts de la xarxa d’aigua regenerada a l’abast dels serveis de neteja viària per tal de mantenir la bona pràctica d’estalvi en l’aigua potable i assolir un ús més racional dels recursos hídrics.
 • 2014: utilització de la recàrrega d’aigua potable a través de les boques d’incendi, adaptades pels problemes de legionel·losi sorgits.

4.7. Millora en l’ordenació de l’ocupació i utilització de l’espai públic. Continuar amb el programa d’instal·lació i renovació de mobiliari urbà.

4.8. Implantació del nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d’equips i maquinària que incorpori avenços tècnics en matèria mediambiental.

 • 2017: període d’implantació del nou contracte; de 4 mesos per a la neteja viària i de 9 mesos per la recollida.
 • Millora del seguiment del contracte i de l’estat de la neteja a la ciutat amb l’ajuda d’aplicacions tecnològiques que fan servir els inspectors.
 • Implementació, per part de l’empresa contractada, d’un sistema de seguiment de flotes.
 • 2018: l’empresa ha contractat serveis i tecnologia per procedir al seguiment de flotes i gestió de les ordres de treball.
 • Continuar el desplegament i la renovació de les papereres existents d’acord amb el criteri distributiu que permeti a la ciutadania tenir-ne alguna sempre a prop.

4.9. Convenis de col·laboració amb CGRVO per a la recollida de materials especials.

 • 2016: acordat el procediment amb el CGRVO per al servei de recollida de residus específics com la runa i ferralla dels treballs que realitza la USO, el paper i cartró de dependències municipals, les piles d’establiments, els abocaments de residus en el terme municipal, etc.

4.10.  Increment dels nivells de recollida selectiva dels residus, especialment en la fracció orgànica que permeti abaratir costos.

 • 2016: estudi de caracterització de la fracció resta per tal de conèixer la composició de la bossa d’escombraries.
 • 2017-2018: implantació dels nous contenidors de 2.200 l per a la recollida lateral de fracció orgànica de 2.200 litres de capacitat.

4.11. Estudi dels mecanismes de participació de la ciutadania en el manteniment de la ciutat.

 • 2015: la nova app de l’Ajuntament de Granollers va preveure un apartat dedicat a què els ciutadans poguessin avisar de l’estat defectuós d’elements a la via pública.

5. Altres

5.1. Aprofitar les noves tecnologies per fer més eficient la gestió de serveis a la ciutat, com ara l’aparcament regulat a la ciutat, en què es disposa d’una aplicació per poder pagar mitjançant el mòbil.

 • 2013: sistema d’etiquetes adhesives amb xip per a la lectura i el control beneficiaris de l’estacionament regulat de la nova zona verda (600 targetes).
 • 2015: pagament de la zona regulada d’aparcament mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils.
 • 2016: entra en funcionament l’app EL PÀRQUIMG, que substitueix la de pagament per mòbil. Servirà en un futur també per als aparcaments soterrats.

5.2. Nova maquinària de zona blava.

 • 2015: es col·loquen 15 màquines amb pantalla tàctil i introducció de matrícula, amb un nou sistema de control de tiquets que fa innecessari tornar al vehicle a deixar-hi el tiquet.

5.3. Ampliació del nombre places aparcament gratuïtes.

 • Ampliar-ne el nombre al marge dret del riu Congost i a la zona sud de la ciutat.
 • Aconseguir una bossa dels terrenys d’aparcament gratuït perifèric per a estades llargues.
 • 2017: obres d’ampliació de l’aparcament del polígon Congost: de 212 places a 313.

5.4. Habilitació d’aparcaments dissuasius a la zona dels jutjats, del passeig de la Conca del Besòs, de Ramon Llull i de Joan Vinyoli. Aparcament per a camions a l’av. de Sant Julià (2.800 m2), al Congost, al Coll de la Manya.

 • 2012: primera actuació amb l’asfaltat de l’aparcament dissuasiu de Josep Humbert.
 • 2013-2015: condicionament al voltant dels jutjats, al passeig de la Conca del Besòs, a Ramon Llull i a Joan Vinyolí. Aparcament per a camions a l’av. de Sant Julià (2.800 m2), al Congost i al Coll de la Manya.

5.5. Implantació noves zones d’aparcament regulat.

 • 2017: zones de la Font Verda-Hospital i Roger de Flor-Primer de Maig.

5.6. Desplegament de la fibra òptica.

 • Es continua desplegant xarxa de fibra òptica municipal. La connexió dels equipament municipals amb fibra òptica permet optimitzar les comunicacions internes i millorar-ne la gestió. Aquesta xarxa permet la telegestió i, per tant, un millor seguiment de les instal·lacions pròpies.

 • RESULTATS


Durant el període 2010-2017 s’han realitzat actuacions en el clavegueram (només en actuacions de substitució de tub) per un total de 1.447.680 euros.

En relació al servei de subministrament d’aigua, al 2017, les dades més rellevants són: 29.614 és el nombre total d’abonats, 28.709 és el nombre total d’abonats amb comptador i hi ha un consum total de 3.776.000 m3.

Les darreres dades disponibles sobre l’ús del pagament de la zona regulada d’aparcament (maig de 2016) a través de telefonia mòbil són: 3.531 operacions, amb 147 operacions per dia.

Xarxa corporativa FO municipal : 20.251 metres.
Canalització en tritub i altres preparada per FO: 24.399 metres.
Xarxa d’electricitat de l’Ajuntament (opcional per trànsit i per FO): 144.400 metres.

 • APRENENTATGES


Com a lliçó fonamental i comuna en tots aquest temes que hem descrit, podem extreure’n que cal emmarcar les accions en un clima de col·laboració franca amb les empreses especialistes i coneixedores del saber fer «know-how» per tal de poder reeixir de forma efectiva i eficient davant la complexitat d’algunes de les qüestions tractades. Això vol dir que les prestacions que en cada cas es demanen, queden perfectament delimitades en el plantejament dels plecs que les regulen i que, a posteriori, el control que ha de realitzar l’Ajuntament per tal d’assegurar que les prestacions compromeses es duen a terme disposi de les eines i recursos necessaris.

D’altra banda val la pena esmentar que un criteri que ha guiat totes les actuacions ha estat la planificació.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *