Adequació de la xarxa local de biblioteques a les noves necessitats de la ciutadania

Les biblioteques són un recurs amb una demanda creixent en cadascun dels àmbits d’actuació que li són propis (informació, suport a la formació, foment de la lectura i desenvolupament cultural). Cal desenvolupar un pla de biblioteques que tingui en compte aquestes funcions, l’equilibri territorial de l’oferta i el paper que han de tenir els serveis complementaris (punts d’accés bibliotecari, sales d’estudi, serveis estacionals, etc.). S’han de potenciar els eixos de servei vinculats a les TIC, posant èmfasi en l’accés a la informació, i potenciar les possibilitats de les biblioteques en la dotació de competències d’informació a la ciutadania, amb la participació en les polítiques locals d’informació. Cal intensificar la cooperació amb els agents culturals, socials, educatius i d’informació de la ciutat, tenint en compte el paper de les biblioteques en la integració social, el foment de la convivència i la relació i la formació permanent de la ciutadania. També poden desenvolupar una funció important les biblioteques escolars, en la mesura que s’obrin al seu entorn més immediat, més enllà d’aquest àmbit.


Valors associats: Governança democràtica, coneixement, creativitat, cohesió social, convivència, cohesió territorial i sostenibilitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Aquest projecte es pot dividir en tres apartats diferenciats:
a) Pla de biblioteques de Granollers (en procés, per acabar en la legislatura).
b) Potenciar els eixos de servei vinculats a les TIC (fet).
c) Intensificar la cooperació amb els agents culturals, socials, educatius i d’informació de la ciutat (fet).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Diputació de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, centres educatius, entitats de la ciutat, Fundació Pere Tarrés, Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Popular de Granollers, empreses, artistes i poetes locals…

 • ACCIONS REALITZADES


a) Pla de biblioteques de Granollers

El pla de biblioteques ha de ser l’instrument que detecti les necessitats i defineixi el model de servei que necessita la ciutat de Granollers per als propers 10 anys.

El 2018 s’ha iniciat la redacció del pla i ja s’ha acabat la redacció dels apartats de context i diagnosi. Falta elaborar-ne la proposta d’actuació, per la qual es compta amb el suport d’una empresa especialitzada. A nivell metodològic, la proposta d’actuació es realitzarà a partir d’un procés participatiu que ja s’ha iniciat. La previsió de finalització s’estima per al gener de 2019.

b) Potenciar els eixos de servei vinculats a les TIC

La tecnologia ha estat l’eina que ha permès que BdG hagi fet un salt qualitatiu en l’orientació i la prestació dels serveis. La implementació de la Radio Frequency Identification (RFID) ha permès introduir la fórmula de l’autoservei en la gestió del préstec de documents. Un procediment que per al ciutadà ha suposat guanyar en estalvi de temps, en autonomia i en privacitat. Però el més important ha estat l’increment gradual de l’oferta amb l’aportació de valor afegit a la cartera de serveis de BdG. Una evolució aconseguida a través de la reorientació de les tasques professionals i de l’aflorament de l’expertesa professional, permesa gràcies a haver obtingut un alliberament en les tasques de baix valor finalista.

Aquesta evolució ha posicionat BdG en la graella de sortida vers la necessària transformació del model de servei que, a mig termini, han d’oferir les biblioteques públiques per continuar sent competitives i útils dins el context social i cultural, actual i futur.

La implementació de la radiofreqüència va permetre també adequar els espais de circulació i acollida dels vestíbuls de les dues biblioteques. Una transformació que, en el cas de la biblioteca central, ha continuat amb la reformulació de l’espai i la disposició del mobiliari de la resta de plantes.

 • 2014 (BCP) i 2015 (BRU): implementació RFID.
 • 2018 (BCP): remodelació dels espais de les plantes superiors.
 • 2019 (BdG): previsió de finalització de la 2a fase RFID (bústies de retorn 24 h).

La tecnologia també ha transformat l’accés a la col·lecció i a altres àmbits de servei. De l’exclusiva presencialitat s’ha avançat vers un accés mixt amb l’increment de la virtualitat.

 • 2012 (BCP): servei de referència virtual. Servei d’informació i consultes documentals atès de manera cooperativa entre 10 biblioteques de la XBM.
 • 2010 (BCP): prestatges virtuals. Generació de continguts i selecció d’informació presentats en espais temàtics. Elaboració cooperativa XBM.
 • 2015 (BCP): servei de promoció i assessorament de la plataforma de préstec de llibres electrònics Ebiblio Catalunya.

c) Intensificar la cooperació amb els agents culturals, socials, educatius i d’informació de la ciutat

L’establiment d’aliances i el treball cooperatiu s’ha convertit en un eix estratègic de BdG, tant pel que fa a la difusió dels serveis com en la producció de continguts i la retroalimentació de públics.

La relació incorpora activitats que, malgrat haver-se iniciat amb anterioritat, han tingut continuïtat i han evolucionat al llarg del període 2010-2019. Aquestes activitats estan indicades amb “- 2010”.

RELACIÓ BIBLIOTECA-ESCOLA

Les biblioteques són espais educatius actius en la formació al llarg de la vida que acompanyen la comunitat educativa en les seves diferents necessitats: visites escolars, suport a la formació del professorat, activitats de creació innovadores i projectes de valor social.

Visites escolars. BdG ofereix dos itineraris des de P3 fins a batxillerat, l’itinerari de dinamització lectora, amb el qual l’alumne pot assolir un cànon lector de qualitat, i l’itinerari de formació en l’ús crític de la informació i l’ús de les tecnologies que aporta el programa Univers internet.

 • 2010 (BdG): s’ofereix un catàleg de 14 visites d’animació lectora distribuïdes per franges d’edat.
 • 2010 (BdG): centres educatius. Formació en l’accés a la informació i al coneixement. S’ofereix un catàleg de set propostes. Entre d’altres hi ha El meu amic Google (ESO) i Operació Treball Recerca (postobligatòria).
 • 2017 (BdG): Univers Internet. Eines per entendre Internet i impulsar una reflexió crítica i creativa.

Suport formació professorat. Es dona suport als centres amb la cessió de lots de llibres temàtics, assessorament en l’adquisició de documents, elaboració de guies educatives (emocions, coeducació, pau, per franges d’edat) i s’ofereixen sessions formatives amb el CRP, així com les Jornades de laboratoris de lectura.

 • 2010 (BRU): formació a professors del Vallès Oriental en dinamització lectora.
 • 2017 (BCP): formació a professors del Vallès Oriental en estratègies de cerca d’informació i en els serveis de suport a les biblioteques escolars.

Suport a la creació i innovació. BdG dona suport a la creació literària organitzant el Concurs literari de la Biblioteca Can Pedrals amb els centres educatius i el Curs d’escriptura creativa adreçat als instituts a través del programa Etcètera. Així mateix, ofereix el projecte Booktrailers de creació audiovisual amb Roca Umbert i el programa Debat a bat de literatura i pensament per a joves a partir dels àlbums il·lustrats.

 • 2016 (BRU): projecte Booktrailers amb cinc instituts de Granollers.
 • 2016 (BRU): projecte Escriure’t, escriptura creativa dins del Programa Etcètera.
 • 2017 (BdG): De bat a bat, literatura i pensament per a joves (12-16 anys).

Suport a projectes de valor social. Es promou el programa Lecxit de parelles lingüístiques amb l’Escola Joan Solans i els instituts Celestí Bellera i Antoni Cumella, i Esmorzars literaris amb joves adolescents de l’Hospital de Dia de Granollers i l’Institut Celestí Bellera. Es participa en el projecte socioeducatiu Coenzims. BdG és centre d’acollida d’alumnes en pràctiques.

 • 2015 (BCP): suport al projecte de treball comunitari Coenzims, que promou activitats socioeducatives vinculades a la programació del TAG.
 • 2016: projecte Lecxit – Lectura per a l’èxit educatiu (Fundació Jaume Bofill).
 • 2017 (BRU): esmorzar literari, club de lectura jove de l’Hospital de dia de Granollers.

JORNADES DE LABORATORIS DE LECTURA

Els Laboratoris de lectura conviden a les famílies a experimentar al voltant de la lectura; són un espai de descoberta, lectura i creació. S’originen l’any 2005 de manera pionera a la Biblioteca Roca Umbert i al llarg dels anys es consoliden, no només com una experiència d’èxit, sinó també com una proposta innovadora dels programes de foment de la lectura que suscita l’interès creixent dels professionals de les biblioteques públiques i desemboca en la creació d’una xarxa de laboratoris.

L’any 2012 té lloc la primera jornada professional de Laboratoris de Lectura a la Biblioteca Roca Umbert, adreçada a bibliotecaris, educadors i dinamitzadors culturals especialistes en literatura infantil i juvenil. Al llarg de les cinc edicions monogràfiques, s’ha dotat als professionals de recursos, eines i experiències que són una font d’inspiració per a la creació de laboratoris. En l’actualitat, les Jornades tenen una periodicitat biennal.

FOMENT DE LA LECTURA. CLUBS DE LECTURA, DEBAT I CONVERSA

BdG fomenta la lectura i acompanya la ciutadania en el seu itinerari lector al llarg de la vida. Des de les sessions de narració de contes i els clubs de lectura infantils fins als clubs juvenils i temàtics adreçats a adults.

Els clubs de lectura són un espai de participació que vol afavorir l’intercanvi d’idees, potenciar la lectura i desvetllar el sentit crític del món on vivim. S’ha incrementat l’oferta de programació a partir d’ampliar l’especialització temàtica dels clubs i abastar totes les franges d’edat. Cada club està dinamitzat per un especialista en la matèria (professional BdG o professional extern).

Narració de contes

 • 2010 (BdG): Hora Menuda (0-15 mesos).
 • 2010 (BdG): Hora Menuda (16-36 mesos).
 • 2010 (BdG): Hora del Conte (+ de 3 anys).

Clubs de lectura infantil

 • 2017 (BCP): Família Melops (6-7 anys).
 • 2017 (BRU): La Vall dels Mumin (6-7 anys).
 • 2017 (BCP): Els Umpa Lumpes (8-9 anys).
 • 2017 (BRU): L’Illa de mai més (8-9 anys).
 • 2017 (BCP): Asteroide B612 (10-11 anys).
 • 2017 (BRU): Andana 9 i ¾ (10-11 anys).

Clubs de lectura juvenil

 • 2017 (BRU): Llibrepensadors (12-16 anys).
 • 2017 (BCP): Errata (12-16 anys).
 • 2016 (BRU): projecte Booktrailers amb cinc instituts de Granollers.
 • 2017 (BRU): esmorzar literari, club de lectura jove de l’Hospital de dia de Granollers.
 • 2017 (BdG): Debat a bat, literatura i pensament per a joves (12-16 anys).

Clubs de lectura d’adults

 • 2010 (BRU): Club de lectura de novel·la.
 • 2010 (BdG): Trobada amb… autors locals.
 • 2016 (BRU): Escampant els versos. Taller de poesia.
 • 2016 (BRU): Club de lectura de literatura i arts.
 • 2010 (BRU): Taller de pràctica filosòfica.
 • 2017 (BRU): Club de lectura +17. Redescobrint els clàssics.
 • 2012 (BCP): Clàssics al dia.
 • 2013 (BCP): Club de lectura Llegir el teatre.
 • 2018 (BCP): Club de lectura de català fàcil.
 • 2017 (BCP): Reduccions. Club de lectura i cuina.

BIBLIOTECA I FORMACIÓ PERMANENT DE LES PERSONES

Les biblioteques són espais d’aprenentatge i experimentació que esdevenen un factor clau en la formació de les persones al llarg de la vida. BdG ofereix espais de treball i una programació estable a l’entorn de la formació digital, l’aprenentatge d’idiomes i el coneixement.

Espai de treball. Sales d’estudi i espais equipats amb ordinadors amb accés a internet i wifi.

Formació digital. Cursos d’iniciació per reduir la bretxa digital, cursos i píndoles temàtiques de capacitació i cultura digital, assessorament a l’Aula digital oberta i centre col·laborador ACTIC.

En els tallers per a menors de 16 anys es fomenta l’aprenentatge dinàmic de les tecnologies, la creativitat, la innovació i el treball en equip.

 • 2010 (BCP): taller dels BITS. Programa de formació dirigit al públic adult per aprendre a utilitzar eines d’ofimàtica i navegar per Internet.
 • 2017 (BdG): Univers Internet. Eines per entendre Internet i impulsar una reflexió crítica i creativa.
 • 2012 (BRU): ampliació del projecte Formació en noves tecnologies. Reduïm l’escletxa digital.
 • 2013 (BRU): centre col·laborador ACTIC. Certificació en competències digitals.
 • 2014 (BCP): visita Exprés. Incorporació i promoció dels serveis digitals que s’ofereixen des de les biblioteques públiques.
 • 2014 (BRU): incorporació del Codeclub. Programació en Scratch.
 • 2016 (BRU): readaptació del projecte Formació digital. Reduïm la bretxa digital i Formació digital -16 per a nens i joves i (tallers de creació i experimentació digital de robòtica i programació aplicada).
 • 2016 (BCP): programa de capacitació digital +55 anys.

Aprenentatge d’idiomes. Les aliances amb les acadèmies d’idiomes de la ciutat han permès desenvolupar una línia de programació basada en tallers i sessions de conversa, tant per a adults com per infants, centrats en la llengua anglesa. Es fomenta l’ús del català amb col·laboració amb el CNL programant trobades amb autors locals, clubs de lectura de català fàcil i essent Punt d’inscripció del Voluntariat per la llengua.

 • 2010 (BCP): Story Time. Activitat d’aprenentatge d’anglès per a infants (+ 4 anys).
 • 2011 (BCP): Kids Time. Activitat d’aprenentatge d’anglès per a infants (1-4 anys).
 • 2013 (BRU): Library Talks. Converses en anglès per a adults.
 • 2015 (BCP): Movies and Fun. Activitat d’aprenentatge d’anglès per a infants (8-12 anys).
 • 2015 (BRU): Crazy Quiz. Converses en anglès (8-12 anys).
 • 2018 (BCP): Little cheff. Taller de cuina en anglès (4-10 anys).
 • 2018 (BCP): Saturday Family fun. Taller familiar en anglès (6-10 anys).
 • 2018 (BCP): Literature and Characters.

Coneixement. La biblioteca és un centre difusor de la cultura i el coneixement. BdG fa una mirada especial al territori i introdueix metodologies que fomenten la creativitat, la innovació i l’experimentació.

 • 2013 (BCP): Nit Espriuada. Revetlla de Sant Jordi.
 • 2015 (BCP): Punts d’informació turística. Programa per complementar els serveis d’informació, difusió i atenció turística al territori.
 • 2017 (BCP): Biblioteques amb DO. Projecte de dinamització cultural que pren com a punt de partida el creuament entre la cultura del vi i altres expressions culturals.
 • 2017 (BCP): Lletra estesa. Cicle de lletres i arts al terrat de Can Pedrals.
 • 2016 (BRU): Al fil de la història… cicle de conferències.
 • 2017 (BdG): Bibliolabs. Programa que permet accedir i crear coneixement a partir de l’experimentació i de la introducció de metodologies innovadores.
 • 2017 (BCP): participació en el Festival Jugatú.
 • 2018 (BRU): laboratoris de jocs.
 • 2018 (BCP): De l’hort a la Biblioteca. Projecte per promoure els valors identitaris del territori a partir de donar a conèixer el patrimoni agrícola, el producte i la gastronomia.

EXPOSICIONS

La biblioteca com a espai expositiu obert a la ciutat. Les biblioteques ofereixen un espai expositiu a disposició dels artistes i entitats que vulguin donar a conèixer la seva obra o projecte des d’abans del 2010.

Exposicions documentals i aparadors culturals. Dins de la comunicació, les estratègies de visualització són una eina fonamental per donar a conèixer el relat de BdG. Alguns exemples:

 • 2010 (BCP): Aparadors culturals.
 • 2013 (BCP): Aparadors culturals. Formació en el disseny d’aparadors a professionals.
 • 2013 (BCP): Memòries de la Guerra Civil. Reptes de la pau. Guia de lectura amb motiu dels 75 anys del bombardeig de Granollers.
 • 2015 (BCP): Aparadors culturals. Vinculació de públics i articulació d’estratègies de comunicació compartides amb altres equipaments.
 • 2016 (BCP): Som gent de profit. Exposició i tallers formatius.
 • 2017 (BCP): participació en els projectes de sensibilització sobre la salut mental. Exposició Parelles artístiques.

COHESIÓ SOCIAL

Entre els objectius de BdG hi ha el de desenvolupar accions que evitin el risc d’exclusió social i enforteixin la pertinença de la ciutadania, dins el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

 • 2010 (BdG): Biblioteques de Granollers amb La Marató.
 • 2010 (BCP): programa de formació a persones nouvingudes.
 • 2014 (BCP): campanya de recollida d’aliments per a El Xiprer.
 • 2014 (BdG): Punt d’inscripció del Voluntariat per la llengua.
 • 2015 (BCP): La Marató de l’Estalgia.

 • RESULTATS


El Pla de biblioteques està previst que finalitzi el gener 2019.

Utilització de l’autoservei RFID: 93 %. És a dir, el 93 % de les transaccions de préstec és realitzen a través dels punts d’autoservei RFID (dada a 31/12/2017).

Percentatge de programes realitzats a través de les aliances sobre el total de programes de BdG: 37 %. És a dir, el 37 % dels programes de BdG es realitzen a través de les aliances (dada del període 2010-2018).

Percentatge de programes produïts pels professionals de BdG: 55 %. És a dir, el 55 % de la programació de BdG està produïda pels professionals de BdG (dada del període 2017- 2018).

Nombre de programes iniciats des de l’entrada en funcionament de RFID: 40 (programes nous o reformulats entre 2014-2018).

Nombre d’agents amb els que BdG col·labora: 57 (dada del període 2010-2018).

 • APRENENTATGES


La importància d’incorporar estratègies de participació en el Pla de biblioteques.

La importància d’incorporar la tecnologia en els processos de treball com un factor clau per avançar en un model de servei de qualitat adequat a les necessitats de la ciutadania.

La importància de les estratègies de col·laboració i cooperació permeten ampliar la perspectiva del servei i fixar aliances clau a l’hora d’intensificar la cooperació amb els agents culturals, socials, educatius i d’informació de la ciutat.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *