GESTIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL

En aquest apartat podeu trobar tota la informació relacionada amb l’àmbit econòmic i financer de l’Ajuntament. En un primer bloc es detalla el pressupost i la seva gestió. En segon lloc, trobareu un apartat referent a la gestió econòmica amb els diferents indicadors econòmics, la contractació administrativa, els convenis i l’activitat subvencional. Finalment, un tercer bloc relatiu a la gestió dels béns del patrimoni municipal.

Pressupost

Compte general

Estat d’execució del pressupost

Liquidació del pressupost

Modificacions de pressupost

Informes d’estabilitat pressupostària

Auditories

Informació econòmica

Indicadors econòmics: ingressos fiscals per habitant, despeses per habitant, inversió per habitant, deute públic consolidat…

Període mig de pagament

Factures (properament)

Convenis

Subvencions

Contractació administrativa

Perfil del contractant

Contractes menors

Contractes de serveis esportius

Registre públic de contractes (Generalitat de Catalunya)

Despeses de publicitat institucional

Patrimoni

Inventari

Concessions sobre el domini públic