Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

En els darrers anys s’ha fet un esforç molt gran de remodelació del centre històric, amb l’increment de l’extensió de l’illa de vianants, que caldrà completar i consolidar. En els propers anys, s’hauran de focalitzar els esforços en la millora integral de les zones d’eixample que l’envolten; és a dir, de la segona corona urbana: ampliació dels espais verds urbans i de passeig, i millora del disseny, l’accessibilitat i la qualitat dels espais públics. A l’hora de dissenyar-los, s’ha tenir com a consideració fonamental l’ús social i, per determinar-lo, és imprescindible la participació ciutadana (3.3.4.). A Granollers, s’han portat a terme alguns projectes molt interessants de participació dels infants i de les dones en el disseny d’àrees urbanes, que caldria estendre a altres col·lectius. Cal fomentar la convivència dels diferents usos dintre de la trama urbana per afavorir la interacció social i convertir la ciutat en una plataforma atractiva de relació econòmica, social i cultural. Serà primordial l’eliminació de barreres entre el centre urbà i els barris, relligant la trama urbana del conjunt de la ciutat, millorant el paisatge urbà i vetllant per a una millor convivència entre els vianants i els vehicles.


Valors associats: Competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat

 • GRAU D’EXECUCIÓ


El projecte general està en procés. Dins la legislatura s’han tancat una part important d’accions i actuacions ja realitzades. Des del 2010, s’han realitzat obres de millora urbana a la segona corona urbana, que han millorat l’accessibilitat i la qualitat dels espais públics. La realització és oberta i a mig i llarg termini, tot i que com es pot veure posteriorment en aquesta informació, s’han anat tancant moltes accions i actuacions concretes.

S’ha realitzat un Projecte de millora integral dels espais públics de la segona corona urbana de Granollers (zona nord) (2018). Ja es va realitzar amb anterioritat un estudi referent al Barri Sant Miquel (2012).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Consell Directiu del Pla estratègic i Comissió de millora integral dels espais públics de segona corona urbana.

 • ACCIONS REALITZADES


Des de l’any 2010 s’han anat executant un seguit d’obres de millora urbana, on es prioritza la millora de la qualitat i l’accessibilitat, així com la posada al dia dels serveis corresponents i la vegetació. Esmentem les més significatives que s’han executat dintre de la zona de la segona corona urbana, una bona part de les quals s’han gestionat amb les comissions de veïns:

 • Actuacions en l’entorn de l’Hospital: noves rotondes i accessos més segurs a l’Hospital.
 • Plataforma única al carrer de Tarafa.
 • Renovació de la vorera sud al carrer del Camp de les Moreres.
 • Reforma del carrer de Girona. Una primera fase ja executada i una segona fase en execució en aquests moments (que finalitzarà a finals de 2018).
 • Reforma dels Jardins de Can Guitart (amb participació veïnal i del Centre Obert). Aquesta actuació va incloure la realització d’uns murals amb la participació veïnal.
 • Travessia del Lledoner.
 • Reforma dels jardins de Can Jonch.
 • Plataforma única al carrer de Guayaquil.
 • Travessia de Pizarro.
 • Travessia de l’Hospital.
 • Ampliació de voreres del carrer de Llevant.
 • Plataforma única al carrer de Corró.
 • Plataforma única al carrer de Ricomà.
 • Plataforma única al carrer de Barcelona (en execució).
 • Urbanització de l’UA-27 al passeig de la Muntanya (actualment la Junta de Compensació l’està executant), que inclou una nova passera de vianants que creua les vies del tren.

Treball específic per al Projecte de millora integrals dels espais públics de la segona corona urbana de Granollers (zona nord)

Dues trobades de la comissió de millora integral dels espais públics de la segona corona urbana, els dies 20 de febrer i 9 de març de 2017, amb l’objectiu d’arribar a proposar projectes o accions específiques relacionades amb el tema central.

S’encarrega a un equip extern la redacció de l’estudi de la malla de carrers, que permeti definir jerarquies, especialitzacions, dins de l’àmbit proposat.

S’ha fet un treball de camp per obtenir totes les dades necessàries del sector objecte de l’estudi. Aquest àmbit inclou un total de 77 carrers i 5 places.

S’han estudiat els nivells actuals dels serveis viaris i s’ha analitzat la jerarquització de les vies. També s’han estudiat els nivells d’urbanització, els aparcaments actuals, els usos del sector, així com els espais verds, els espais públics com places i també les parcel·les buides.

Es proposen:

 • Actuacions de prioritat per als vianants.
 • Actuacions de millora o ampliació de voreres.
 • Millores de la capacitat portant d’aparcament dels serveis viaris presents i futurs.
 • Millores als passos de vianants per facilitar connexions.
 • Propostes d’actuacions en el planejament per millorar la connexió amb altres espais de la ciutat.
 • Propostes de microurbanisme, fàcilment executables, per actuar de manera puntual en espais concrets i millorar-ne la qualitat i, especialment, la funcionalitat.

Es presenta un document final, amb informació gràfica i escrita.

Presentació de l’estat dels treballs al Consell Directiu del Pla estratègic, el dia 2 de febrer de 2018.

 • RESULTATS


Les dades més significatives són:

 • APRENENTATGES


La gestió de les obres amb comissions veïnals millora el fet de poder compartir la informació i assegura una millor coordinació, així com la informació constant entre veïns, comerciants, empresa constructora i ajuntament.

Les dues trobades de la comissió de millora van ser molt enriquidores, amb les aportacions dels tècnics experts, les entitats i els ciutadans que hi van participar.

Les millores urbanes no només transformen l’entorn urbà, sinó que a la vegada són elements regeneradors d’aquest entorn i generen noves sinèrgies. Aquestes es produeixen tant a nivell comercial com d’activitat econòmica (noves construccions, nous negocis/comerços, reformes, etc.). Es constata que la resposta del sector privat, que inverteix en reformes o noves construccions, està molt atenta a aquestes noves transformacions, que permeten reactivar el negocis existents i generar-ne de nous (aparició de locals comercials en locals sense ús, noves construccions d’habitatges i comerços…)

Tanmateix, aquestes transformacions poden canviar la visió d’un espai i els seus usos: afavoreixen la relació entre les persones, recuperen l’espai per al vianant, per a l’estada, per al joc, és a dir, recuperen un espai de relació.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *