Una ciutat que suma,

i es construeix des de la diversitat

Mantindrem i reforçarem la promoció de valors cívics i de convivència entre la ciutadania, cercant i construint estratègies que ens permetin afrontar els reptes que comporta viure i conviure en una ciutat com la nostra, que és diversa, plural i complexa

Aconseguirem aquests objectius mitjançant un treball que prengui els principis de ciutat educadora com a base i que garanteixi la igualtat de drets i deures, promocionant recursos per a la convivència i la resolució dels conflictes que erradiquin qualsevol tipus de discriminació. Tot això ho farem amb la implicació i la participació activa de les comunitats veïnals, les associacions cíviques i altres membres de la comunitat.

Granollers és una ciutat diversa, però no tothom compta amb les mateixes oportunitats: la discriminació o la falta d’accés i participació en àmbits socials i culturals és encara una realitat per a moltes persones.

Des de la societat civil, així com des de les institucions, sempre s’ha promogut aquesta riquesa entesa com a factor clau de la cohesió social i la convivència, però volem continuar aprofundint en aquest treball.

Els grans objectius
Projectes destacats
  1. Pla de barris a Can Bassa i Sota el Camí Ral
  2. Estendre el model de policia de proximitat
  3. Promoure la mediació en la resolució de conflictes
  4. Oficina d’Atenció a les Comunitats