Promoció dels hàbits saludables

La salut és un valor en alça entre la població i un element fonamental de la qualitat de vida i el benestar individual. La valoració que fan els ciutadans de la qualitat del medi ambient i dels projectes que contribueixen a la seva millora (1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4.) en són una mostra: una ciutat poc contaminada, amb espais verds i amb poc soroll afavoreix la salut tant física com psíquica. Entre els factors determinants de la salut de les persones hi ha, en primer lloc, els hàbits de vida (alimentació, exercici físic i absència del consum de tòxics), en els quals l’educació té un paper fonamental. L’educació sanitària és una eina potent a l’hora de promoure hàbits i estils de vida saludables. En una societat cada vegada més sedentària i en què els hàbits alimentaris canvien, valorar l’activitat física i l’esport en tots els grups d’edat, la conciliació del temps de vida personal i laboral i el retorn a la valorització de l’alimentació mediterrània com un patró de consum més saludable.

Al costat d’això, el funcionament de la societat actual confronta les persones amb múltiples conflictes personals que demanen una adequada capacitat de coneixement i gestió de les emocions; també genera situacions i conductes de risc per a la salut física i mental, com ara el consum de tòxics com el tabac, l’alcohol i d’altres drogues. L’Administració pública local ha de tenir un paper fonamental en la lluita per la prevenció, la detecció precoç, el tractament i la rehabilitació social i laboral de persones amb problemes de drogodependències i persones amb malaltia mental, amb eines d’informació com l’Observatori de Consum de Drogues i amb d’altres de planificació com el Pla  municipal de drogodependències, que podrien ampliar-se al conjunt de la conurbació. Cal capacitar les persones mitjançant l’educació per gestionar amb èxit la seva salut i els conflictes vitals i emocionals, tenint en compte la diversitat social, cultural i de gènere de la població.

És necessari impulsar des de tots els serveis públics la generalització de les pràctiques i hàbits saludables, amb l’objectiu d’incorporar-los a tot el cicle vital i assolir un envelliment actiu i saludable, mitjançant la implementació d’actuacions comunitàries i de salut pública en tots els col·lectius, i especialment entre la població més jove. La nova Llei de salut pública i la creació dels governs territorials de salut, que obren la possibilitat que els consistoris participin activament en la prestació de serveis i la planificació sanitària del territori, així com el Pla d’innovació de l’atenció primària i salut comunitària, han de ser instruments importants per avançar en aquesta direcció.

S’han de complementar i reforçar les accions desenvolupades en aquest àmbit des de l’Ajuntament i des dels serveis d’atenció primària de salut. Un altre instrument per promoure actuacions en el sector de l’educació sanitària és l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona (OSVA), en camps com els hàbits alimentaris i els comportaments saludables, incloent-hi l’exercici físic moderat, el suport a les empreses en la promoció de comportaments saludables dels treballadors i les treballadores o la formació per a la millora de la salut de les persones, que convindria potenciar en el futur,.

Per aconseguir la major efectivitat i eficiència en aquestes actuacions, és imprescindible que totes les entitats públiques de la ciutat implicades treballin coordinadament en el disseny i en la implementació d’actuacions i programes comuns, orientats preferentment a aplicar-los en el conjunt de municipis de la conurbació.


Valors associats: Coneixement, cohesió social i governança.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura) degut al caràcter obert i continu del projecte.

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Diputació de Barcelona, Fundació Hospital-Asil de Granollers, Institut Català de la Salut i Agència de Salut Pública de Catalunya.

  • ACCIONS REALITZADES


Oferta facultativa de tallers de promoció i prevenció de la salut als centres educatius de la ciutat (primària, secundària, centres de formació laboral, etc.), dins l’oferta pedagògica municipal (alimentació, exercici físic, consum de tabac, alcohol i altres, drogues, sexualitat i afectivitat, educació emocional, ús responsable de les TIC, entre d’altres). En funcionament previ a l’any 2010. Pràcticament el 100 % dels tallers els realitzen els tècnics del servei de Salut Pública.

Seguiment de l’Estudi AVALL (2010, 2012, 2016): promogut per l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona de l’Hospital General de Granollers, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers, l’ICS al Vallès Oriental i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Pla per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludables, PAAS).  L’estudi, iniciat l’any 2006, pretenia avaluar l’eficàcia d’una intervenció educativa en alimentació i activitat física en edat escolar, amb la metodologia IVAC (acció/participació). Es va iniciar a la ciutat de Granollers, amb infants de 6 anys, escolaritzats a primer d’educació de primària el curs 2006/07 i la intervenció es realitzà durant dos anys. La meitat de les escoles constituïren el grup control i l’altra meitat, el grup d’intervenció.

Healthy Young Minds (2009-2011): projecte comunitari de salut i educació, que pretenia promoure una alimentació saludable i potenciar la pràctica d’activitat física en els escolars, per tal d’evitar l’obesitat infantil. Els municipis de Granollers i Ballerup (Dinamarca) treballaren conjuntament per promoure hàbits i estils de vida més saludables, creant ambients saludables i ajudant els infants i els joves a implicar-se en temes de salut, amb una visió de globalitat i pertinença a una dimensió europea.

Projecte We love Eating (curs 2014-2015), de promoció de l’alimentació saludable i l’exercici físic, adreçat a centres educatius, gent gran i dones embarassades. Es van fer 26 tallers.

Plans de drogues (primer pla, segon pla, des de 2017 en endavant), Punt G (sensibilització del consum d’alcohol, sexe segur i assetjament sexual) en esdeveniments festius de la ciutat. Webs sobreDrogues.net i SobrePantalles.net, per acostar el coneixement a la ciutadania i als professionals i actuar com a canal de comunicació interactiva entre ells..

Programa AFIS: es desenvolupen dos projectes d’activitat física pautada i educació en hàbits alimentaris (coordinació amb l’ICS i el servei d’Esports). Un es fa amb persones amb factors de risc cardiovascular l’AFIS per a adults (des del 2004 en endavant i amb 20-25 participants per any). I un altre per a infants/adolescents amb obesitat o sobrepès, l’AFIS pediàtric (des del curs 2014-2015 en endavant amb 25 participants per any).

Aula de la Salut (es va iniciar el 2003 i encara és actiu): programa amb l’objectiu inicial d’apropar els serveis sanitaris a la ciutadania de Granollers i de respondre a les inquietuds i demandes sobre diversos temes relacionats amb la salut. A partir de l2015, hi ha una reorientació dels continguts des d’una òptica molt sanitària cap a una visió més preventiva i comunitària.

Envelliment actiu i saludable (des del 2003 fins ara): mitjançant l’Espai Actiu per a la Gent Gran. Des de l’any 2003 es desenvolupa un programa anual d’activitats d’envelliment actiu (activitat física, salut cognitiva, activitats artesanes i artístiques, de lleure, activitats intergeneracionals, etc.), amb l’objectiu de promocionar la salut i el benestar.

Coneixement/sensibilització de la comunitat:

  • Enquesta sobre sexualitat: el 100 % de l’alumnat de 4t d’ESO i 680 alumnes (2012).
  • Coneixement/sensibilització sobre l’ús responsable de pantalles per als adolescents. Estudi descriptiu amb una enquesta sobre l’ús de les TIC a alumnes de 2n i 4t d’ESO i 908 participants. Sessions i jornades divulgatives i de reflexió.
  • Observatori del Consum de Drogues: tres informes, el tercer el 2017.

  • RESULTATS


Entre els cursos 2011-12 i 2016-17, s’han organitzat més de 1.600 tallers a centres educatius. Hi ha hagut un creixement del 198 % del nombre de tallers demanats pels centres entre els dos mandats: educació emocional, 159 %; ús responsable de TIC, 91 %; sexualitat, 72 %, i alimentació/nutrició, 43 %.

Ha crescut la demanda i aquesta ha estat satisfeta. En els darrers anys, s’han generat alguns tallers nous que han millorat la varietat de l’oferta, però aquesta és una oferta que competeix amb altres tallers oferts també per l’Ajuntament.

L’increment de la demanda d’aquestes temàtiques és facultativa. Això vol dir que l’oferta va en la direcció de les necessitats percebudes pels centres.

15 cicles anuals de l’Aula de la Salut: èxit de les conferències inaugurals i participació fluctuant en sessions successives, segons el tema o la ubicació (especialment els que es fan als centres cívics).

Programa d’envelliment actiu a l’Espai Actiu de la Gent Gran: índexs de satisfacció d’entre 8 i 10. Està inclòs en el Banc d’Intervencions del Programa PINSAP (Salut en totes les Polítiques) de la Generalitat de Catalunya.

La intervenció de l’estudi AVALL ha resultat efectiva en la reducció dels índexs de sobrepès i obesitat als seguiments pediàtrics dels 2, 4, 6 i 10 anys. 573 persones han participat en projecte We Love Eating.

  • APRENENTATGES


L’increment de la demanda de tallers pels centres educatius indica que l’oferta s’adequa contínuament a les necessitats i problemàtiques canviants viscudes en la comunitat educativa local. L’estudi AVALL, (publicat en diverses revistes científiques de prestigi internacional, premi NAOS Ministerio de Salud, premi FAD a projectes locals, reconegut per l’OMS el 2013 com a bona pràctica) mostra la bondat i l’eficàcia de: treballar en la promoció de la salut en l’entorn educatiu, amb metodologies incentivadores de la participació activa dels nens i joves, amb la implicació i coordinació de les diverses institucions públiques.

Les enquestes, estudis descriptius i informes (com els de l’Observatori de Drogues) realitzats pels tècnics del servei de Salut i d’Educació han mostrat la seva utilitat i necessitat, a fi d’informar i modular les intervencions municipals de promoció de la salut.

La coordinació i el diàleg continu entre institucions públiques del sector de la salut ha resultat cabdal per a una bona transmissió de coneixement a la població en temes de promoció de la salut. Cal repensar el format de l’Aula de la Salut per incrementar la participació ciutadana.

L’experimentació i la participació activa, lúdica, de la ciutadania són elements clau per a l’èxit de les intervencions en promoció de la salut.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *