Promoció d’una seguretat ciutadana basada en la prevenció i socialment inclusiva

En una societat democràtica, la inclusió social significa respecte al pluralisme i a la convivència. Les polítiques de seguretat són una peça fonamental per assegurar l’autonomia personal i la interacció social en un espai de llibertat. Garantir el bon ús de l’espai públic és fonamental per a la convivència i protegeix especialment els sectors socials més dèbils i més vulnerables, que també són aquells que en fan un major ús. L’espai públic és un element bàsic per a la cohesió social i les polítiques de seguretat han de garantir-ne l’ús com a lloc de trobada de la ciutadania.

Una seguretat socialment inclusiva és la que permet que totes les persones se sentin segures en les seves condicions de vida i de benestar en el present i en el futur, en relació amb els canvis en l’entorn social i natural. Per enfocar globalment les polítiques d’inclusió, cal avançar cap a un model de seguretat ciutadana coordinada amb els diferents serveis socials i socioeducatius, que tingui en compte les desigualtats de gènere. S’haurà de continuar desenvolupant un pla integral d’actuació contra la violència de gènere. L’eix fonamental i la prioritat de les polítiques de seguretat ha de ser la prevenció, sense oblidar la reinserció de les persones infractores de la convivència, amb mesures d’acció positiva. Per això, caldrà coordinar les polítiques de seguretat amb el pla d’actuació en el conjunt de la conurbació sobre els col·lectius amb risc d’exclusió social (3.2.2.).


Valors associats: Cohesió social i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers (CIRD, Serveis Socials i Policia local), Mossos d’Esquadra, serveis d’atenció sanitària (ICS, Hospital i Benito Menni, serveis de salut mental) i serveis jurídics (Col·legi d’Advocats, judicatura).

 • ACCIONS REALITZADES


Lluita contra la violència de gènere. Nou protocol local d’actuació integral (2017-2018) i intervenció de múltiples agents locals (sanitaris, educatius, policials, municipals…), que s’inicia el 2018.

Des del CIRD (2010-2019):

 • Atenció continuada social a dones en situació de violència de gènere: gestió de recursos externs —derivació—, gestió de cases d’acollida, gestió de dispositius individuals d’alerta i altres ajuts socials i econòmics
 • Assessorament jurídic a dones
 • Atenció psicològica de recuperació a dones en situació de violència de gènere. Tallers d’autodefensa per a dones, gestionats per la Policia local en coordinació amb el CIRD (2010-2019).

Cap a una policia local més eficient i de major proximitat. Integració en plataformes tecnològiques interinstitucionals: Plataforma PISE —seguretat i emergències— (2011) i conveni marc per a connexió directa amb el sistema d’informació DGT (2014). Pel que fa a la seguretat en la xarxa viària local, el 2014 s’instauraren controls periòdics preventius a la xarxa viària local per a la detecció d’alcohol i drogues en conductors. En el manteniment de la seguretat en l’espai públic i equipaments municipals, incorporació de dispositius de videovigilància en alguns equipaments municipals com Roca Umbert i La Tela (2013). Amb l’estratègia d’anar cap a una policia més propera a la ciutadania, assignació de sis nous agents de proximitat (2011-2015, i creació de la policia de barri, que ha generat una important acceptació entre el veïnatge i les associacions amb les quals interactua i que es pretén dotar, perquè creixi progressivament, fins arribar a donar cobertura a tota la ciutat.

La Junta Local de Seguretat segueix essent l’espai de reunió on, de forma continuada, s’hi analitza l’evolució de la seguretat pública al municipi, entre els diferents actors que hi treballen (alcalde, delegat territorial de la Generalitat, regidor, mossos, policia local, CNP i Guardia Civil ), i s’hi decideixen les estratègies per abordar les qüestions actuals, que en cada moment, de forma coordinada, ajudin a prevenir (proactivitat) enlloc de reaccionar quan un fet ja ha passat. Un exemple d’això són les mesures que, en termes de prevenció enfront l’amenaça gihadista, s’han acordat d’implementar en els esdeveniments a la ciutat on hi ha assistència massiva de persones a l’espai públic.

Esforç sostingut per millorar la protecció civil. Actuacions planificades de protecció civil en situacions d’emergència (2010-2019), amb plans de seguretat i prevenció de ciutat (onades de calor, de fred, nevades, inundacions, risc químic…) i en edificis i espais municipals (2013-2014). Incorporació, en els plans, de la mobilització preventiva dels col·lectius més vulnerables (gent gran i persones amb dependència). Integració de tots els plans preventius (2017). Desenvolupament d’una estratègia per convertir Granollers en ciutat cardioprotegida, amb la incorporació de dos aparells desfibril·ladors a la Policia local (2012-2014) i l’adquisició i instal·lació progressiva en espais públics i equipaments municipals (2015-2019).

Accions coordinades per protegir els més vulnerables. Elaboració i revisió (2015-2017) d’un protocol de gestió compartida de casos socialment vulnerables, especialment amb salut mental compromesa, amb la participació de Salut Pública i Serveis Socials municipals, serveis d’atenció primària de salut i serveis de salut mental. Una de les actuacions rellevants en temes de seguretat és en relació amb les situacions crítiques en matèria d’habitatge, pel que fa a casos d’extrema vulnerabilitat (famílies desnonades). S’han habilitat recursos específics d’acollida per a curta estada i transicionals (dos habitatges municipals que gestionen els serveis socials), més enllà de la gestió de l’alberg municipal.

 • RESULTATS


L’accidentalitat a les vies urbanes de la ciutat s’ha reduït considerablement en comparació amb el període comparat de 2003-2011 (a l’entorn del 27 %, amb una mitjana de 310 a 226) i una correlació similar s’observa en termes de víctimes registrades dels accidents de trànsit, a l’entorn del 38 % (una mitjana de 307 a 190).

El treball continu de revisió i millora de la xarxa viària local seguint les indicacions del Pla local de seguretat viària, juntament amb l’inici i la continuïtat en el temps dels controls de substàncies il·legals afegits als que ja es feien d’alcohol, segurament han contribuït positivament a la millora observada en la sinistralitat.

Existència d’un protocol d’actuació local de violència de gènere amb consens dels diversos agents públics. Existència d’un protocol d’actuació coordinada d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat i afectació de salut mental.

Hi ha hagut 223 dones beneficiàries dels tallers d’autodefensa, entre 2010 i 2017, amb valoracions que reflecteixen un grau de satisfacció molt elevat. Una mitjana de 130 dones noves per any ateses per la treballadors social al CIRD, de les quals unes 70 reben atenció psicològica per violència de gènere. Anualment, unes 80 dones per any han estat beneficiàries d’assessorament jurídic.

El 2017 hi va haver 14 famílies ateses en pisos d’acollida amb un total de 43 persones, de les quals 24 són menors, a part de les persones acollides a l’alberg municipal.

 • APRENENTATGES


Les primeres accions cap a un model de policia de proximitat (agents de barri) està rebent una acollida excel·lent de la ciutadania, amb un alt grau de satisfacció i col·laboració. El treball conjunt i coordinat dels cossos de seguretat amb competències a la ciutat, d’una banda, i la interacció entre policia, ciutadania i associacions veïnals, d’altra banda, és clau per aconseguir optimitzar els recursos que, en matèria de seguretat, disposa el municipi de Granollers.

La capacitat per elaborar protocols comuns d’àmbit local (d’actuació contra la violència de gènere, de casos difícils socials i de salut) amb gran implicació d’agents institucionals molt diversos, tot i la dificultat derivada de la diversitat de visions, missions i objectius, contribueix a la millora de la seguretat vital en la vida de les persones més vulnerables.

Atenció individualitzada de gran qualitat, intensitat i llarga durada a dones víctimes de violència, complementada amb l’acció grupal apoderadora, amb una durada de 1,5 anys per dona. És un model atípic en relació amb la immensa majoria de municipis. S’ha avaluat la millora en la qualitat de vida autopercebuda per les dones mitjançant instruments contrastats, amb canvis positius perceptibles en les dimensions psicològica, social i de seguretat.

L’estratègia per a la cardioprotecció de la ciutat té tres aspectes positius: millora la probabilitat de salvar vides davant d’un esdeveniment crític en absència de serveis sanitaris, incrementa la sensació de seguretat en la població i activa la solidaritat entre la ciutadania.

Increment dels serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència per a les persones en situació de dependència

L’envelliment de la població com a resultat de la millora de les condicions de vida de les darreres dècades és un dels grans triomfs de la societat actual i també planteja grans reptes per augmentar la qualitat de vida de la gent gran: promoció de l’autonomia, prevenció de situacions de dependència i reforç dels serveis de proximitat i de teleassistència perquè les persones d’edat avançada puguin viure al seu domicili el major temps possible. Caldrà incrementar en quantitat i qualitat els serveis d’atenció domiciliària amb fórmules innovadores i professionals qualificats, i augmentar els serveis de teleassistència per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat, associada o no a l’envelliment, que ho requereixin, adaptats a les noves tecnologies de la informació i telecomunicació. També cal desenvolupar un pla integral de formació i suport per a les persones cuidadores, tant les familiars com les professionals (4.1.5.).


Valors associats: Convivència i cohesió social.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Fet, des del punt de vista que està en funcionament i continua el seu recorregut amb protocols ja establerts i relativament estables.

Les atencions en matèria d’atenció domiciliària i teleassistència tenen un caràcter de servei permanent, vinculat majoritàriament a l’envelliment natural de la població que ha de continuar gaudint d’uns serveis bàsics orientats a millorar la qualitat de vida de la gent gran.

La Llei de dependència va introduir un dret subjectiu que obliga les administracions autonòmiques, i capacita les administracions locals com a subsidiàries per proveir els serveis necessaris de suport per a aquelles persones que han estat valorades i certificades com a dependents.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Cada ajuntament determina la magnitud de l’esforç econòmic per actuar com a provisor de SAD per dependència, tenint en compte el finançament que ha de rebre de la Generalitat, i el copagament per a la ciutadania que hagi decidit prèviament.

En relació amb la participació de la Generalitat de Catalunya, es concreta en el marc del Contracte Programa, amb la provisió del servei sota la modalitat ‘SAD social’ i pel concepte ‘SAD dependència’, en el qual s’estableix que la Generalitat finançarà el 66,6 % la despesa executada per l’Ajuntament en concepte de SAD a persones amb dependència certificada.

També, la Diputació de Barcelona (DIBA) ha anat aprovant programes complementaris que han facilitat la intervenció en matèria de cobertura de necessitats bàsiques, el reforç d’equips professionals (EBASP), les atencions urgents i/o de greu necessitat social, la prestació de serveis a domicili i les activitats de lleure infantil adreçades a col·lectius en situació de risc.

 • ACCIONS REALITZADES


La Llei 12/2007 de serveis socials descriu els serveis socials bàsics i destaca que aquests estan formats pels equips d’atenció social, els serveis d’ajuda a domicili i teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.

Entre d’altres casos s’han realitzat els següents serveis d’ajuda a domicili: SAD (servei d’ajuda a domicili), teleassistència i menjador a domicili.

En relació al SAD, cal destacar que la intervenció es diferencia en dues modalitats: SAD social i SAD dependència.

En relació al SAD social, els equips d’atenció social detecten necessitats socials que són susceptibles de millorar amb l’assistència d’un treballador familiar o un auxiliar de la llar. En aquests casos, aquests equips proposen un pla de treball on s’implementa l’assistència a domicili d’aquests professionals amb una freqüència de treball d’acord als objectius plantejats.

Aquestes actuacions es presten majoritàriament mitjançant el serveis contractats externament. En menor grau, aquests serveis de SAD social també es presten amb dues treballadores familiars pròpies que realitzen atenció i seguiment de casos proposats des de la primària, que ho requereixen per la seva dificultat o situació de risc, i també actuen en el projecte de pisos de suport, donant suport i pautes a les famílies usuàries dels pisos.

En relació al SAD dependència, les persones han de realitzar la sol·licitud de valoració de dependència a la Generalitat de Catalunya. Quan el servei corresponent realitza la valoració pertinent, atorga el grau de dependència a les persones i n’informa als ens locals.

Quan l’ens local rep aquestes llistes, els professionals de serveis socials citen i entrevisten les persones amb l’objectiu de formalitzar l’acord PIA (Pla individualitzat d’atenció). Així, quan el professional social realitza el PIA a una persona amb grau de dependència reconegut, li proposa totes les alternatives i combinacions de serveis a les quals hi pot accedir i és la persona qui tria l’opció i la combinació que més li interessa. Entre el ventall i les modalitats de serveis que se li ofereixen, si li pertoca atenció domiciliària, el professional social compta amb una provisió potencial d’hores d’atenció a càrrec del SAD municipal, estrictament lligada al pressupost municipal en matèria de SAD.

Aquesta oferta municipal (tant en SAD social com en SAD dependència) es pot veure mediatitzada per la disponibilitat d’hores romanents a proveir durant l’exercici en curs i que està recollida en el contracte extern de serveis.

En relació al servei de teleassistència, està definit com una modalitat del servei d’ajuda a domicili per tal d’oferir als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció permanent i a distància en situacions d’emergència, inseguretat, solitud o aïllament.

La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència estableix que les entitats locals participaran en la gestió dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència, d’acord amb la normativa de les respectives comunitats autònomes.

Els serveis d’atenció a domicili formen part dels serveis socials bàsics. Aquests últims són el primer nivell d’atenció del sistema públic de serveis socials i tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu. L’atenció domiciliària està plantejada com un sistema per a la promoció de l’autonomia personal.

Aquest servei es presta per una empresa contractada per la Diputació de Barcelona. L’empresa contractada es posa en contacte amb el beneficiari per tal d’instal·lar els aparells i incorporar-se immediatament al sistema de coordinació entre l’empresa que dispensa el servei i els serveis socials municipals per tal de fer el seguiment del servei.

En relació al servei de menjador a domicili, la necessitat pot ser tant per motius socials com demogràfics (envelliment de la població). Aquest servei esdevé vital per potenciar l’autonomia personal i l’adquisició de competències bàsiques, i evitar o retardar l’internament de persones grans a centres residencials.

Els serveis socials municipals, mitjançant els equips d’atenció social, són els encarregats de valorar possibles candidats i demandes. Aquests valoren la idoneïtat i el compliment dels requisits. També realitzen el seguiment i valoren l’evolució.

 • RESULTATS


En relació al SAD, cal mencionar que a partir de l’any 2007, quan es va posar en marxa la Llei, el nombre de persones residents a Granollers valorades i reconegudes com a dependents ha anat incrementant progressivament.

El patró evolutiu dels casos nous obeeix al desplegament de la Llei que ha anat incorporant les persones amb dependència als beneficis del sistema des dels graus de dependència més severa als més lleus. Durant aquest període, s’han produït també baixes del sistema per èxitus o canvi de residència a una altra localitat.

Els casos ‘actius’ o ‘prevalents’ a final de cada any corresponen a les persones que resideixen al seu domicili i reben serveis individuals o prestacions econòmiques, o bé la combinació de tots dos. El nombre de persones prevalents ha anat augmentant de forma progressiva: des de les 601 persones l’any 2009, fins a les 1.535 el 2016. El nombre de persones que a final de cada exercici havien gaudit de SAD municipal ha passat de 53 el 2009 fins a 201 el 2016.

L’aproximació al grau de cobertura del SAD municipal, si s’entén com a quocient entre el nombre d’usuaris del servei i el nombre total de persones susceptibles de rebre una oferta de SAD municipal abans de subscriure l’acord PIA, ha passat d’una cobertura del 8,8 % el 2009 al 13,1 % el 2016.

Tot i que la proporció de persones de grau 3 ha anat disminuint durant aquests tres anys per la incorporació progressiva de persones de graus 1 i 2 al sistema, el nombre absolut s’ha mantingut constant, amb petites variacions, al voltant de les 400 persones en els darrers quatre anys.

Si tenim en compte el darrer exercici, el 2016, i confrontem el nombre de persones amb grau de dependència ateses pel SAD municipal (201) i el nombre d’hores que rebran (sobre les 16.520, elecció feta per la persona dependent davant a les altres opcions) amb el nombre de persones a les quals oferim el servei (1.535) i el nombre d’hores que hauria calgut oferir-los en funció del seu grau de dependència (més de 632.000), podem constatar de nou les dificultats per tal que l’oferta municipal assoleixi el nivell desitjable: el 2,6 % del nombre d’hores a què tenen dret aquestes persones.

L’atenció dispensada pel servei de teleassistència ha crescut considerablement durant el període d’aquest Pla estratègic. L’Ajuntament de Granollers ha passat de destinar per a aquest servei 76.000,00 € el 2010 als 116.500,00 € del 2017, que també s’han mantingut per al 2018 i s’han mantingut uns 1.260 aparells instal·lats en tot el període, amb la voluntat d’arribar com a mínim als 1.300 aparells instal·lats.

Així, el servei de teleassistència és un servei que tendeix a la universalització i, per tant, subjecte a la creixent demanda d’una població cada cop més envellida i que compleix els requisits d’accés al servei. Aquestes demandes i la capacitat d’assumir-les anirà directament relacionada amb les possibilitats d’incrementar els pressupostos destinats a la teleassistència, que els últims dos anys s’han mantingut estables.

 • APRENENTATGES


En matèria de SAD, es va fer un increment notable de pressupost en els darrers anys. Això ha permès als professionals treballar la demanda real de la necessitat del servei d’atenció a domicili, sobretot en matèria del SAD dependència, ja que hi ha un dret garantit a les persones que s’ha de preservar.

Per contra, cal destacar que durant els darrers anys, els professionals socials han treballat sota la pressió de gestionar el romanent d’hores disponibles per contracte. La treballadora social s’ha vist condicionada a limitar les hores a oferir des de l’Ajuntament i, de facto, a alterar la tria de la persona dependent cap a modalitats d’atenció en règim privat o a l’acceptació de la quantitat econòmica assignada a la persona cuidadora principal no professional.

Posar a l’abast de les persones dependents una oferta limitada en hores de SAD municipal té repercussions negatives sobre la idoneïtat del recurs finalment triat i la qualitat de l’atenció que rebrà, sobretot perquè fora dels casos de SAD municipal no existeix un control formal directe sobre l’atenció rebuda finalment per la persona.

En relació amb el servei de teleassistència, s’ha demostrat l’existència d’una necessitat constant. Els propers anys, es continuaran prioritzant aquells casos que presentin indicadors de risc per motius d’edat molt avançada, solitud o altres dificultats afegides i es valorarà com es pot avançar cap a una universalització del servei per a les persones majors de 65 anys que puguin requerir-lo.

Finalment, i en relació al servei de menjador a domicili, cal observar la important demanda durant els últims 3 anys com a mecanisme de suport i prevenció per facilitar que persones en situació de dificultat puguin romandre al seu domicili. Les mesures correctores implementades al servei de SAD, que tindrà efectes a l’any 2018, hi poden repercutir positivament, regularitzant la demanda a la baixa si determinades famílies poden gaudir d’altres tipus de serveis de suport al domicili.

Observatori de la fragilitat

La coexistència de necessitat d’atenció social i sanitària és especialment freqüent en la gent gran. Per donar-hi una resposta adequada, és imprescindible la reorientació de l’actual sistema de serveis socials i sanitaris públics cap a un model de provisió integrada. El canvi cap a aquest model haurà de ser impulsat des d’instàncies de govern superiors a la de l’àmbit municipal; però, fins que aquest no cristal·litzi, caldrà impulsar un observatori de la fragilitat, amb iniciatives conjuntes de coordinació entre serveis per tal d’eliminar barreres a aquesta integració i compartir la informació disponible entre els serveis socials de  l’Ajuntament i els diversos proveïdors d’atenció sanitària del municipi, a fi que tots tinguin identificades les situacions de vulnerabilitat, de risc o d’amenaça de l’autonomia per raons d’edat, malaltia o manca de suport social, i actuïn preventivament i assistencialment de manera coordinada i multidisciplinària.


Valors associats: Governança democràtica, coneixement i compromís cívic.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en aquesta legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers (Serveis socials); Ajuntament de les Franqueses del Vallès i Canovelles; Institut Català de la Salut (atenció primària de salut); Hospital de Granollers (serveis geriàtrics de mitja i curta estada, serveis de dia geriàtrics i psicogeriàtrics); Benito Menni – Complex Assistencial en Salut Mental; Catsalut; Departament de Benestar i Família; i Departament de Salut.

 • ACCIONS REALITZADES


Elaboració d’un sistema d’indicadors per a l’Observatori de la Fragilitat/Vulnerabilitat. Disponible des de 2014, amb l’objectiu, en primer lloc, d’evidenciar la dimensió i evolució quantitativa del problema des de les seves derivades socials, i facilitar la modulació de la resposta dels diferents agents al problema i posar la informació a l’abast de la ciutadania. I, en segon lloc, facilitar el coneixement de les disfuncions produïdes per les transicions de les persones amb fragilitat/vulnerabilitat. Inclusió d’un subgrup al Portal d’Indicadors, el 2014. L’Ajuntament, el 2017, ha pogut individualitzar les condicions o els factors determinants de situacions de fragilitat/vulnerabilitat i definir les fonts d’informació adients per quantificar la població afectada. Aquests indicadors rauen en el risc de solitud/aïllament i en la discapacitat o dependència de caire funcional físic, sensorial o cognitiu, independentment de la presència de malalties en les persones identificades. Hi ha disponible una bateria d’indicadors amb una sèrie històrica. No obstant això, les diferents fonts d’informació disponibles, tant les internes com les proporcionades per la pròpia Generalitat (llistats periòdics de persones dins el sistema d’atenció a la dependència, i l’empresa gestora de les teleassistències), han permès disposar d’un sistema d’indicadors que estan ajudant a dissenyar un Pla estratègic d’acció social per als propers anys al municipi.

La integració de la informació disponible pels serveis socials municipals amb la xarxa de serveis de salut presenta dificultats importants administratives, de protecció de dades i derivades de les diferents plataformes tecnològiques. Però fonamentalment passa per una voluntat explícita de l’Administració competent, en aquest cas la Generalitat. En aquest sentit, l’any 2015 es va participar, aprofitant l’oportunitat que oferia el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) ,impulsat des de la Generalitat, de servir com a territori pilot format per la conurbació Granollers/les Franqueses/Canovelles, juntament amb els serveis socials i de salut, amb implantació i responsabilitat sobre aquest territori. Es va realitzar una aproximació conjunta sobre la definició de la població vulnerable a fi de poder quantificar-la per ambdues parts. Més enllà d’això, la connexió entre els dos sistemes dependrà de les gestions a nivell dels dos departaments competents de la Generalitat sobre la matèria i la Diputació de Barcelona.

Cerca proactiva de casos fràgils/vulnerables de gent gran. Entre 2012 i 2014 es va implementar el projecte “Els serveis socials més a prop”, amb visites domiciliàries a totes les persones residents amb més de 80 anys no usuàries conegudes de serveis socials. El projecte va mostrar-se ineficient en detectar menys de 5 casos per any.

Iniciatives de coordinació entre agents sanitaris i socials:

 • 2014: grup de treball multidisciplinari social i sanitari per a casos complexos amb repercussió en salut mental. Elaboració d’un protocol d’actuació conjunt.
 • 2015: s’inicia la gestió compartida de casos complexos (treballadores socials municipals, gestora de casos, altres treballadors socials).
 • 2017: protocol d’actuació preventiva del SIRIUS amb pacients en mitja estada hospitalària.

 • RESULTATS


Observatori de la Fragilitat/vulnerabilitat:

Disponibles:

 1. Població amb risc o solitud/aïllament: persones grans en llars unipersonals o amb parelles grans al padró municipal; persones identificades pels treballadors socials, registrades a l’HESTIA, i persones usuàries de teleassistència.
 2. Persones amb discapacitat (física, sensorial, cognitiva i/o de salut mental) registrades a l’HESTIA.
 3. Persones amb dependència: registres PIAS- SAD municipals i llistats periòdics de la Generalitat.

Coordinació dels serveis sanitaris i socials:

 1. Gestió compartida de casos complexos, coordinacions periòdiques i a demanda.
 2. Protocol d’actuació SIRIU( mitja estada hospitalària, en funcionament).
 3. Grup de treball multidisciplinari (casos complexos amb repercussió en salut mental) funcionant. Protocol en funcionament.

 • APRENENTATGES


La inexistència d’un sistema d’informació dels serveis socials que permeti de forma automatitzada identificar unívocament les persones que presenten un o més criteris de fragilitat/vulnerabilitat ha estat un factor limitador en la funció d’observatori. Cal dir, també, que durant aquest període s’ha produït un important canvi en el sistema d’informació de serveis socials, que està gestionat centralitzadament des de la Diputació de Barcelona, fet que ha suposat una dificultat sobreafegida.

Les dificultats de coordinació en situacions de complexitat de maneig sanitari i social s’han reduït substancialment durant aquest període, en bona part per la voluntat política de les diferents administracions implicades (FPHAG, Institut Català de la Salut i Benito Menni-Complex Assistencial en Salut Mental).

Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats

La nova Llei de serveis socials de Catalunya i la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència introdueixen la garantia de l’acompliment dels drets de les persones per l’Administració pública, en una obligació vinculant pel que fa a l’Administració local. En aquest nou context, és necessari establir una planificació a llarg termini de l’acció social municipal que parteixi de postulats  universals i preventius, que prevegi eventuals situacions de crisi i que defugi l’assistencialisme.

Les entitats d’iniciativa social són organismes que, en sorgir de la solidaritat espontània de la societat civil, tenen un elevat valor social i, en l’actualitat, supleixen amb efectivitat diverses mancances del sistema de protecció social públic. Cal que puguin actuar amb eficàcia com a agents complementaris de l’atenció als col·lectius més vulnerables, com ara les persones immigrants, que millorin les relacions amb els serveis socials públics, amb altres entitats públiques i privades, i que incrementin la seva capacitat amb el foment del voluntariat (3.3.2.). Des dels governs locals, cal promoure i dinamitzar les xarxes socials de cooperació amb el tercer sector social, afavorir la cohesió, la solidaritat, el compromís i la coresponsabilitat (3.3.1.) i donar suport de tot tipus a aquestes entitats d’iniciativa  social.


Valors associats: Governança democràtica, cohesió social, compromís cívic i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers (Serveis Socials), entitats, Càritas, El Xiprer, APADIS, Creu Roja, REIR, El Caliu, Oncovallès, Amics de la Gent Gran, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Plataforma de la Pobresa Energètica, Col·legi de Procuradors i Col·legi d’Advocats.

 • ACCIONS REALITZADES


2010 i successius: facilitació d’espais municipals a entitats d’iniciativa social perquè hi desenvolupin les seves activitats (cessió d’espais a l’edifici de l’antiga AISS a Oncovallès, Odontologia Solidària i a l’Associació de Familiars de Persones amb Síndrome d’Asperger).

2010 i successius: subvencions nominals a entitats d’iniciativa social (Xiprer, Càritas, Oncovallès, Creu Roja, APADIS…) per desenvolupar projectes d’acció social específics. Complementades amb subvencions anuals continuades dins el Pla de xoc de l’Ajuntament.

2013: treball conjunt amb Creu Roja per desenvolupar un projecte de dinamització de la comunitat per detectar i donar suport amb voluntariat a persones grans en risc d’aïllament i exclusió (projecte RADARS). Prova pilot al barri de Can Bassa.

2014: creació de la Taula d’Acció Social de Granollers (Creu Roja, Cáritas, El Xiprer, APADIS, REIR, El Caliu i Oncovallès). Es va realitzar una anàlisi conjunta de necessitats socials en els àmbits de l’alimentació, l’habitatge, les problemàtiques de la infància i dels col·lectius amb diversitat funcional/discapacitat, així com en la prevenció de l’aïllament social i l’atenció a la dependència especialment en la gent gran.

Col·laboració entre diversos serveis municipals i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), dins d’un grup estable de reflexió, debat i propostes, en relació a la vulnerabilitat associada a la pèrdua de l’habitatge (Taula sobre Habitatge). En aquesta taula hi participaren també el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, entre d’altres.

Posteriorment, amb la mateixa filosofia de l’anterior, es va crear la Taula de Pobresa energètica per tractar les dificultats de pagament dels subministraments bàsics.

2016-2017: revisió de l’estructura organitzativa dels serveis socials i de la seva eficiència, i proposta d’una nova organització: modificació progressiva de quatre a tres i a dues zones bàsiques de serveis socials, amb increment de recursos tècnics per donar millor resposta a la demanda i reorientar les actuacions cap a una visió més comunitària i preventiva, amb l’increment d’educadors socials i la reorganització amb dos equips semiespecialitzats en dependència i gent gran i en infància en risc. Nou protocol intern de valoració i seguiment de casos.

2016: revisió de l’oferta del SAD municipal i proposta d’increment plurianual progressiu per realitzar una oferta més propera a les necessitats de la població amb dependència. Revisió de l’oferta de teleassistències amb una proposta de creixement progressiu per ampliar el servei a persones més grans de 75 anys.

2016: elaboració d’una bateria d’indicadors de risc social que permet un seguiment longitudinal.

2017: aprovació d’un nou reglament per a la concessió d’ajuts socials que n’objectiva millor la necessitat i l’assignació.

2018: elaboració d’un Pla estratègic d’acció social (2018-2027) amb una visió a 10 anys vista, que involucra en el seu disseny les diverses entitats d’iniciativa social mitjançant la participació de la Taula d’Acció Social i amb la participació també del Consell de Ciutat.

Aquest projecte també inclou el Projecte 3.3.2. “Impuls del voluntariat” que s’explica a la fitxa corresponent.

 • RESULTATS


Integració, en els plans de xoc anuals de l’Ajuntament, de les subvencions a entitats d’iniciativa social per afrontar problemàtiques socials i econòmiques de la població.

Existència de la Taula d’Acció Social de Granollers, com a òrgan consultiu en l’anàlisi de problemàtiques i d’iniciatives municipals d’acció social.

Disponibilitat, el 2018, d’un Pla estratègic d’acció social (2018-2027).

Disponibilitat d’una bateria d’indicadors de risc social/vulnerabilitat a la ciutat que permeten un seguiment longitudinal.

Cal destacar l’elevat grau de consens i col·laboració amb la PAH en les gestions adreçades a reduir la conflictivitat associada als desnonaments i ocupacions il·legals de pisos.

I també són importants els acords entre l’Ajuntament i SOREA per facilitar la contractació del subministrament d’aigua a les persones i famílies vulnerables en situació d’ocupació il·legal.

 • APRENENTATGES


La persistència en la situació de crisi durant el període analitzat ha condicionat un enfocament més assistencialista i de mesures de xoc, cosa que ha posposat iniciatives potencials de consens amb altres actors en una visió del benestar en un sentit ampli. La creació d’una agenda de treball conjunta amb la Taula d’Acció Social va proporcionar resultats modestos en aquest sentit, ateses les diferents missions de les entitats participants. Es manté, però, el seu caràcter consultiu, especialment davant el nou Pla estratègic d’acció social. D’altra banda, s’ha configurat una relació molt estreta i una transversalitat entre l’Àrea i cadascuna de les diverses entitats d’iniciativa social, que està permetent afrontar les problemàtiques socials i econòmiques de manera molt positiva. La creació d’espais de treball conjunt amb entitats cíviques com la PAH ha permès desenvolupar un discurs municipal clarificador sobre el dret a l’habitatge i les mesures de contenció del problema de desnonaments i talls de subministraments, així com establir aliances i complementarietats amb aquestes entitats.

El Pla estratègic d’acció social permetrà reorientar l’acció social, dotant-la d’un caràcter més preventiu i comunitari, potenciant els aspectes de promoció de la cohesió i coresponsabilitat social de la ciutadania, i adaptant-la més a l’envelliment demogràfic que es preveu.

Actuació en el conjunt de la conurbació sobre els col·lectius amb risc d’exclusió social

És necessari valorar el dret de totes les persones a participar en la societat en igualtat de condicions i la necessitat d’eliminar totes les barreres físiques i socials que limiten aquesta participació. Tot partint d’aquesta premissa, cal un pla d’actuació sobre els col·lectius amb risc d’exclusió social que abasti el conjunt de la conurbació, amb un increment important de la dotació de professionals de l’educació i de la mediació comunitària, l’optimització dels ajuts socials públics (beques de menjador, esplais, casals d’estiu, llibres escolars…) i una atenció específica i coordinada a col·lectius marginats o amb risc d’exclusió. Cal acostar el mercat de treball a aquests col·lectius. S’han de promoure més iniciatives per facilitar la vida normalitzada i la participació social de les persones amb discapacitat (ja sigui física, intel·lectual o per causa de malaltia mental), exigir el compliment de les normatives per a la seva inserció laboral i incrementar la sensibilització social de les institucions, col·lectius i població en general envers la seva problemàtica. Cal promoure mesures concretes com ara la creació de borses de treball adaptat, actuacions sistemàtiques per assegurar la cobertura de prestacions socials i l’accés a pisos compartits. Amb relació a l’estratègia de ciutat educadora, és fonamental que totes aquestes realitats socials i la tasca que porten a terme els diferents serveis públics i entitats d’iniciativa social siguin conegudes per la població i s’incrementi la sensibilització per les situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.


Valors associats: Cohesió social i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Aquesta actuació continua en procés i no finalitzarà en la legislatura, donat el caràcter obert del procés de l’actuació. L’exclusió social és un fenomen estructural, en la mesura que vivim en una societat molt competitiva i amb un repartiment de la riquesa desigual, que de manera innata genera desigualtat. L’exclusió també és un fenomen dinàmic, ja que pot afectar a les persones de manera intermitent o crònica i durant tot el cicle vital, i finalment l’exclusió és un procés multidimensional, ja que afecta diferents àmbits de la vida d’una persona (habitatge, aspecte laboral, econòmic, relacional, formatiu i de salut).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Fundació El Xiprer, Càritas Granollers, Creu Roja Granollers, Apadis, Hospital-Asil Granollers, Col·legi d’Advocats, Ressó, Amics d’Àfrica, Estel del Matí, Generalitat de Catalunya – Departament Benestar Social i Diputació de Barcelona.

Les accions realitzades en relació a l’exclusió social es realitzen amb personal propi (especialment l’atenció social que es dispensa des dels equips d’atenció social primària) o mitjançant projectes socials desenvolupats amb contractació externa (serveis d’intervenció socioeducativa, espais familiars 0-3 anys, punt de trobada, etc.). També s’intervé amb col·lectius en situació de risc mitjançant la subvenció nominativa a entitats i associacions. En aquest sentit, cal destacar a la Fundació El Xiprer, Càritas Granollers i Creu Roja Granollers pel seu paper en l’atenció social, l’assessorament i el suport a persones i famílies amb dificultats socials, així com també l’entitat Apadis per la seva feina amb persones amb discapacitat. Altres entitats com la Fundació Hospital-Asil de Granollers (alberg municipal per a persones transeünts), el Col·legi d’Advocats (projecte d’assessorament jurídic a persones i famílies ateses des dels serveis socials), així com entitats com Ressó (revista cultural per a la gent gran), amics d’Àfrica (suport i acompanyament a persones immigrades) o Estel del Matí (repartiment d’aliments solidaris) han participat en l’atenció de col·lectius desfavorits o amb risc d’exclusió social a la nostra ciutat durant els últims anys.

L’atenció social a persones i col·lectius amb situació de risc té el suport de la Generalitat de Catalunya dins el Marc del Contracte Programa i de la Diputació de Barcelona (DIBA) mitjançant subvencions en l’àmbit de la intervenció social.

 • ACCIONS REALITZADES


Les accions més destacades que centren les actuacions amb persones i col·lectius en situació de risc d’exclusió social es poden definir atenent la lògica organitzativa del nostre servei i de la pròpia Llei 12/2007 de Serveis Socials, d’11 d’octubre de 2007.

Totes aquestes accions ja existien abans d’aquest Pla estratègic i s’hi han mantingut. Només cal mencionar com a novetat la implementació d’ajuts econòmics en matèria de pobresa energètica, que tanmateix es van implementar amb més consistència a partir del 2012.

Així, s’han prestat els següents serveis:

 • Servei d’atenció social mitjançant els EBASP (equips d’atenció social primària) que inclou:
  • Informar, assessorar i donar suport a persones i famílies amb dificultats socials.
  • Detectar necessitats, valorar i tramitar prestacions econòmiques d’urgència social.
  • Valorar sol·licituds d’ajuts de menjador escolar.
  • Valorar i atorgar sol·licituds d’ajuts de material i llibres per a l’educació infantil, primària i secundària.
  • Gestió dels pisos de suport per a persones que han patit problemes greus per mantenir o accedir a un habitatge.
 • Programa d’atenció domiciliària que inclou els serveis de SAD, teleassistència i menjador a domicili, i que no serà analitzat en aquesta fitxa, ja que té una fitxa pròpia en aquest document (projecte 3.2.5.).

Moltes d’aquestes accions s’han pogut implementar amb el suport dels diversos plans de xoc presents als diferents pressupostos municipals des del 2012.

Tot seguit, presentem un quadre breu i resumit on es poden apreciar les diferents accions implementades des dels serveis socials municipals gràcies als plans de xoc, que també han complementat accions a d’altres àrees i serveis de l’Ajuntament.

Accions més destacables implementades des dels S. Socials mitjançant Pla de xoc.

Accions més destacables implementades des dels S. Socials mitjançant Pla de xocImport destinat període 2012-2018Despesa efectivament realitzada període 2012-2018
Pisos d’acollida i suport30.000,00 €26.495,00 €
Ajuts per a la pobresa energètica80.000,00 €81.964,00 €
Ajuts per al sosteniment a la llar175.000,00 €132.300,00 €
Situacions d’emergència a l’habitatge15.000,00 €18.209,00 €
Beques de menjador no ordinàries238.000,00 €177.829,00 €
Beques d’activitats estiu4.000,00 €3.744,00 €
Suport psicològic a la infància i adolescència64.000,00 €46.102,00 €
Ajuts per a material i llibres d’ESO145.000,00 €129.000,00 €
Subvencions a entitats per a desenvolupar projectes en matèria de vulnerabilitat social156.000,00 €156.000,00 €
TOTAL907.000,00 €771.643,00 €

D’altra banda, l’Ajuntament ha realitzat una Guia per la contractació pública responsable aprovada pel Ple municipal el desembre de 2016. A partir d’aquell moment, algunes contractacions les han aconseguit empreses amb un caràcter marcadament social com és l’exemple d’Apadis amb el concurs de la gestió del bar del Gra.

I per acabar, també es va crear la Taula d’Acció Social que, tot i quedar aturada durant un temps, ara està en procés de reactivació, sobre entitats que intervenen en benestar social, però que només estan formades al municipi de Granollers. Entre municipis, només s’actua si hi ha una problemàtica concreta i se n’informa als serveis dels municipis implicats.

 • RESULTATS


En relació a l’atenció social, i per tant en relació a les accions d’informació, assessorament i suport a persones i famílies en situació de risc social, es mantenen amb valors similars als del 2010. Tot i així, l’evolució no ha estat contínua.

AT. SOCIAL 20102011201220132014201520162017
Expedients actius4.9854.8705.0235.4612.8613.9624.1754.438
Expedients inactius7.0377.1526.9996.5625.9328.0618.2067.964
Expedients treballats4.9854.8705.0235.4603.8943.9614.1744.437
Expedients nous1.178885829919958921800814
Persones ateses 7.1107.1087.7078.7874.3396.0946.6227.582

En relació amb les prestacions econòmiques d’urgència social i agrupant les diferents modalitats de suport econòmic (ajuts en matèria d’habitatge, pobresa energètica, suport familiar, alimentació, formació i lleure) s’ha passat de 196 ajuts concedits el 2010 als 656 l’any 2017, gairebé quadruplicant l’import total, passant de 58.000 euros el 2010 a 196.000 euros el 2017.

En relació amb els ajuts de menjador escolar, atorgats pel Departament d’Ensenyament mitjançant la gestió del Consell Comarcal del Vallès Oriental i la valoració dels serveis socials municipals, ha evolucionat de manera similar. De més de 940 beques sol·licitades el 2010, s’han passat a 1.586 el 2017. D’aquestes, s’havien concedit 307 a l’inici del període mentre que el darrer any se’n van atorgar 1.251. Evidentment, això va anar acompanyat d’un increment de l’import total concedit que ha passat de 191.000 euros el 2010 a 512.000 euros el 2016 respectivament, ja que no es disposen de dades definitives per a l’any 2017.

Pel que fa als ajuts de material i llibres per a educació infantil, primària i secundària atorgats des de l’Ajuntament de Granollers, gairebé s’han duplicat en el període 2010-2017, amb 1.352 beques concedides i més de 100.000 euros destinats durant el 2017.

En relació amb la gestió del projecte de pisos de suport, cal esmentar que es va posar en funcionament l’any 2013. Actualment, hi ha disponibles dos pisos en els quals s’han atès 14 famílies amb 43 persones, de les quals 24 eren menors. Cada any s’ha incrementat el nombre de famílies i persones ateses ja que se n’ha fomentat molt la rotació, on les estades han estat de tres mesos de mitjana.

 • APRENENTATGES


En relació als valors vinculats a aquest tipus d’actuacions, parlaríem d’accions encaminades a facilitar i millorar la cohesió social del territori, i que tenen, també, una relació molt directa amb la convivència.

Garantir l’accés a cobrir les necessitats bàsiques sempre que sigui possible contribueix a mantenir millors nivells de cohesió social i facilita la convivència, tot i que de cap manera es pot revertir aquesta situació amb l’única intervenció dels serveis socials. Es fa necessària una actuació global i coordinada en matèria de promoció econòmica (accés al món laboral), educació (educació en valors, prevenció) i habitatge (polítiques d’habitatge públic i incidència al mercat de lloguer d’habitatges).

Hi ha hagut un increment notable dels recursos destinats a les famílies amb risc d’exclusió social; concretament s’ha augmentat considerablement la despesa en prestacions d’urgència social, ajuts de material i llibres i ajuts de menjador escolar.

Per contra, cal ser crític amb aquesta situació. L’augment de recursos ha obligat els serveis socials ha assumir una important tasca relacionada amb el tràmit i la gestió d’aquests recursos. Sovint, aquest augment de la burocratització comporta una disminució del treball social i educatiu amb persones i famílies i, per tant, ens allunya d’una idea de treball educatiu que considerem fonamental.

En aquest sentit, entenem que caldria millorar la dotació de recursos humans, sobretot en el terreny de la gestió administrativa, per tal que es pugui assumir l’important creixement de la burocratització del Servei i que els professionals socials es puguin dedicar a l’atenció, implementant plans de treball i processos d’acompanyament i suport a les famílies.

Finalment, cal destacar que els serveis socials no poden ser el “calaix de sastre” que intenti pal·liar les moltes deficiències del sistema. Les dificultats d’accés al món laboral, l’increment de contractes laborals de mala qualitat amb horaris i sous en precari i la conseqüent dificultat per accedir a bens de consum bàsics no poden recaure només en els sistema de protecció social. Cal un abordatge conjunt pel que fa a les polítiques socials que faciliti una millora general de les famílies en condicions d’igualtat i autonomia, i que defugi de models caritatius i assistencials clàssics.

Adequació dels serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població

A més dels hàbits de vida i dels factors mediambientals, un altre determinant de la salut de les persones és la qualitat dels serveis sanitaris, que requereix una dotació adequada a les necessitats de la població i també una millora de la formació dels ciutadans per facilitar i fer sostenible la tasca assistencial. En l’actualitat, hi ha un desfasament entre oferta i demanda de serveis de salut, generat pels processos de creixement demogràfic i d’envelliment de la població. Aquesta situació s’ha d’afrontar amb una acció contundent d’ampliació i millora dels serveis sanitaris, tant dels centres d’atenció primària com dels establiments i serveis d’atenció especialitzada, així com amb la creació de noves fórmules de coordinació sociosanitària amb finalitats preventives i de millora de l’efectivitat i l’eficiència dels serveis. L’ampliació projectada de l’Hospital General de Granollers, amb la creació d’un nou hospital i amb nous edificis i serveis, entre els quals hi ha el projecte que ha de substituir l’antiga Policlínica del Vallès, en paral·lel amb la construcció d’un nou equipament hospitalari adjacent destinat a l’atenció psiquiàtrica, haurà de ser una peça clau d’aquest projecte i enfortir la institució com a capdavantera. La ubicació a l’Hospital d’activitats vinculades a la recerca aplicada en geriatria i a l’autonomia de la gent gran (2.2.1.) hauria de ser una altra peça d’aquest projecte. Per tal d’assolir la màxima eficiència, caldrà un aprofitament intensiu de les noves tecnologies de la comunicació, amb solucions tecnològiques altament innovadores, així com una tasca fonamental de prevenció i educació, per tal de potenciar el bon ús d’aquests serveis.


Valors associats: Governança democràtica, cohesió social i compromís cívic.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Una part dels projectes estan acabats en algunes de les seves fases i d’altres estan en procés, però no s’acabaran dins aquesta legislatura, ja que el seu abast va més enllà d’aquest termini.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya, altres ajuntaments, Hospital de Granollers, Institut Català de la Salut, Benito Menni Serveis de Salut Mental, CSMiJ de Granollers, Institut Celestí Bellera i Institut Antoni Cumella.

 • ACCIONS REALITZADES


Ampliació i millora dels serveis sanitaris hospitalaris i ginecològics (2010-2019):

L’Ajuntament ha realitzat gestions diverses davant la Generalitat per fer realitat:

 • El projecte de construcció, per part del Servei Català de la Salut, d’un nou equipament al carrer Girona destinat a l’atenció sanitària pública: entre d’altres, a l’atenció d’urgències de baixa complexitat (fins ara proporcionada a Urgències Centre), integrat amb el servei d’urgències de l’hospital, amb cirurgia sense ingrés, i amb la ubicació dels serveis d’atenció ginecològica del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, aquest darrer actualment ubicat al CAP Centre.
  • Novembre de 2013: incorporació d’una Unitat de Semicrítics de quatre llits als deu llits existents des del 2005 al Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Granollers.
  • 2018: aprovada, per ser executada dins el Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental (2018-2021), l’ampliació de l’UCI de l’Hospital de Granollers a 20 llits, que funcionaran com a UCI o Semicrítics en funció de la demanda.
 • 2018: es crearà una unitat de radioteràpia a l’Hospital de Granollers, per donar cobertura a tota la comarca. Aquesta acció està inclosa dins el Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental (2018-2021).

Millora dels serveis de salut mental:

 • 2012: traspàs de la gestió del CAS de Drogodependències, fins aleshores de titularitat municipal, a instàncies del Servei Català de la Salut, a l’entitat Benito Menni Serveis de Salut Mental, per facilitar la gestió integrada amb la resta de serveis de salut mental de la ciutat. Cessió de l’espai i posterior contracte d’arrendament a l’entitat, per tal que el servei es pugui continuar prestant al mateix lloc.
 • 2010-2017: gestions municipals diverses per fer realitat el projecte de construcció, per part del Servei Català de la Salut, juntament amb Benito Menni Serveis de Salut Mental, d’un nou edifici monogràfic d’atenció a la salut mental, dins el recinte del parc hospitalari de Granollers.
 • 2018: ampliació de 19 llits, destinats específicament a l’atenció de malalts subaguts, a la planta de psiquiatria ubicada a l’Hospital General de Granollers.
 • 2018: ampliació d’espais i de professionals al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMiJ) de Granollers.

Millora en la coordinació sociosanitària:

 • 2014: creació i dotació progressiva, per part de l’Institut Català de la Salut, de la figura tècnica de la gestora de casos, com a figura d’interlocució i coordinació de casos de gestió complexa social i de salut. En l’actualitat, hi ha dos professionals a la ciutat.
 • 2017: ampliació d’un professional a la dotació de treballadors socials dels CAP de Granollers, el que ha permès completar la cobertura i disposar d’un professional per CAP.
 • 2015: funcionament d’un protocol conjunt Hospital-Sirius per a la valoració prealta de possibles barreres domiciliàries en pacients ingressats hospitalàriament.
 • 2010: projectes de prevenció secundària amb pacients amb factors de risc cardiovascular —AFIS adults i pediàtric— entre Ajuntament (Salut Pública i Esports) i equips d’atenció primària de salut dels CAP de la ciutat.
 • 2016: nou protocol d’actuació conjunta (Benito Menni-ICS-Salut Pública-Serveis Socials) per a la gestió de casos complexos amb repercussió en la salut mental.
 • 2018: en estudi la creació d’un espai per a la coordinació entre l’Ajuntament i els serveis de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ).

Recerca aplicada en geriatria i per a l’autonomia de la gent gran (2007): activitats de recerca diverses en Assisted Ambient Living (AAL) per part de l’Hospital. Projectes de generació de solucions innovadores per facilitar la mobilitat autònoma. Participació activa en projectes transnacionals subvencionats per la Unió Europea.

Innovacions en TIC i atenció sanitària (2010): Implantació d’e-consultories entre professionals hospitalaris i professionals dels CAP d’atenció primària de salut. Nou sistema d’avisos per mòbil pel que fa a cites i proves complementàries hospitalàries.

Projecte Agents de salut: projecte de promoció de la salut que persegueix l’apoderament dels ciutadans i l’alfabetització crítica, a fi que exerceixin la seva condició de ciutadania de forma activa amb l’assumpció i acompliment de drets i deures de, a partir d’un procés d’adquisició activa de coneixement i expertesa en la gestió dels aspectes relacionats amb la seva salut individual i la salut col·lectiva. Es va realitzar una prova pilot amb un col·lectiu jove a l’Institut Celestí Bellera i un sistema de control de la metodologia a l’Institut Antoni Cumella.

 • RESULTATS


Novembre de 2013: incorporació d’una Unitat de Semicrítics de quatre llits als deu llits existents des del 2005 al Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital de Granollers.

2018: inclosa dins el Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental (2018-2021), ampliació de l’UCI de l’Hospital de Granollers a 20 llits, que funcionaran com a UCI o Semicrítics en funció de la demanda.

2018: creació d’una unitat de radioteràpia a l’Hospital de Granollers, per donar cobertura a tota la comarca. Aquesta acció està inclosa dins el Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental (2018-2021).

2018: iniciades les obres de construcció del nou equipament al carrer Girona, destinat a l’atenció d’urgències de baixa complexitat, integrat amb el servei d’urgències de l’hospital, amb cirurgia sense ingrés, i amb la ubicació dels serveis d’atenció ginecològica del Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva.

Integració del CAS de Drogodependències i el Servei de Rehabilitació de Salut Mental municipals en la xarxa de serveis de salut mental gestionada per Benito Menni.

Creada una oferta de novo de 19 places de mitja estada psiquiàtrica.

Dos nous professionals d’atenció primària de salut per a la coordinació sociosanitària (gestió de casos, treball social).

2016: assolida la cobertura de treballadors socials d’atenció primària de salut als quatre CAP de Granollers.

2017: ampliació del CSMiJ de Granollers amb set professionals.

Des de 2017: funcionament del protocol d’actuació conjunt (casos complexos amb repercussió de salut mental).

Entre 2010 i 2018 han participat en els projectes AFIS i AFIS pediàtric uns 350 ciutadans com a pacients.

 • APRENENTATGES


La suma d’esforços sostinguts de les diferents parts (ajuntament/s i altres actors públics i privats) interessades en la millora de la salut de la població del territori ha permès, malgrat el llarg període de crisi patit, millorar sensiblement les infraestructures i serveis sanitaris públics de la ciutat al servei de la ciutadania d’aquesta i de la comarca. Tanmateix, malgrat que aquesta millora, cal mantenir la pressió per assolir els nivells de dotació sanitària que ens corresponen, tot atenent a criteris d’equitat territorial.

L’exercici del diàleg i els esforços de coordinació tècnica i institucional faciliten extraordinàriament la gestió de les problemàtiques complexes en caos de pacients amb necessitats socials i de salut coexistents.

Promoció a la ciutat d’estudis universitaris i de recerca aplicada com a estratègia d’atracció de talent i de coneixement

Una debilitat important que es detecta a Granollers i el seu entorn comarcal és la falta de proveïdors de coneixement i recerca. A diferència d’altres ciutats de dimensions comparables, Granollers i la seva conurbació no compta amb una oferta significativa d’estudis superiors. La situació actual del mapa universitari deixa molt poques possibilitats de promoure a la ciutat estudis de grau superior, tot i que caldria explorar l’opció dels estudis esportius i de salut (4.1.4.). Tanmateix, l’especialització creixent de la formació de tercer cicle relacionada amb la recerca aplicada i les externalitats de tot tipus que ofereix fan aconsellable explorar aquesta possibilitat en alguns sectors clau, en els quals Granollers podria tenir avantatge. Entre aquests, cal destacar, en primer lloc, els estudis sociosanitaris i la recerca aplicada a serveis innovadors vinculats a la dependència, a la gent gran, a la salut i als serveis socials (2.2.1.). També s’hauria d’aprofitar l’existència del Museu de Ciències Naturals (que inclou el Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny), el Centre d’Educació Ambiental de Can Cabanyes, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per promoure cursos especialitzats en el medi ambient, l’àmbit energètic i les tecnologies netes. El Centre de Cultura per la Pau (Can Jonch), que ja col·labora en projectes d’àmbit internacional, també podria vincular-se a alguna universitat i desenvolupar estudis relacionats amb la pau, la mediació comunitària i la cooperació internacional.


Valors associats: Creativitat i coneixement.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Universitat de Vic (UGranollers), Granollers Mercat, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Fundació Privada Hospital asil de Granollers (FPHAG) i Can Jonch Centre de Cultura per la Pau.

 • ACCIONS REALITZADES


L’Hospital de Granollers ha esdevingut un centre docent universitari, tant pel que fa a estudis de grau com de postgrau.

Pel que fa als estudis de grau, i més específicament de Medicina, la FPHAG va signar l’any 2008 un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i va esdevenir hospital universitari. Pel que fa al grau d’infermeria, la FPHAG té convenis marc estables amb diverses universitats de Catalunya i convenis especials per a aquells casos en què individualment es requereixi en qualsevol territori nacional i internacional. Es realitzen estades de formació en pràctiques per a l’adquisició de competències professionals. Aquesta oferta formativa de pràctiques, si bé és més intensa en els estudis de grau de medicina i d’infermeria, s’estén a una àmplia diversitat de graus: educació social, farmàcia, fisioteràpia, logopèdia, nutrició i dietètica, psicologia, publicitat i relacions públiques, relacions laborals, teràpia ocupacional i treball social.

Pel que fa a estudis de postgrau, l’Hospital General de Granollers ofereix l’oportunitat de realitzar la part pràctica de diferents màsters i afavoreix l’aprenentatge en interaccionar amb els professionals del centre. Aquests inclouen infermeria, medicina, fisioteràpia, psicologia i nutrició i dietètica.

Pel que fa a l’oferta formativa especialitzada, que es va iniciar ja l’any 1983 amb la formació MIR en Geriatria, la FPHAG té 12 unitats docents acreditades pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (una d’elles és una Unitat Docent Multiprofessional, la d’obstetrícia i ginecologia que forma especialistes metges d’obstetrícia i ginecologia i alhora infermeres matrones).

D’altra banda, en el 2017 es crea UGranollers, seu universitària de la UVic-UCC a Granollers. S’hi imparteixen els estudis següents:

A les instal·lacions de Can Muntanyola:

 • Grau en Enginyeria de l’Automoció
 • MBA Màster en Administració i Direcció d’Empreses

A les instal·lacions de Roca Umbert:

 • Postgrau en Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l’Èxit Educatiu, es fa de forma compartida a Granollers i Mataró en anys alternatius. El darrer any que va tenir lloc a Granollers va ser el curs 2017/18 i, per tant, tornarà a la ciutat el curs 2019/20.

I per últim, a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau trobem un centre de documentació i recursos per la recerca i formació vinculat a la memòria històrica i a la cultura de pau. El centre de documentació dona serveis a professors i alumnes interessats en aprofundir sobre els àmbits d’actuació de Can Jonch.

 • RESULTATS


De l’àmplia oferta formativa consolidada i en creixement que realitza la FPHAG en podem donar una idea a partir de les memòries anuals de l’entitat. Així, durant el curs 2012-2013, primer del qual disposem de dades comparables, es van formar a la institució un total de 633 persones, mentre que durant el 2016-2017, darrer any de què en disposem d’informació, ho van fer 823 persones, el que suposa un increment del 30 %.

En estudis de pregrau, l’increment entre els dos cursos mencionats va ser del 76 % (104 alumnes el 2012-2013 i 183 el 2016-2017). Pel que fa als estudis de grau, fonamentalment de Medicina (sobre el 90 %), tot i que també de Fisioteràpia, Farmàcia, Logopèdia i altres, el creixement entre ambdós cursos va ser del 9 % (488 vs. 552). Pel que fa a estudis de postgrau, el nombre es va mantenir en una mitjana de 40 alumnes per curs; aquesta mateixa evolució s’aprecia per als estudis d’especialització (de Medicina fonamentalment, però també d’Infermeria i de Farmàcia), amb una mitjana de 92 alumnes per curs.

Grau en Enginyeria de l’Automoció : 44 alumnes.

Màster en Administració i Direcció d’Empreses : 12 alumnes.

Postgrau en Direcció Estratègica de Centres per a la Innovació i l’Èxit Educatiu : 18 alumnes.

 • APRENENTATGES


Les lògiques i cultures organitzatives d’altres institucions. Les seves prioritats i valors.

La gestió (complexa) de les relacions dels estudis universitaris amb les altres activitats que es desenvolupen en espais compartits.

L’acord de la FPHAG amb la Universitat Internacional de Catalunya li permet accedir més fàcilment als doctorats, a la docència i a la recerca universitària, alhora que comporta un prestigi per a la institució en situar-la entre els grans centres hospitalaris de Catalunya.

Cal difondre i posar a l’abast dels centres educatius tota la informació disponible a Can Jonch.

Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca

Els estudis professionals seran cada vegada més importants, n’existeix un desenvolupament i hi ha les necessitats de les empreses de l’entorn, tot i la important tradició de l’Escola Municipal del Treball i el paper del Consell Econòmic i Social, acabat de crear. Aquesta desconnexió té efectes negatius tant per a la qualificació dels treballadors com per a la competitivitat de les empreses. Una iniciativa que pretén corregir aquest dèficit és el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació, que fa poc que s’ha creat. Aquesta entitat hauria d’incidir en la planificació dels estudis professionals i impulsar programes de formació específics, atenent les demandes empresarials, i promoure pràctiques de formació a les empreses de la comarca, entre les quals cal tenir en compte les del sector comercial. En l’ensenyament primari i secundari (4.1.1.) caldria fomentar els estudis d’economia, empresa, idiomes i TIC, que són fonamentals en el món empresarial, així com la creativitat i l’esperit emprenedor.


Valors associats: Creativitat, convivència, coneixement, competitivitat, compromís cívic i cohesió social.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Fet, tot i que s’ha d’anar actualitzant cada any perquè les necessitats empresarials i d’ocupació varien i els estudis també s’han d’actualitzar.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament, Escola Municipal del Treball (EMT), Institut Carles Vallbona, Educem, Unió Empresarial Intersectorial, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona, Diputació de Barcelona i associacions professionals.

 • ACCIONS REALITZADES


1. Acostar les empreses als centres de formació professional per:

 • Conèixer la demanda formativa de les empreses.
 • Conèixer els sectors productius en desenvolupament del territori i oferir-los una formació adequada.
 • Coordinar, a través del Consell de la Formació Professional, l’oferta necessària en formació professional, ocupacional i contínua del territori entre els diferents agents: Administració, agents econòmics i socials.
 • Millorar l’actual formació dels sectors econòmics en transformació i fer-la més flexible i adaptable als canvis i transformacions del model productiu.
 • Incidir en l’oferta de formació integral a tots els sectors.

Per tal de tirar endavant aquest objectiu, els anys 2013-2014 i fins el març del 2015 es va desenvolupar el projecte Baula, per mediar entre l’empresa i el sistema de formació professional. Aquest projecte posa en relació l’empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu per millorar la inserció laboral dels joves i aconseguir reduir l’atur juvenil.

Els estudis professionals seran cada vegada més importants, però existeix una desconnexió remarcable entre el desenvolupament d’aquests i les necessitats de les empreses de l’entorn, tot i que la nostra ciutat compta amb la tradició de l’Escola Municipal del Treball. Aquesta desconnexió té efectes negatius tant per a la qualificació dels treballadors com per a la competitivitat de les empreses. Per això, es decideix realitzar un treball que actuï com a “baula” entre els estudis professionals i les demandes empresarials. Així doncs, el projecte Baula neix en un sector específic i estratègic per a la ciutat, com és l’automoció, però que algunes de les seves conclusions són extrapolables a altres sectors de la ciutat. És un treball de mediació, intervenció i interacció amb el territori, d’acostament, de proximitat, a partir del qual es treballa la facilitació dels projectes i la seva acceleració.

D’una banda, el projecte es va basar en fer un anàlisi a fons del sistema actual de la formació professional i tot el què podia oferir, i concretament tots els agents educatius de la ciutat, no només aquells lligats directament al sector de l’automoció, ja que durant l’estudi s’ha anat veient que n’afecta a d’altres (comerç, gestió empresarial…). Per altra banda, el projecte també va incloure la visita in situ a les empreses, amb l’entrevista amb els responsables directius o bé de l’àmbit dels recursos humans o, en el cas de les petites empreses, amb els seus gestors principals. Aquest valor diferencial del projecte ha generat un patrimoni, un background, un coneixement de l’empresa i del sector de difícil transferència, però que va donar confiança a l’empresa.

A més, la Diputació de Barcelona, el 2015 i per encàrrec del Consell de l’FP, va presentar un estudi on s’apuntaven les diferents branques formatives necessàries per al territori, i on s’apunten que les branques industrials han de ser una aposta per a la ciutat, així com la indústria alimentària i l’hoteleria.

El 2017, el Consell Comarcal presenta un estudi semblant, però a nivell de comarca, i torna a destacar aquestes famílies professionals com les més necessàries per poder encaixar les necessitats empresarials amb les formatives.

Durant el curs 2016-2017, un grup d’empreses agrupades en l’Associació d’Empreses de Degollatge (ADECAT), encapçalada per Decolletatges Farrés, veuen del tot necessari que l’EMT pugui oferir tota l’oferta complerta de la família professional de fabricació mecànica i, a més, que un dels cicles superiors estigui adaptat als decolletatges. El mes d’abril de 2017, el Departament autoritza fer el CFGS en Programació en Producció en la Fabricació Mecànica a l’EMT i a partir del curs 2017-2018 ja és una realitat.

En aquesta línia d’acostament amb empreses, hi ha una necessitat d’una empresa del territori, l’empresa SOREA, que vol poder oferir el CFGM en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua. És un cicle que al curs 2016-2017 només s’oferia a Tarragona i l’empresa Suez (Aigües de Barcelona) té interès en què es pugui fer a algun altre territori donada la necessitat de tenir personal format en aquest sector. Així doncs, conjuntament amb Sorea, l’Ajuntament presenta una proposta al Departament per poder tenir aquest cicle a l’EMT; finalment s’atorga i es desenvolupa des del curs 2017-2018.

Tant aquest CFGM com el CFGS de Programació en la Producció en la Fabricació Mecànica s’ofereixen en dual.

2. Establir convenis de col·laboració entre centres educatius i empreses que permetin:

 • Oferir formació a mida de l’empresa, impartida a l’empresa o al centre educatiu.
 • Millorar les estades d’estudiants a les empreses en pràctiques (CFT, tastets d’oficis, alternança).
 • Formació de tutors d’empresa.

Formació per empreses

En els darrers anys, els diferents centres de la ciutat han signat convenis de col·laboració amb empreses i/o amb entitats empresarials per poder oferir formació. Convenis amb diferents gremis (automoció, instal·ladors…) amb entitats empresarials (UEI, PIMEC), amb sindicats… I així, l’acostament de les empreses als centres d’FP és cada cop més habitual.

FP DUAL

Agafant el model alemany, s’ha volgut implementar una formació professional organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius, d’una manera coordinada en el procés formatiu dels nous professionals. L’objectiu és disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al mon laboral i garantir una formació professional adaptada a les necessitats empresarials. Tot i que el teixit empresarial de Catalunya no és ni de bon tros com l’alemany (petita i mitjana empresa versus gran empresa), des de fa un parell de cursos que s’està implantant aquest sistema de formació que està donant els primers resultats.

L’empresa assumeix responsabilitats de formació i així l’adapta a les seves necessitats amb l’objectiu final de millorar l’educació rebuda i fer-la més útil al sistema productiu; així millora l’ocupació dels joves. Més del 33 % del currículum es fa en forma de pràctiques a les empreses. El primer any, els alumnes estan al centre educatiu, excepte les aproximadament 400 hores que fan formació en centres de treball. En el segon any, un terç de la durada del cicle es fa a l’empresa en qualitat de treballador o assalariat.

3. Fomentar una formació professional de més qualitat i més vinculada a les noves necessitats:

 • Treballar per disposar de centres de formació professional de referència.
 • Potenciar acords entre centres de formació professional, empreses i universitats.
 • Incentivar la cultura emprenedora entre els estudiants, tant als cicles formatius com a la resta de l’oferta formativa, començant a l’educació primària.
 • Potenciar estades d’aprenentatge de la comunitat educativa de formació professional en altres països i fomentar l’intercanvi d’experiències.
 • Crear i prestigiar una xarxa d’empreses acollidores d’estudiants en pràctiques.

Actualment el Consell de l’FP està treballant per crear un centre integrat d’FP; per això ja ha arribat a acords amb entitats com sindicats (CCOO), universitats (UVIC) i altres agents de formació ocupacional per tirar endavant formació, tant per a aturats com per a treballadors en els centres d’FP de la ciutat.

A més, ha impulsat la internacionalització dels centres i ha fet que tots els centres de la ciutat disposin de la Carta Erasmus i puguin participar en programes de mobilitat.

Des del curs 2016-2017, el Consell de l’FP ha becat a tots els alumnes de grau superior amb 300 € per complementar les beques Erasmus + que reben del Ministerio, per tal d’ajudar-los i intentar ampliar els joves que volen participar en projectes de mobilitat internacional.

 • RESULTATS


Un dels resultats del treball realitzat és la incorporació, en els darrers anys, de nous cicles professionals a l’oferta de l’FP de la ciutat o de l’ampliació dels grups existents. Aquests cicles incorporats responen a la voluntat d’oferir una formació adequada als sectors productius en desenvolupament del territori i millorar l’actual formació dels sectors econòmics en transformació i fer-la adaptable als canvis i transformacions del model productiu:

 • CFGM d’Emergències Sanitàries (EMT).
 • CFGM en Manteniment Electromecànic (EMT).
 • CFGM en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (Escola Estudi Margaret).
 • CFGM en Estètica i Bellesa (Escola Estudi Margaret).
 • CFGS en Estètica Integral i Benestar (Parc Estudi).
 • CFGS en Caracterització i Maquillatge Professional (Escola Estudi Margaret).
 • CFGS en Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa (Escola Estudi Margaret).
 • CFGS en Videojocs (Escola Pia).
 • CFGS en Transport i Logística (Institut Carles Vallbona).
 • CFGS Màrqueting i Publicitat (UVIC).

En el darrer curs 2017-2018, hi va haver tres nous cursos:

 • CFGM en Xarxes, Instal·lacions i Estacions de Tractaments d’aigua (EMT).
 • CFGS en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (EMT).
 • CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral (Arsènic).

I en l’actual curs 2018-2019, s’hi han incorporat:

 • CFGM Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (EDUCEM, 1 grup més a l’existent).
 • CFGS de Sistemes Informàtics en Xarxa (perfil de ciberseguretat) (Ins. Carles Vallbona).
 • CF Règim Especial (CFGM) en Futbol (privat al Centre Vallès).

D’altra banda, si bé el curs 2015-2016, a Catalunya el percentatge d’alumnes en dual no arribava al 2 % i a Granollers era d’un 5 %, el 2018, els alumnes en dual a Catalunya representen ja un 10 % i a Granollers un 12 %. L’objectiu, segons el govern català, és arribar al 30 o 40 % en uns deu anys.

Els dos cicles demanats per empreses o col·lectius empresarials: CFGM Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigua amb SOREA i CFGS de Programació en la Producció de la Fabricació Mecànica amb ADECAT, els dos a l’EMT.

Evolució dels alumnes en formació dual a Granollers:

 • Curs 14-15: 20 alumnes.
 • Curs 15-16: 85 alumnes.
 • Curs 16-17: 116 alumnes.
 • Curs 17-18: 150 alumnes.

Una altra de les novetats és que a partir del setembre de 2017, l’Ajuntament ha incorporat sis alumnes en la modalitat de beca-salari amb l’FP Dual. Concretament tres alumnes en Educació Infantil, dos en Informàtica i un en Administració i Finances. Es preveu que aquest any 2018 hi puguin participar fins a vuit alumnes.

Aquest projecte ha permès noves possibilitats de contractació per a joves, així com el desenvolupament de les relacions de les empreses amb els centres de formació.

 • APRENENTATGES


Hem après la capacitat de desenvolupar projectes de formació amb empreses a partir d’un impuls de l’Ajuntament i de les escoles i empreses implicades. El treball en xarxa multiplica exponencialment els resultats obtinguts.

No obstant, existeix una asimetria dels diferents sectors econòmics i empresarials en relació a l’objectiu del projecte. Per altra part, no es disposa de les competències i, per tant, es depèn de les directrius del Departament d’Ensenyament.

La fortalesa de l’impuls que pot donar un organisme de coordinació com és el consell d’FP. Sense la seva existència, l’evolució de l’FP a la ciutat hagués estat més modesta.

Foment de la creativitat i l’excel·lència als centres educatius

L’excel·lència del capital humà comença per un sistema educatiu de màxima qualitat des de les edats més primerenques. Per aconseguir resultats de primera magnitud, cal impulsar actuacions que afavoreixin l’excel·lència dels formadors, així com un paper més actiu dels pares i de les mares, com a agents educadors, que enforteixin els vincles entre el conjunt de la comunitat educativa. S’ha de treballar amb els centres perquè posin l’èmfasi en l’excel·lència, la creativitat dels estudiants i la cohesió social. Cal incrementar la relació entre els professionals dels diferents centres educatius de la ciutat i crear grups de treball i xarxes que afavoreixin els intercanvis d’experiències i la millora de les metodologies, amb una atenció específica a la problemàtica del fracàs escolar, com ara l’abandonament prematur dels estudis. També s’ha de posar una atenció especial en l’educació en els valors democràtics i per a la igualtat de gèneres.

Cal, així mateix, enfortir els vincles entre l’escola i la ciutat, dinamitzant la relació entre els centres educatius i les institucions culturals per facilitar la connexió entre els projectes didàctics i els culturals. S’ha de potenciar l’aprenentatge a partir del coneixement de l’entorn més immediat, amb l’equilibri necessari, amb l’aproximació al món globalitzat, així com a través de l’acostament a les arts. Tal com recomana l’Agenda 21 de la Cultura de Granollers, cal augmentar l’oferta d’estudis secundaris vinculats a les activitats artístiques, que són una de les principals fonts de coneixement i de desplegament de la creativitat de les persones.


Valors associats: Creativitat, coneixement, competitivitat i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. Són projectes que tenen continuïtat al llarg del temps. No finalitzen, són xarxes de treball.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Centres educatius, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Granollers i agents externs a l’Administració.

 • ACCIONS REALITZADES


Murs que parlen: aquest projecte consisteix en la promoció d’intervencions muralistes a parets mitgeres de la ciutat per artistes locals d’abast internacional. El projecte desenvolupa una intervenció artística en una paret mitgera, de tal manera que es pugui dissenyar un projecte educatiu i comunitari a partir de l’oportunitat que significa la modificació d’una paret que forma part del paisatge quotidià.

Intervencions a l’espai públic amb col·laboració de centres educatius:

 • Escola Ferrer i Guardia: a partir d’un procés compartit de creació entre l’artista, Sixe Paredes, els alumnes de 6è i la implicació de tota la comunitat educativa de l’escola el projecte culmina amb el disseny del mural que Sixe acaba realitzant.
 • Roca Umbert Fàbrica de les Arts: 250 alumnes de 3 a 12 anys conjuntament amb l’artista creen un mural col·laboratiu per promoure els valors educatius de l’escola Ferrer i Guàrdia.

Xarxa a l’entorn del Mercat de la Tecnologia (Centres de secundària): grup de professorat de tecnologia de centres de secundària per a l’organització del Mercat i activitats complementàries (formacions…). Al Mercat de Tecnologia de Granollers, l’alumnat de secundària hi presenta projectes imaginats i realitzats per ells mateixos i, amb l’ajut dels seus professors, els mostra i els explica al públic visitant. Un altre dels objectius del mercat és el d’incentivar l´interès per la ciència i la tecnologia, així com també per poder mostrar la diversitat d’aplicacions tecnològiques i científiques en diversos àmbits (la música, els videojocs, les arts plàstiques i visuals…). Molts dels tallers que s´ofereixen als alumnes que participen al mercat tecnològic de Granollers són residents de Roca Umbert, tant artistes de l´Espai d´Arts, com empreses creatives i culturals que estan ubicades a la Fàbrica. El mercat de 2017 estava dedicat a Dona i Ciència, s’hi va fer una exposició en aquest sentit. El 2018 s’ha creat una nova exposició sobre «el costat fosc d’internet». Aquest curs 18/19, el grup de professorat es constituirà com a seminari dins la formació del CRP.

VallesBot: aquest projecte tecnològic i de robòtica neix del treball en xarxa entre professors, centres educatius, ajuntaments i el Centre de Recursos Pedagògics. La iniciativa proposa als alumnes dels centres participants resoldre problemes de mobilitat en el seu entorn fent servir la robòtica. La VallesBot vol incentivar les vocacions tecnològiques dels alumnes i afavorir el treball en xarxa entre els centres educatius i els diferents agents de l’entorn per aconseguir continuïtat i coherència educativa. A més, es vol fer arribar a tot l’alumnat, ja que l’activitat es fa dins d’horari lectiu i no és competitiva. En la primera edició (2018) hi han participat 17 centres educatius de Granollers, Canovelles i la Roca del Vallès. L’objectiu és que tot el grup classe hagi treballat en la proposta de millora de la mobilitat del seu entorn. Durant aquesta presentació pública, un jurat avaluarà la trentena de propostes presentades de tal manera que els alumnes podran aprendre de les valoracions que es facin de cada projecte.

Espai Congost: la cessió d’un solar urbà a l’entitat DIMAS per a la creació d’un hort, per part d’uns particulars, ha generat un punt de trobada de diferents agents educatius interessats en l’horticultura. És un projecte en construcció, on conviuen actors tan diversos com una empresa d’inserció social (DIMAS), tres centres de secundària (Institut Antoni Cumella, Institut Marta Estrada i EMT), una escola bressol (EBM Giravoltes), una Unitat d’Escolaritat Compartida (gestionada per Parc Estudi) i un Centre Obert de Serveis Socials. L’espai de l’hort disposa d’un espai parcel·lat, destinat a horts que donin resposta als propis projectes de cada actor i uns espais comunitaris enjardinats que també tenen voluntat d’obrir-se al barri.

Posa’t en òrbita (vinculat al projecte “Alesplaces“): els participants del curs 2017/2018 són EMT, Celestí Bellera, Marta Estrada i Carles Vallbona. Durant el curs es treballa amb els centres participants, per tal de tenir uns 75 alumnes, a l’espai públic, a principis de juny, que desenvolupen experiències científiques adreçades a infants. Com a fil conductor de tot el procés, s’agafa el sistema solar, però en una vessant molt àmplia i que doni cabuda a totes les possibles disciplines científiques. Durant el primer trimestre, tot l’alumnat de primer d’ESO haurà de resoldre uns reptes que els aniran introduint l’interès per la recerca i que permetran seleccionar els 15 alumnes de cada centre. El criteri no serà detectar els 15 millors en ciència, sinó també incorporar alumnat que inicialment no s’havia plantejat que la ciència també anava amb ells. A mitjans de desembre, es fa una trobada presencial de tots els participants per presentar-los el projecte. En aquesta trobada del mes de desembre, es configuraran vuit grups (un per repte) amb alumnat barrejat dels altres centres i una persona docent a cada grup. Al llarg dels primers mesos del 2019 es faran trobades presencials. Serà al llarg del 3r trimestre, quan tot aquest treball, conjuntament amb el fet a l’aula, s’haurà de traduir en experiments o experiències que aniran al pati d’una escola de primària (assaig general) i, finalment, a una plaça al juny.

Cooperatives escolars CUEME: els participants del curs 2017/2018 són Granullarius, Salvador Llobet, Lledoner i Mestres Montaña. El Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola es basa en la creació de petites cooperatives per part dels alumnes de 5è i 6è d’Educació Primària de les escoles de Granollers, que alhora posen a la venda tot allò que produeixen al mercat municipal. L’objectiu és impulsar un esperit d’innovació amb valors solidaris entre tot l’alumnat. Com a resultat, els centres educatius participants constitueixen una cooperativa per aula. També s’hi impliquen alumnes de batxillerat artístic a través de la realització de tallers organitzats d’imatge gràfica perquè els més petits puguin dissenyar la seva pròpia identitat. A més a més, el projecte queda totalment integrat a les hores lectives; és a dir, està connectat amb els exercicis i lliçons diàries que s’imparteixen a les aules.

Xarxa mobilitat FP: els participants són EMT, Carles Vallbona, Educem, Cambra de Comerç, UEI i diferents serveis de l’Ajuntament. Aquesta xarxa fomenta la mobilitat europea de professorat i alumnat de l’FP. Per això, ha creat una estructura de treball d’on han sorgit diferents iniciatives com la de complementar les beques dels joves de grau superior que ja tenen una beca Erasmus+ i així fomentar-ne la participació. A més, ajuda tots els joves, tant de grau mitjà com superior, a preparar l’estada a través d’un curs d’idiomes. Durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 s’han becat 17 alumnes.

A més, posa en contacte les patronals i cambres de comerç amb els centres per trobar empreses que vulguin acollir joves estrangers en pràctiques, tant aquí com a fora.

Xarxa d’orientadors: dins els Projectes singulars (per a alumnes amb dificultats a l’ESO), s’ha creat una plataforma de treball estable que agrupa tots els orientadors dels centres educatius participants (Cumella, EMT, Carles Vallbona, Celestí Bellera, Escola Pia, L’Estel, Educem, Jardí i Marta Estrada), a més de la inspecció educativa, el CRP i el Servei d’Educació.

Aquest grup de treball es reuneix mensualment per fer un seguiment als Projectes singulars, que tenen com a objectiu principal que nois i noies de 3r i 4t d’ESO amb dificultats d’aprenentatge i/o que presenten una clara desmotivació vers tot ensenyament més curricular puguin assolir els coneixements de l’ESO i la puguin acreditar.

Aquests alumnes requereixen una atenció més personalitzada i una resposta que s’ajusti a les seves necessitats. Una proposta encaminada a millorar-ne l’autoestima, a facilitar-los habilitats socials, a ensenyar-los a tolerar la frustració… per assolir les competències que els permetin el desenvolupament personal, social i escolar; en definitiva, a donar-los alternatives pedagògiques que els proporcionin eines suficients per incrementar les possibilitats d’èxit d’inserció sociolaboral posteriors i que, per tant, redueixen el fracàs i l’abandonament escolar. Els Projectes singulars són experiències educatives per als alumnes de final de l’Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t d’ESO) amb la finalitat principal que assoleixin les competències bàsiques del currículum obligatori de l’educació secundària, a través de múltiples estratègies per aconseguir l’èxit escolar i una gran satisfacció personal, és a dir, una major autoestima. Combinen el treball acadèmic o curricular amb experiències o estades en el món laboral, les quals ajuden l’alumne a assolir les capacitats que necessita un ciutadà en acabar l’educació obligatòria. Aquesta mesura d’obertura i d’adaptació dels instituts a la societat permet promoure la cohesió social, el treball educatiu integral i la coordinació de tots els agents educatius que hi intervenen.

Xarxa Escola Nova 21: els participants són Lledoner, Cervetó, Escola Pia, Jardí, Joan Miró (Canovelles) i Bertí (L’Ametlla); Marta Estrada es manté en espera. Escola Nova 21 vol catalitzar la voluntat de canvi educatiu en una acció de tres anys, que generi una mobilització per a l’actualització del conjunt del sistema educatiu català, i ho fa a través de quatre grans accions: consolidació de l’actualització existent a centres i al sistema; treball col·laboratiu per al canvi educatiu; aliances amb les administracions educatives i locals per a la corresponsabilització del canvi, i generació i experimentació de protocols de canvi sistemàtic. Primerament, Escola Nova 21 vol destacar i celebrar que ja existeixen molts centres educatius que estan enfocats a desenvolupar competències per a la vida i que adopten pràctiques fonamentades en com les persones aprenem. La nostra societat ha de garantir que aquests centres es consolidin: estenen el seu exemple i contribueixen a què el conjunt del sistema educatiu avanci cap a una actualització similar, així com que les normatives i decisions de les administracions també ho facin possible, des de la visió compartida d’escola autònoma, competencial, inclusiva i amb aprenentatge globalitzat.

Segonament, Escola Nova 21 vol facilitar una gran acció col·laborativa per a l’actualització del sistema a través de centres que voluntàriament se sumin a la iniciativa, i amb el treball conjunt amb els ens locals. Així, a través d’una convocatòria oberta, 481 centres van acordar incorporar-se a Escola Nova 21 i, gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona, s’han desenvolupat una seixantena de xarxes territorials on grups d’entre vuit i deu centres cooperen en el procés per a l’actualització i el canvi, a través d’una metodologia anomenada “espirals d’indagació”. La interacció dels milers de docents implicats en aquests centres és la manera més horitzontal i sostenible de contribuir a l’actualització educativa cooperativament. A Granollers hi ha la xarxa Vallès Oriental Centre.

Coenzims: l’Ajuntament de Granollers promou la participació activa a través de la cultura. Amb l’objectiu d’enfortir la ciutadania i aplicar democràcia directa, aquests projectes busquen crear un sentiment de pertinença i de cohesió.

Coenzims és un projecte de treball comunitari que realitza activitats socioeducatives al voltant de la programació del Teatre Auditori. Aquests projectes educatius es basen en la creació de vincles entre agents, sabers i espais per promoure experiències significatives dins la cultura.

Són projectes molt variats, que es van fent a mida, segons les sinèrgies i oportunitats que es van donant. Són alhora projectes realitzats no per un únic actor, sinó que hi ha implicat tot un núvol de serveis, equipaments i agents.

A partir d’una temàtica referent a l’espectacle cultural del teatre es genera una activitat adreçada a un col·lectiu identificat per algun dels serveis implicats, per tal de provocar un treball d’aproximació i producció que generi novetats i situacions insòlites. Es prioritza treballar amb aquells col·lectius que no accedeixen a l’oferta cultural de la ciutat.

ETC.: escola a temps complet. Necessitat/oportunitat d’oferir activitats a la tarda en base a la jornada compactada que implementaven els instituts públics de la ciutat. La base rau en iniciar un enfocament integral de la connexió entre l’escola i el temps de lleure per tal de millorar l’èxit educatiu i social per provocar experiències significatives en la construcció de la ciutadania. En aquest sentit, es va optar per tres grans àmbits d’acció: itineraris educatius, espais de relació i espais d’acció social i voluntariat. La primera fase s’ha iniciat amb els «Tallers» i a la tercera edició (febrer-maig 2018) s’ha començat a promoure un nou espai, «Binomis», amb una perspectiva més d’intervenció socioeducativa i promoció comunitària.

Grau superior d’FP Tècniques d’Actuació Teatral…: l’Ajuntament col·labora amb el centre privat Art Escènic i els facilita els espais necessaris per poder desenvolupar aquest cicle formatiu de grau superior. Actualment se’n farà la 2a edició.

Joves sense ESO: des del curs 2013-2014 l’Ajuntament de Granollers desenvolupa un programa d’acompanyament als joves que no acrediten l’ESO i que no poden accedir als cursos de PFI-PTT.

Aquesta actuació va destinada a joves que no acrediten l’Educació Secundària Obligatòria i que tampoc poden entrar a Programes de Formació i Inserció ni a altres programes de Garantia juvenil. Està molt enfocat a joves amb rebuig al sistema educatiu i que necessiten d’uns programes d’acompanyament més dirigits a l’orientació en les transicions educatives i que els permeti la reincorporació al sistema educatiu (ja sigui a través de PFI, de CFGM o Escola d’Adults) o al mercat laboral.

Es tracta d’un programa formatiu i d’orientació per a joves de 16 a 21 anys, que combina la formació més instrumental no assolida a l’ESO, amb una formació més pràctica en l’àmbit de la sonorització i espectacles en directe, així com la realització de tallers d’aprenentatge servei (com el de restauració de bicicletes) i l’activitat esportiva.

Està pensat en l’estructura de curs acadèmic, però obert a què joves que es van despenjant del sistema educatiu hi puguin anar entrant per donar-los una resposta i que no es quedin sense cap mena d’activitat educativa durant la resta de l’any (matrícula viva). Així, doncs, es pretén donar resposta als joves que no poden accedir a cap altre recurs (PFI, Escola d’Adults, Garantia juvenil,…), reduir la taxa d’abandonament escolar prematur a la ciutat i oferir uns itineraris i unes transicions educatives més adequats als joves amb dificultats.

Aquest és un curs pensat per a joves que han quedat exclosos del sistema escolar per motius ben diversos: desmotivació, problemes de conducta, s’han incorporat tard a la secundària obligatòria (perquè han arribat amb algun membre de la família dels seus països d’origen quan el curs ja estava iniciat) i, per tant, no han pogut finalitzar els estudis amb èxit.

Es necessiten accions/intervencions (educatives, culturals, esportives…) per tal que aquesta situació d’exclusió, amb el temps, no esdevingui social i econòmica. Es planteja aquest curs amb la voluntat de reconduir aquests joves per ajudar-los a trobar el seu camí dins d’una societat més justa i preparada per assumir, respectar i valorar conductes diferencials.

Es pretén, a la vegada, donar un impuls (i fer un acompanyament) a aquests joves perquè s’incorporin, un cop finalitzat aquest curs, a d’altres accions formatives (Escola d’Adults per a l’obtenció del GESO, PFI, preparació a proves d’accés a cicles formatius, etc.) o iniciar un camí en el mercat laboral que els vaig preparant cap a la vida adulta.

Té una durada de 800 h durant tot el curs escolar.

Cada any hi passen uns 20 alumnes.

PFI (Programes de Formació i Inserció): des de l’any 2007 l’Ajuntament de Granollers desenvolupa PQPI en modalitat de PTT. Durant el curs 2014-2015, la Generalitat de Catalunya canvia el nom de PQPI per PFI.

Concretament i fins al curs 2011-2012, realitzava dues especialitats de PTT i a partir del curs 2012-2013, en realitza tres, que acullen uns 46 alumnes anuals, alumnes que no han superat l’ESO i que se’ls dóna una nova oportunitat per adquirir els coneixements i estar millor preparats per l’entrada al mercat laboral.

L’Ajuntament de Granollers imparteix tres especialitats: vendes i atenció al públic, fabricació mecànica i auxiliar d’hoteleria.

Els joves, durant el curs que té una durada d’un curs acadèmic, realitzen pràctiques a empreses, que els permeten facilitar l’accés al treball, tot i que majoritàriament els joves que passen satisfactòriament el curs continuen estudiant a cicles formatius de grau mitjà o a l’Escola d’Adults.

Cada any hi ha més de 120 preinscripcions per a les 46 places.

Aquest programa està cofinançat pel Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers.

 • RESULTATS


Murs que parlen: dos murs, dos centres de primària i un centre de secundària implicats.

Xarxa a l’entorn del Mercat de la Tecnologia: quatre edicions del Mercat, sis centres participants estables, dues exposicions editades i cinc formacions professorat.

VallesBot: una edició i 35 projectes presentats.

Projecte Horts a l’Espai Congost : vuit entitats participants. Projecte guanyador de la Beca Maria Gaja.

Posa’t en òrbita: quatre instituts participants, dues escoles de primària vinculades i dos espais culturals implicats (Museu de ciències naturals i La Tèrmica).

Cooperatives escolars CUEME: quatre centres escolars i vuit cooperatives constituïdes.

Xarxa mobilitat FP: dos anys en què l’Ajuntament ha complementat les beques de l’alumnat d’FP de grau superior i ha possibilitat estades a Europa, amb 17 alumnes beneficiats.

Xarxa d’orientadors/projectes singulars: projecte consolidat amb 59 empreses vinculades, 48 alumnes realitzant tastets semestrals i vuit centres implicats.

Xarxa Escola Nova 21: set trobades de la Xarxa realitzades seguint el calendari marcat pel programa i cinc centres de Granollers que hi han participat.

Coenzims: un projecte realitzat amb l’aula oberta del Cumella i un altre, amb famílies d’escoles bressol.

ETC, Escola a temps complet: nou equipaments oberts a l’acció educativa.

Creació del grau superior d’FP Tècniques d’Actuació Teatral a Granollers.

Joves sense ESO: 15 alumnes.

Programes de Formació i Inserció: tres PFI amb 45 alumnes.

 • APRENENTATGES


Que el guany de la generació de xarxes de professorat/centres va més enllà del resultat del projecte, ja que introdueix canvis al funcionament dels centres i al de les pràctiques educatives.

La col·laboració amb altres agents com a catalitzador de l’èxit educatiu de cadascun dels projectes.

Dinamització del comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat

La tradició comercial de Granollers i la fortalesa d’aquest sector l’han convertit en un  patrimoni que cal mantenir. La dinamització comercial ha d’estar impulsada per les associacions de comerciants, amb el suport de l’Administració pública. Una de les estratègies de dinamització comercial ha de consistir en la difusió del comerç local com a marca distintiva de la ciutat, basada en l’excel·lència del servei i el paper socialitzador del comerç de proximitat.

Aquesta i altres iniciatives de promoció exigeixen una bona coordinació entre les diferents associacions de comerciants o bé la creació d’alguna organització conjunta, a més del suport de l’Administració pública, per exemple, en el desenvolupament d’estudis de comerç (2.1.2.). El comerç de proximitat té, a més del valor econòmic, un altre d’afegit de foment de la convivència. Cal promoure iniciatives que reforcin aquest paper socialitzador, com ara la moneda pròpia i solidària impulsada per l’Associació de Comerciants Gran Centre de Granollers, la certificació de qualitat ciutadana en el comerç o l’aposta pel  comerç just i responsable. En el mateix sentit, cal potenciar el Mercat de Sant Carles (millora de les instal·lacions, diversificació de l’oferta i adaptació dels horaris a les necessitats de les persones) i consolidar els mercats periòdics artesanals, especialment de productes agroalimentaris de la comarca i facilitar els canals de comercialització als seus productors.


Valors associats: Cohesió social i competitivitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Vuit associacions de comerciants, concessionaris del Mercat de Sant Carles i concessionaris del mercat del dissabte.

 • ACCIONS REALITZADES


2010 i següents: finalitzen, al setembre, les obres de conversió en zona de vianants de la carretera, des de la plaça de la Corona fins al carrer de Torras i Bages, que és la inversió en urbanisme comercial més important realitzada mai a Granollers. L’illa de vianants creix cada any en forma de taca d’oli, fins a sumar més de 60.000 m2 continus el 2017, que és el centre comercial a cel obert més important de la comarca. L’ampliació de l’illa de vianants incrementa l’atracció de visitants de manera sostinguda i, per tant, la presència de marques comercials internacionals. La crisi i el canvi en la normativa sobre lloguers no afavoreix la competitivitat de la microempresa comercial.

2010 i següents: el Fòrum de Comerç s’ha reunit un mínim de 3 vegades l’any per coordinar les activitats de dinamització comercial de les associacions, entre d’altres temes.

2010 i següents: Granollers Mercat ha signat cada any un conveni de col·laboració econòmica amb l’associació de comerciants Gran Centre i Comerç de Dalt, i ha prestat suport a totes les associacions de comerciants alhora d’organitzar la logística i la promoció de les activitats de dinamització comercial.

El 2010 hi havia cinc associacions de comerciants. L’any 2017 n’hi ha 8, que han organitzat 50 accions de dinamització comercial al llarg del 2017.

2010 i següents: els dissabtes s’organitzen fires mercat de productes alimentaris artesans a diverses places del centre, per part de tres associacions de productors (pl. les Olles, Porxada i Corona) i tres promotors privats (Gastronomia Urbana, Fira del vi i formatge), amb el suport de Granollers Mercat.

2010 i següents: se celebra la primera edició de la Fira Eco-Gra, organitzada per l’associació de comerciants Comerç de Dalt al carrer Joan Prim; fins a l’actualitat.

2012 i següents: se celebra la primera edició de l’Open Nigth, organitzada per l’associació de comerciants Gran Centre, a l’Illa de vianants; fins a l’actualitat.

2012 i següents: en el marc del Pla estratègic de Palou, s’impulsa la marca Productes de Palou i es dona suport a la producció i comercialització dels seus productes (segell de Palou, subvencions, tastos al carrer, suport a la SAT Agrícola «Hort de Palou», presència a la Fira de l’Ascensió i al mercat del dissabte).

2012 i següents: a Can Muntanyola s’ofereix una programació mensual d’accions de formació de curta durada i gratuïtes, adreçades als comerciants, que posen l’accent en les TIC aplicades a la millora del màrqueting i la fidelització de clients.

2016: Gran Centre rep un premi de la Generalitat per la seva campanya de promoció amb motiu del seu 20è aniversari i en reconeixement a la seva activitat de foment de la cultura i el comerç (Cicle de Conferències, GRN, RedBaixes, Firastocs, etc.).

2016: en el marc del grup de treball sobre model comercial, es redacta un primer informe sobre els factors que incideixen en la definició del model comercial de Granollers.

2017: el Fòrum de Comerç i el Consell Econòmic i Social aproven el document Actuacions estratègiques per al comerç de Granollers. En aquest document s’indica que la creació d’una organització conjunta és una de les actuacions a desenvolupar, tot i que no es considera viable en l’actualitat, atès el mapa actual d’associacions i les seves pautes de col·laboració.

2017: es posa en funcionament el Mercat del Dissabte a la plaça de la Corona. La prova pilot del primer any és un èxit. La concessió a 5 anys es resol amb una major presència de producte ecològic i bona diversitat d’oferta. Bones accions de comunicació i bona acceptació de públic. Amb el mercat del dissabte s’aprofita per reordenar l’oferta de fires mercat impulsades per les associacions de productors (només en queda a la pl. de les Olles) i pels promotors privats (desapareix Gastronomia Urbana).

2017: es posa en funcionament la Llotja del disseny, una fira mercat multisectorial de promoció privada, de periodicitat mensual. Més de 25 empreses i dissenyadors diferents en cada edició. Presència també a la Fira de l’Ascensió 2018. Ampli suport de Granollers Mercat en les despeses de promoció i logístiques.

2018: s’inicien les obres de reforma del Mercat de Sant Carles, que milloren les instal·lacions (lavabos, clavegueram, telefonia, ventilació, enllumenat, gestió de residus i muntacàrregues), els accessos, els tancaments, les cambres refrigeradores i els magatzems del soterrani, així com el seu entorn, amb el cofinançament dels propietaris de les concessions.

 • RESULTATS


Al llarg d’aquests anys s’ha augmentat la dinamització comercial en la mesura del que ha estat possible. El darrer any de què es disposen de dades (2017) es van realitzar 50 activitats de dinamització, la majoria de les quals van ser per a accions de difusió, per a ús d’equipament municipal, per a disseny gràfic i impremta, o per a infraestructures.

Tots els recursos emprats en aquesta temàtica han comportat veure necessari realitzar diversos estudis: un cens anual d’activitats i de locals buits, les dades dels quals es disposaran aviat, o una enquesta de fuga de compra i d’atractivitat, que es farà a finals de l’any 2018.

S’ha ampliat i diversificat l’oferta d’alimentació del mercat del dijous amb la concessió de nou parades d’artesania alimentària i d’horta de proximitat, que es concentren a la plaça de Perpinyà.

Granollers gaudeix de mercats i de fires a la via pública al voltant de 200 dies a l’any, atès que al mercat del dijous cal sumar-hi tota l’oferta diversa de fires mercat d’artesania alimentària i no alimentària que té la ciutat cada cap de setmana i altres dies de l’any.

Per últim, Granollers Centre ha instal·lat uns comptadors de vianants, dels quals disposem d’una sèrie des del 2016 per dos mesos de l’any (març i octubre). Properament rebrem les dades de març del 2018 i se’n podrà fer una valoració de l’evolució.

 • APRENENTATGES


La principal acció de foment del comerç ha estat la conversió en zona de vianants. Hi ha molt marge per a accions futures de marca de ciutat, d’excel·lència del servei i de paper socialitzador del comerç, i l’acord amb Gran Centre és clau per implementar qualsevol actuació pública. El comerç de les microempreses, anomenat de proximitat, abans que res ha de ser competitiu.