Mapa infoparticipa

Indicadors per avaluar la informació del web municipals per al Mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona

Segell de Transparència Mapa Infoparticipa

Grau de compliment TOTAL
0%
1.1 Qui són els representats polítics?
0%
1.2 Com es gestionen els recursos col·lectius?
0%
1.3 Com es gestionen els recursos econòmics?
0%
2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi?
0%
2.2 Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
0%
1.1 Qui són els representats polítics?

Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions requerides: nom i cognoms, fotografia i partit polític de l’alcalde o de l’alcaldessa. Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2015-2019.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde
– Seu electrònica / L’Ajuntament / L’Alcalde
– Web municipal / L’Ajuntament / Alcalde

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Ha de constar un breu resum de la biografia de l’alcalde o de l’alcaldessa i/o el seu currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política, a més de les responsabilitats polítiques que ostenta en l’actualitat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde / Biografia
– Seu electrònica / L’Ajuntament / L’Alcalde / Biografia
– Web municipal / L’Ajuntament / Alcalde / Biografia

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cada un dels membres del govern municipal, especificant si són tinents d’alcaldia. Les dades han d’estar actualitzades d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2015-2019.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres del govern municipal, a més de la responsabilitat política que ostenta en l’actualitat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cadascun dels representants que no formen part del govern municipal.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres del govern municipal, a més de la responsabilitat política que ostenta en l’actualitat, especificant si exerceixen la funció de portaveus.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

Retribucions dels càrrecs electes del mandat vigent.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

Document firmat amb de les activitats i ocupacions, càrrecs institucionals, òrgans col·legiats, consells d’administració, activitats públiques i/o privades així com les causes de possible incompatibilitat, si és el cas, dels càrrecs electes del mandat vigent. Relació dels béns patrimonials (vehicles, béns immobles, mobles, participacions en societats, títols, fons de pensions, comptes i dipòsits bancaris-saldos mitjans anuals, préstecs personals, drets reals, drets de propietat industrial i intel·lectual i altres béns. En el cas dels béns mobles només s’han de declarar els que tinguin un volum considerable econòmic, històric o artístic.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

Relació, diària, setmanal i/o mensual, de les activitats públiques i presència de l’alcalde/ssa en el desenvolupament d’actes i funcions corresponents al seu càrrec. Es valorarà també la possibilitat de publicar reunions segons temàtica i l’interès general.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde / Agenda pública
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Josep Mayoral i Antigas / Agenda pública
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Josep Mayoral i Antigas / Agenda pública

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres del govern, bé a través de correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada regidora o regidora, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres de l’oposició, bé a través de correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada regidor o regidora, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 
1.2 Com es gestionen els recursos col·lectius?

Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Han de constar almenys la composició d’un dels òrgans obligatoris: el Ple. En els casos en què hi hagi Junta de Govern, cal especificar també els noms i cognoms de les persones que en formen part i el partit polític i/o coalició electoral.

 Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Junta de Govern Local
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Comissions informatives
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / El Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Junta de Govern Local

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Ha de constar les atribucions d’almenys un dels òrgans de govern, el Ple. Aquestes atribucions acostumen a estar regulades pel Reglament Orgànic Municipal (ROM) de cada municipi. També ha de constar la previsió de reunions tant del Ple com de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives. És a dir les dates en què està previst que tinguin lloc les sessions ordinàries del Ple, les reunions de la Junta de Govern, de les Comissions Informatives i d’altres òrgans si és el cas.

 Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives / Calendari

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Junta de Govern Local
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Comissions informatives
– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Calendaris de les Comissions informatives
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / El Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Junta de Govern Local
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal / Consulta el calendari

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

Ha de constar el conegut com cartipàs municipal. Les responsabilitats, delegacions de cada regidor/a o tinença d’alcaldia amb els corresponents noms i cognoms. Les competències delegades per part de l’alcaldia així com les regidories amb les responsabilitats corresponents a cada càrrec electe. És del tot recomanable que es presenti gràficament en forma d’arbre.

 Cartipàs municipal / Informació sobre els regidors

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Cartipàs municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Documents relacionats: Cartipàs municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

S’ha de publicar l’ordre del dia previ a la celebració del Ple Municipal amb l’antelació legal d’almenys 2 dies. Aquestes convocatòries han d’estar actualitzades.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Web municipal / L’Ajuntament / Ple

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Actes dels plens municipals aprovades i en format pdf o similar També es validaran les video actes.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Web municipal / L’Ajuntament / Ple

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?

Els acords del Govern o de la Junta de Govern, en format acta o un extracte, eliminant dades referides a persones o empreses si així es considera. En els casos en què no existeixi Junta de Govern aquest indicador no es tindrà en compte en la puntuació global.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de la Junta de Govern Local
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Junta de Govern Local

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 18. Es dona informació sobre el Retiment de Comptes?

Ha de constar una explicació detallada i/o balanç de l’execució del Pla de Govern (PG), Pla d’Actuació Municipal (PAM), del Pacte de Govern o objectius del mandat 2015-2019.

Si es gestiona un Pla Estratègic, també es donarà compte de les accions dutes a terme en els 4 anys de mandat.

En tots els casos ha de constar la data de les accions fetes.

 Pla d’Actuació Municipal (PAM) / II Pla Estratègic

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Plans i programes / Programa d’actuació municipal 2015-19
– Portal de Transparència / Acció de Govern / Plans i programes / II Pla Estratègic
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Acció de govern / Programa d’Actuació Municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 19. Es dona informació sobre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Pla General d’Ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística així com les seves modificacions puntuals?

POUM, PGO i/o altres normes de planificació urbanística.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Normativa i informació de rellevància jurídica / Normativa / Normativa d’Urbanisme, planejament urbanístic…
– Seu electrònica / Informació pública / Urbanisme
– Web municipal / Temes / Urbanisme

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 20. Es publiquen les ordenances municipals?

Les ordenances generals i reglaments municipals vigents.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Normativa i informació de rellevància jurídica / Normativa / Ordenances
– Seu electrònica / Informació pública / Normativa i ordenances
– Web municipal / L’Ajuntament / Normativa i ordenances

L’Ajuntament compleix l’indicador 
1.3 Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

Indicador 21. Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Pressupost de l’any en curs i si s’ha prorrogat, ha de constar amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Compte general
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Informes sobre l’estat d’execució del pressupost de l’any en curs, amb les dades d’ingressos i despeses.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Estat d’execució del pressupost
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Publicació dels expedients de modificacions de crèdit aprovades pels òrgans corresponents, en què consti, si és el cas, els augments i el corresponent pressupost d’ingressos.

En el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Modificacions de pressupost
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal / Modificacions de pressupost

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Publicació de l’informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, -en termes de capacitat o necessitat de finançament-, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques) . Es tracta d’un informe econòmic financer adjunt a l’expedient d’aprovació del pressupost anual.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Informes d’estabilitat pressupostària
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Auditories, període mitjà de pagament i estabilitat pressupostària

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Informes dels comptes anuals anteriors a l’any en curs, ja tancats, que incloguin la liquidació del pressupost, el balanç, la memòria i els informes de l’auditoria de comptes -si escau- entre d’altres documents comptables i pressupostaris.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Compte general
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

Publicació del document amb la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions brutes anuals. Ha de constar de manera clara la plantilla orgànica municipal amb les categories, les places cobertes i les vacants. També el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’any en curs amb les corresponents retribucions.

No es valida si només consta el Complement Específic (CE).

 Plantilla i relació de llocs de treball / Plantilla municipal (.pdf / Dades obertes) / Retribucions, indemnitzacions i dietes / Relació de contractes temporals i d’interinatges / Personal eventual

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Plantilla i relació de llocs de treball
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Plantilla municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Retribucions, indemnitzacions i dietes
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Relació de contractes temporals i d’interinatges
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Personal eventual
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla i relació de llocs de treball
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla pressupostària
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla pressupostària open data
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Retribucions, indemnitzacions i dietes
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Relació de contractes temporals i d’interinatges
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Personal eventual

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

Publicació del document amb la relació de directius i càrrecs de confiança (noms i cognoms) on s’especifiquen quines són les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals segons la categoria que ocupen.

En els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Alts càrrecs
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Informació sobre alts càrrecs

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Publicació de les convocatòries en curs de places de treball a l’ajuntament. Inclouen les bases generals dels processos selectius i els resultats finals del procés.

En els casos en què no es faci cap convocatòria, s’explicarà amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Convocatòries de selecció
– Seu electrònica / Informació pública / Convocatòries de selecció

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Publicació de les informacions rellevants de l’inventari general del patrimoni referent a béns immobles de domini públic i patrimonials. Relació de béns de domini públic (parcs i jardins, vials…) i béns de caràcter patrimonial (immobles, drets reals, lloguers, vehicles, propietat industrial, comercial, intel·lectual…), préstecs, etc.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Patrimonial / Inventari
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Inventari

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

Relació en un document únic de tots els contractes ja siguin d’import superior als 50.000 euros o 18.000 euros així com els menors.

 Perfil del contractant / Contractes menors (Llistat* / Dades obertes) / Més informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant
– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Contractes menors
– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant / Adjudicacions i formalitzacions / Publicacions agregades / Contractes menors
– Seu electrònica / Informació pública / Perfil del contractant
– Seu electrònica / Informació pública / Contractació

* Des del 2018, també es publiquen els contractes menors al Perfil del contractant.

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

Publicació de la informació sobre les licitacions en curs amb el plec de clàusules generals.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant / Licitacions / Entrar en una licitació (La mesa de contractació està al Plec de clàusules administratives)
– Seu electrònica / Informació pública / Perfil del contractant / Licitacions / Entrar en una licitació (La mesa de contractació està al Plec de clàusules administratives)

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?

Les actes de les meses de contractació aprovades i publicades en document pdf o similar.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant / Formalitzacions / Entrar en una formalització (Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d’experts)
– Seu electrònica / Informació pública / Perfil del contractant / Licitacions / Formalitzacions / Entrar en una formalització (Avisos relacionats amb la Mesa / Comitè d’experts)

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

Expedients modificats i complements d’obres. Licitacions que no prosperen. Si no n’hi ha hagut en el darrer any cap que consti.

Atenció

Les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades anteriors a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic figuren a la base de dades del “Registre de contractes de la Generalitat”. Aquests actes es publicaran al Perfil del contractant a partir d’aquells expedients que s’han aprovat amb la nova Llei.


 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Registre públic de contractes (Generalitat de Catalunya)

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

Relació de les empreses que s’han presentat a licitacions municipals i/o concursos públics i dels proveïdors que tenen una relació comercial amb la institució.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Factures
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Factures pagades

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Especificació dels dies de mitjana de pagament de l’ajuntament als seus proveïdors.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Període mig de pagament
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Auditories, període mitjà de pagament i estabilitat pressupostària

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Publicar les darreres subvencions atorgades amb l’import i l’objecte així com també la puntuació atorgada.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Subvencions
– Seu electrònica / Informació pública / Subvencions, ajuts i beques

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

Relació de convenis signats per l’Ajuntament especificant la data, l’entitat i/o organització amb qui se signa, el contingut econòmic, l’objectiu i la durada/pròrrogues.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Convenis
– Seu electrònica / Informació pública / Convenis / Registre de convenis

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

Publicació de les campanyes concretes de publicitat de caire institucional que s’hagin dut a terme al llarg de l’any així com la publicació d’anuncis i/o altres elements de publicitat de la institució que s’hagin publicat en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit, local, comarcal o generalista, en qualsevol format.

En els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat.

 Campanyes de publicitat / Factures de les campanyes de publicitat

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Despeses de publicitat institucional
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Campanyes de publicitat institucional

L’Ajuntament compleix l’indicador 
2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

Indicador 39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

Notícies sobre la gestió del govern municipal, l’acció política del consistori, i la vida ciutadana.

Es valida aquest indicador només si es publiquen notícies la periodicitat de les quals sigui com a màxim de dos mesos. No es valida si només s’ofereixen informacions de serveis, agenda, convocatòries …, sense que en l’històric consti cap notícia sobre la gestió o la vida ciutadana.

 Accés a la informació

Rutes:

– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada grup / Botó Els grups municipals opinen
– Web municipal / L’Ajuntament / Grups municipals

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Notes de premsa, rodes de premsa, actuacions dels grups de l’oposició o declaracions de membres de l’oposició sobre fets concrets de la gestió, de tramitacions en el Ple o esdeveniments destacables de caràcter ciutadà.

Notícies sobre les mocions que l’oposició presenta en els plens municipals.

També es valida si el web conté un espai actiu amb opinió de tots els grups municipals i regidors/es no adscrits sobre temes d’interès local.

La periodicitat estarà en funció de l’actualitat política i social.

 Accés a la informació

Rutes:

– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada grup / Botó Els grups municipals opinen
– Web municipal / L’Ajuntament / Grups municipals

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 41. Es publiquen notícies sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

Informacions en forma de noticia sobre acords, discrepàncies o desacords entre els grups polítics, entre govern i oposició per un tema concret a dilucidar en el Ple o en altres àmbits.

Explicació periodística de les mocions aprovades en els plens municipals, ja sigui presentades pel grup del govern o de l’oposició. S’ha d’esmentar el text de la moció, el partit que l’ha presentat i la votació.

La crònica periodística del Ple amb declaracions dels grups amb representació i regidors/es no adscrits

Els acords de la Junta de Portaveus

Informacions i/o consells sobre aspectes tècnics, per exemple relacionats amb la salut, l’educació, amb informació avalada i confirmada pel departament en concret.

 Accés a la informació / Mocions

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Portal de Transparència / Acció de govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple / Mocions
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal / Mocions

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 42. Es dona informació històrica sobre el municipi?

Informació històrica sobre el municipi.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Coneix la ciutat / Història i patrimoni

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 43. 43. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Informació sobre la realitat actual del municipi: demografia, activitat econòmica, social, cultural … Ha de permetre que la ciutadania, en conèixer millor la societat en què viu, disposi de criteris fonamentats per participar en els assumptes polítics i en la vida ciutadana.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Govern Obert / Indicadors
– Web municipal / Coneix la ciutat / Indicadors de ciutat

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 44. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Agenda d’activitats municipals i ciutadanes.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Agenda

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic: nom, cognoms, correu electrònic o telèfon.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / L’Ajuntament / Sala de premsa

L’Ajuntament compleix l’indicador 
2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Indicador 46. Es dona informació al web sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Reglament de participació ciutadana vigent o bé normativa de les possibilitats de participar.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de govern / Plans i programes / Plans i programes sectorials / Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers 2010
– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Reglament de Participació Ciutadana
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Acció de govern / Plans i projectes / Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers 2010
– Web municipal / Govern Obert / Participació  / Espais de participació ciutadana / Reglament de Participació Ciutadana

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 47. Es dona informació al web d’altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

Informació sobre altres mecanismes de participació ciutadana.

 Canals de participació / Consell de ciutat

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació
– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Consell de Ciutat
– Web municipal / Govern Obert / Participació

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

Actes dels plenaris dels consells sectorials, de ciutat o altres ens de participació. Persones assistents, ordre del dia, notificacions, acords, memòries i altra documentació relacionada.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Consell de Ciutat / Documentació / Convocatòries i actes
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Espais de participació ciutadana / Consell de Ciutat / Documentació / Convocatòries i actes

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas

La relació d’entitats del municipi, amb almenys, els noms, adreces i altres dades de contacte de les entitats constituïdes i en actiu.

 Entitats i associacions / Registre de grups d’interès

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Entitats i Associacions
– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Registre de grups d’interès
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Espais de participació ciutadana / Entitats i Associacions
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Espais de participació ciutadana / Registre de grups d’interès

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Publicació dels diferents elements de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… que permetin que la ciutadania manifesti les seves preferències sobre una actuació municipal o un tema d’actualitat d’interès local.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Processos participatius en tràmit
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Processos participatius en tràmit

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 51. S’ofereix al web la relació de serveis que es presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

Conegut també com a catàleg o guia de serveis, aquesta informació recull les prestacions que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania per tal que el ciutadà/na conegui els serveis als que té dret i els sistemes per participar o fer propostes de millora. Els compromisos adquirits en cada servei i el grau de compliment per part de l’Ajuntament.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Serveis / Cartes de serveis
– Seu electrònica / Informació pública / Cartes de serveis

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Eines per comunicar incidències a la via pública, queixes o suggeriments.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Queixes i suggeriments (banner)

L’Ajuntament compleix l’indicador