El “Projecte Demà”, va dirigit a alumnes que presenten mancances significatives en el seu procés d’aprenentatge, baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat escolar i, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades de les de l’aula ordinària, a partir d’activitats més funcionals que mantinguin la seva motivació i els permeti assolir les competències bàsiques.

EDUCEM renova projecte DEMÀ

Signa el nou conveni per dos anys