Pla de civisme i convivència

 

 

Conjunt estructurat d’accions municipals encaminat a assolir la identificació i apropiació per la ciutadania de Granollers dels valors de civisme i convivència, una convivència pacífica i respectuosa per part de la comunitat, i un increment de la seva resiliència.

L’assoliment dels objectius mencionats es buscarà en diversos fronts: actuacions normatives, educatives, i comunicatives en l’àmbit del civisme i la bona convivència; detecció precoç del conflicte; iniciatives dissuasòries, sancionadores i reparadores d’actes i comportaments incívics; una estratègia de resposta municipal diligent i efectiva a queixes i suggeriments ciutadans; accions d’intermediació en els conflictes entre ciutadans, i comunitats; i accions d’estímul a la generació, per part de la comunitat, d’iniciatives col·lectives de suport mutu i de millora de la qualitat de vida a nivell del territori.

Objectius

  • Promoure els valors de ciutadania, el respecte als drets individuals i col·lectius i l’exercici dels deures ciutadans, i l’adopció d’actituds cíviques de respecte als béns i espais públics i privats de la ciutat, mitjançant accions educatives i de sensibilització social.
  • Facilitar una resposta municipal ràpida i adient a les diferents queixes i suggeriments expressats a l’Ajuntament pels ciutadans/nes i les comunitats en les seves diverses formes.
  • Promoure la convivència positiva i la resiliència entre la ciutadania a nivell individual i grupal mitjançant accions que propiciïn el coneixement i la col·laboració mútues i l’acció col·lectiva participativa en el territori.
  • Prevenir els conflictes de convivència entre la ciutadania, mitjançant la seva identificació precoç, amb accions eductives i/o de dissuasió o sanció de comportaments incívics, i accions de rehabilitació/reparació en casos de comportaments incívics sancionats judicialment.
  • Mediar en la gestió de conflictes entre ciutadans/nes i comunitats per aconseguir la seva resolució pacífica.

Actuacions