El Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM) constitueix el “full de ruta” del Govern de la ciutat per als pròxims anys, a través de 500 actuacions que es materialitzaran en 1.200 accions. Les actuacions estan estructurades en 10 eixos i 10 projectes clau, i tenen una inversió total prevista de 38,5 milions d’euros.

El document PAM 2015-2019 és un compromís explícit amb la ciutadania que marca les prioritats d’actuació i que es té present a l’hora d’elaborar els pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven.

Un programa d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita, s’especifica quina és la visió per part de l’Ajuntament, i a través de quines actuacions es durà a terme. S’entén per visió allò que es vol aconseguir pel futur del municipi i està basada en els valors defensats per l’equip de govern. Les polítiques que es decideixin s’hauran de contrastar amb la visió, prioritzant les que ajudin a aconseguir-la i descartant les que vagin en contra seva.

El PAM planteja una estructura jeràrquica amb els següents nivells:

Eixos. Els principals eixos d’actuació o prioritats són els grans camps on es concentraran els esforços municipals.  En definitiva, els eixos han de permetre assolir els valors que inspiren l’acció de govern. Cadascuna de les actuacions definides al PAM contribueix a la consecució d’algun dels eixos estratègics.

Actuacions. Un eix s’estructura en diverses actuacions. La direcció política, el cap d’àrea i els caps de servei de l’Ajuntament són responsables de proposar les actuacions.

Accions. Una actuació es divideix en tasques o accions concretes. Els responsables de cada actuació crearan i assignaran les tasques que considerin, a fi de facilitar la coordinació interna i el desenvolupament i la consecució de l’actuació.

Al seu torn, el Programa d’Actuació Municipal conté Projectes claus de ciutat, que són grups d’actuacions identificades i agrupades estratègicament a nivell polític. Aquests comporten la definició d’uns objectius, amb una vinculació estratègica clara, responsables i agents definits a priori, assignació pressupostària, calendari, fites, etc.

La metodologia de planificació estratègica també implica que ha d’existir una funció d’avaluació i redisseny constant. D’una banda, s’han d’avaluar els resultats de les polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència que tenen en el progrés. D’altra banda, s’han de tenir presents i avaluar les turbulències de l’entorn i l’impacte que tenen sobre la realitat municipal. En la tasca d’avaluació hi tindrà un paper rellevant el Consell de ciutat.

El Programa és document viu i dinàmic, atent als canvis socials i de l’entorn, a les relacions i aliances amb altres administracions i a les aportacions i propostes dels ciutadans i ciutadanes de Granollers.

Es reten comptes del Programa cada any i al final del mandat de manera pública, i a través del Portal de Dades Obertes, seguint el grau d’execució de les accions (vegeu la nota tècnica sobre com es calcula el grau d’execució).

L’abril del 2019, un mes abans del final del mandat 2015-2019, el 92% de les actuacions s’han executat o estan en fase d’execució, amb la previsió de tancar-se les properes setmanes.