INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Aquí trobareu la informació estructurada de la següent forma: per una banda la de l’Ajuntament, que la trobareu íntegra (personal, electes, òrgans, organigrama…) i la dels ens depenents, que remeten a les respectives webs (l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, l’Organisme Autònm Patronat del Museu, i les societats mercantils públiques (Granollers Promocions SA, Granollers Escena SL i RUFA SA (Roca Umbert Fàbrica de les Arts).

Per l’altra els consorcis adscrits a l’Ajuntament de Granollers que són el  Consorci Teledigital del Vallès i el Consorci Administratiu d’Educació Especial Montserrat Montero. Cal tenir present que el Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental, tot i que a nivell contable consolida amb l’Ajuntament de Granollers, no està adscrit.

Organització política

Informació institucional

Alcalde

Ple municipal

Tinents d’alcalde

Junta de Govern Local

Comissions informatives

Comissió Especial de Comptes

Grups polítics municipals

Documents de Cartipàs
(actualitzat el juny de 2021)

ROM

Codi ètic (de conducta)

Síndic de greuges de Catalunya

Competències i funcions de l’Ajuntament

Ens dependents

Consorcis

Altres ens amb participació municipal

Òrgans de participació

Personal

Serveis

Plantilla municipal

Plantilla i relació de llocs de treball

Convocatòries de selecció

Convenis, acords i pactes laborals

Alliberats sindicals

Hores sindicals

Alts càrrecs

Personal eventual

Oferta pública d’ocupació

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Acords de reconeixement de compatibilitat

Massa salarial

Relació de contractes temporals i d’interinatges

Indicadors de Formació

Catàleg de tràmits

Cartes de serveis