CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Atenció

Les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades anteriors a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic figuren a la base de dades del “Registre de contractes de la Generalitat”. Aquests actes es publicaran al Perfil del contractant a partir d’aquells expedients que s’han aprovat amb la nova Llei.