Hisenda

Hisenda

Criteris d’actuació

L’Ajuntament de Granollers ha posat en marxa diferents actuacions dels serveis municipals per tal de minimitzar l’impacte social d’aquesta pandèmia, i del consegüent estat d’alarma, en la ciutadania, en les empreses i autònoms que presten serveis a l’Ajuntament i en els treballadors públics.

En paral·lel a aquestes actuacions, s’han emès instruccions i aprovat acords administratius en diferents àmbits. En aquest sentit, la Junta de Portaveus de 18 de març acordà un primer paquet de mesures econòmiques, orientades a minvar els efectes sobre l’economia local causades per l’emergència sanitària del COVID-19, facilitant el pagament dels tributs municipals, disminuint la càrrega tributària derivada de la prestació de serveis municipals i d’ocupacions de la via pública mentre duri l‘estat d’alarma i garantint els normals terminis de pagament a proveïdors.

Posteriorment, la resolució d’alcalde E-2307/2020, de 14 d’abril de 2020, aprova que es duguin a terme els tràmits oportuns i necessaris per tal de donar compliment a les mesures econòmiques ja acordades per la Junta de Portaveus i a un nou paquet de mesures que estengui la flexibilització acordada en els tributs municipals a altres àmbits, empreses, persones i entitats que treballen amb l’Ajuntament.

Els criteris concrets continguts en aquesta resolució són:

Primer paquet de mesures:

  • Flexibilització dels terminis de pagament de tributs municipals inclosos en el calendari fiscal. Aquesta mesura va ser aprovada per la Junta de Govern Local de 24 de març.

  • Reducció de la part proporcional que representi l’estat d’alarma en la quota anual del preu públic de recollida de residus comercials i industrials al comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per la impossibilitat d’obertura al públic.
  • No cobrament de les quotes corresponents als serveis municipals no prestats per l’aturada de l’activitat (entre d’altres, els serveis de les escoles bressol municipals i els de l’Escola Municipal de Música i el Conservatori ).
  • Reducció de les taxes per ocupació o aprofitament especial de la via pública pels dies que no s’ha exercit l’ocupació o aprofitament en aplicació de l’estat d’alarma decretat. En concret, es reduirà la taxa de taules i cadires i la taxa per parades del mercat setmanal per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els afectats mentre duri l’estat d’alarma. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es procedirà a la reducció per la part proporcional.
  • Suspendre el servei d’estacionament regulat en l’àrea verda i blava mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma.
  • Facilitar els ajornaments o fraccionaments amb plans individuals per cada ciutadà o empresa, en funció de la situació concreta.
  • Permetre l’ajornament o fraccionament del pagament dels tributs de cobrament periòdic, prèvia sol·licitud i sense interessos, quan el pagament es faci dins de l’exercici 2020.
  • Garantir el compliment dels terminis de pagament contrets amb els proveïdors.

Segon paquet de mesures:

  • Suspendre i reduir els pagaments per la utilització d’equipaments i instal·lacions municipals.

Es reduiran els pagaments en proporció al temps que duri l’estat d’alarma. Cas que ja s’haguessin efectuat pagaments que afectin a aquest període, es procedirà a la devolució de la part proporcional corresponent o bé es compensarà amb les liquidacions que s’efectuïn un cop finalitzat l’estat d’alarma.

L’Ajuntament o els seus ens dependents, en el moment d’aprovar les liquidacions ja siguin anuals o mensuals, aplicaran aquestes reduccions proporcionals en els següents casos:

Ajuntament:

Bar Centre Vallès

Casa de colònies Roques Blanques

Bar del GRA

Quioscos a la via pública

Bars Centres Cívics

Granollers Escena, SL:

Bar Teatre Auditori

Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL:

Bar La Troca

Residents del Centre Audiovisual de Granollers

Serveis de rodatges i plató Centre Audiovisual (quan s’acrediti la no utilització durant el període que duri l’estat d’alarma decretat)

Granollers Promocions, SA:

Abonats de l’aparcament municipal de Can Comas (quan s’acrediti la no utilització durant el període que duri l’estat d’alarma decretat)

  • Simplificar els tràmits per a l’ajornament o fraccionament de deutes.

Per tal de donar major facilitat al contribuent perquè pugui gaudir de l’ajornament o fraccionament del seus deutes sense incórrer en costos financers s’ eleva de 12.000 a 30.000 euros el límit a partir del qual el peticionari de l’ajornament o fraccionament té l’obligació de garantir el deute mitjançant aval bancari solidari.

Aquesta mesura va ser aprovada en sessió plenària de 28 d’abril mitjançant la modificació de l’article 44.5 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies