Mapa infoparticipa

Indicadors per avaluar la informació del web municipals per al Mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona

2019

Grau de compliment TOTAL
0%
1.1 Qui són les i els representats polítics?
0%
1.2 Com es gestionen els recursos col·lectius?
0%
1.3 Com es gestionen els recursos econòmics?
0%
2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi?
0%
2.2 Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?
0%
1.1 Qui són les i els representats polítics?

Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions requerides: nom i cognoms, fotografia i partit polític de l’alcalde o de l’alcaldessa, president o presidenta. Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2019-2023.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde
– Seu electrònica / L’Ajuntament / L’Alcalde
– Web municipal / L’Ajuntament / Alcalde

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Ha de constar un breu resum de la biografia de l’alcalde o de l’alcaldessa, president/a i/o el seu currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política, a més de les responsabilitats polítiques que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde / Biografia
– Seu electrònica / L’Ajuntament / L’Alcalde / Biografia
– Web municipal / L’Ajuntament / Alcalde / Biografia

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cada un dels membres del govern, especificant si són tinents d’alcaldia, vicepresidents… Les dades han d’estar actualitzats d’acord amb els canvis que s’hagin pogut produir durant el mandat 2019-2023.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres del govern, a més de la responsabilitat política que ostenta en l’actualitat i l’històric, si és el cas.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Han de constar les tres informacions: nom i cognoms, fotografia i partit polític de cadascun dels representants que no formen part del govern municipal.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

Breu resum de la biografia i/o currículum. Dades sobre formació, perfil laboral o professional i trajectòria política de cadascun dels membres de l’oposició, especificant si exerceixen la funció de portaveus.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Retribucions dels càrrecs electes amb el més detall possible i actualitzada ja sigui per mes o per any.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

Document oficial, a ser possible signat pel càrrec electe, amb la relació de les activitats i ocupacions, càrrecs institucionals, òrgans col•legiats, consells d’administració, activitats públiques i/o privades així com les causes de possible incompatibilitat, si és el cas. Relació dels béns patrimonials (vehicles, béns immobles, mobles, participacions en societats, títols, fons de pensions, comptes i dipòsits bancaris, saldos mitjans anuals, préstecs personals, drets reals, drets de propietat industrial i intel•lectual i altres béns. En el cas dels béns mobles només s’han de declarar els que tinguin un volum considerable econòmic, històric o artístic.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

Relació, diària, setmanal i/o mensual, de les activitats públiques a realitzar i presència de l’alcalde/ssa, president/a en el desenvolupament d’actes i funcions corresponents al seu càrrec. Es valorarà també la possibilitat de publicar reunions segons temàtica i l’interès general.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Alcalde / Agenda pública
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Josep Mayoral i Antigas / Agenda pública
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Josep Mayoral i Antigas / Agenda pública

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres del govern, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Relació de les diverses maneres mitjançant les quals la ciutadania pot posar-se en contacte amb cadascun dels membres de l’oposició, bé a través del correu electrònic institucional o un formulari adreçat a cada càrrec electe, via telefònica, pàgina web pròpia o xarxes socials.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal / Clicar sobre cada regidor
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada regidor
– Web municipal / L’Ajuntament / Consistori / Clicar sobre cada regidor

L’Ajuntament compleix l’indicador 
1.2 Com es gestionen els recursos col·lectius?

Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Han de constar la composició del Ple. I en els casos en què hi hagi Junta de Govern, cal especificar també els noms i cognoms de les persones que en formen part i el partit polític i/o coalició electoral.

També és molt recomanable especificar la composició de les comissions informatives.

 Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Junta de Govern Local
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Comissions informatives
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / El Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Junta de Govern Local

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Ha de constar les atribucions, funcions i competències del Ple i Junta de Govern. També ha de constar la previsió de reunions tant del Ple com de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives. És a dir les dates en què està previst que tinguin lloc les sessions ordinàries del Ple, les reunions de la Junta de Govern, de les Comissions Informatives i d’altres òrgans si és el cas.

És altament recomanable que també s’especifiquin les funcions de l’alcaldia i/o de la presidència de la Institució.

 Ple / Junta de Govern Local / Comissions informatives / Calendari

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Ple municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Junta de Govern Local
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Comissions informatives
– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Calendaris de les Comissions informatives
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / El Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Junta de Govern Local
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal / Consulta el calendari

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Ha de constar el conegut com cartipàs municipal, el document d’organització de la Institució i distribució dels càrrecs electes i les àrees de govern per a la legislatura 2019-2023. La presentació serà gràficament en forma d’arbre i també es publicarà el document sencer amb cadascuna de les tinences d’alcaldia, vicepresidències i les diferents responsabilitats polítiques, amb les funcions i els noms de les persones responsables.

 Cartipàs municipal / Informació sobre els regidors

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Organització política / Cartipàs municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Documents relacionats: Cartipàs municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 15. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

S’ha de publicar l’ordre del dia previ a la celebració del Ple amb l’antelació legal d’almenys 2 dies. Aquestes convocatòries han d’estar actualitzades.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Web municipal / L’Ajuntament / Ple

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 16. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Actes dels plens aprovades i en format pdf o similar. També es validaran les vídeo actes.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Web municipal / L’Ajuntament / Ple

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?

Els acords del Govern o de la Junta de Govern, en format acta o un extracte, eliminant dades referides a persones o empreses si així es considera. En els casos en què no existeixi Junta de Govern aquest indicador no es tindrà en compte en la puntuació global però ha de constar específicament aquesta circumstància. I si és el cas que actua només en delegació, es farà constar i es publicaran aquests acords.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de la Junta de Govern Local
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Junta de Govern Local

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 18. Es publica el Pla de Govern?

Ha de constar el document del Pla d’Actuació Municipal (PAM), del Pacte de Govern o objectius del mandat 2019-2023. Aquesta informació es recomana que vagi acompanyada de l’estat d’execució de les accions compromeses.

Excepcionalment es validarà si està publicada la proposta de PAM 2019-2023 amb els principals eixos definits i es troba en procés participatiu.

 Pla d’Actuació Municipal (PAM) / II Pla Estratègic

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de Govern / Plans i programes / Programa d’actuació municipal 2015-19
– Portal de Transparència / Acció de Govern / Plans i programes / II Pla Estratègic
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Acció de govern / Programa d’Actuació Municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 19. Es publica la normativa municipal?

Tota la normativa de la institució (Ordenances fiscals, generals, reglaments, preus públics…). Es recomana especificar la normativa aprovada i la que està en tràmit.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Normativa i informació de rellevància jurídica / Normativa / Ordenances
– Seu electrònica / Informació pública / Normativa i ordenances
– Web municipal / L’Ajuntament / Normativa i ordenances

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 20. Es publica la normativa urbanística?

Tota la normativa urbanística (POUM, PGO i/o altres normes de planificació urbanística). Es recomana especificar la normativa aprovada i la que està en tràmit.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Normativa i informació de rellevància jurídica / Normativa / Normativa d’Urbanisme, planejament urbanístic…
– Seu electrònica / Informació pública / Urbanisme
– Web municipal / Temes / Urbanisme

L’Ajuntament compleix l’indicador 
1.3 Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

Indicador 21. Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Pressupost de l’any en curs i si s’ha prorrogat, ha de constar amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Compte general
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Informes sobre l’estat d’execució, trimestralment a ser possible, del pressupost de l’any en curs, amb les dades d’ingressos i despeses.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Estat d’execució del pressupost
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Publicació dels expedients de modificacions de crèdit aprovades pels òrgans corresponents, en què consti, si és el cas, els augments i el corresponent pressupost d’ingressos.

En el cas que no se’n facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Modificacions de pressupost
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal / Modificacions de pressupost

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Publicació de l’informe d’intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, -en termes de capacitat o necessitat de finançament-, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent (LOEPSF, Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques) . Es tracta d’un informe econòmic financer adjunt a l’expedient d’aprovació del pressupost anual.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Informes d’estabilitat pressupostària
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Auditories, període mitjà de pagament i estabilitat pressupostària

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Informes dels comptes anuals anteriors a l’any en curs, ja tancats, que incloguin la liquidació del pressupost, el balanç, la memòria i els informes de l’auditoria de comptes -si escau- entre d’altres documents comptables i pressupostaris.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Pressupost / Compte general
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Pressupost municipal

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 26. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

Publicació del document amb la relació de llocs de treball de la Institució i les retribucions brutes anuals. Ha de constar de manera clara la plantilla orgànica municipal amb les categories, les places cobertes i les vacants. També el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’any en curs amb les corresponents retribucions brutes anuals. No es valida si només consta el Complement específic.

 Plantilla i relació de llocs de treball / Plantilla municipal (.pdf / Dades obertes) / Retribucions, indemnitzacions i dietes / Relació de contractes temporals i d’interinatges / Personal eventual

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Plantilla i relació de llocs de treball
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Plantilla municipal
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Retribucions, indemnitzacions i dietes
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Relació de contractes temporals i d’interinatges
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Personal eventual
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla i relació de llocs de treball
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla pressupostària
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Plantilla pressupostària open data
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Retribucions, indemnitzacions i dietes
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Relació de contractes temporals i d’interinatges
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Personal / Personal eventual

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 27. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?

Publicació del document amb la relació de directius i càrrecs de confiança (noms i cognoms) on s’especifiquen quines són les seves funcions, àrea de la qual depenen, currículum i retribucions brutes anuals segons la categoria que ocupen.

Es recomana també publicar la mateixa informació referida al personal que exerceix funcions d’assessor de grups polítics.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Alts càrrecs
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Organització municipal / Informació sobre alts càrrecs

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Publicació de les convocatòries en curs de places de treball. Inclouen les bases generals dels processos selectius i els resultats finals del procés.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Personal / Convocatòries de selecció
– Seu electrònica / Informació pública / Convocatòries de selecció

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Publicació de les informacions rellevants de l’inventari general del patrimoni referent a béns immobles de domini públic i patrimonials. Relació de béns de domini públic (parcs i jardins, vials…) i béns de caràcter patrimonial (immobles, drets reals, lloguers, vehicles, propietat industrial, comercial, intel•lectual…), préstecs, etc.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Patrimonial / Inventari
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Inventari

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Relació de tots els contractes ja siguin d’import superior als 50.000 euros o 18.000 euros així com els menors. Aquesta informació ha d’incloure les licitacions en curs, les actes i la composició de les meses de contractació. I és del tot recomanable que anualment es faci una relació de tota la contractació especificant conceptes, imports i empreses adjudicatàries.

 Perfil del contractant / Contractes menors (Llistat* / Dades obertes) / Més informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant
– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Contractes menors
– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Contractació administrativa / Perfil del contractant / Adjudicacions i formalitzacions / Publicacions agregades / Contractes menors
– Seu electrònica / Informació pública / Perfil del contractant
– Seu electrònica / Informació pública / Contractació

* Des del 2018, també es publiquen els contractes menors al Perfil del contractant.

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 31. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Especificació dels dies de mitjana de pagament de la institució als seus proveïdors.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Període mig de pagament
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Auditories, període mitjà de pagament i estabilitat pressupostària

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 32. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Publicar les darreres subvencions atorgades amb l’import i l’objecte així com també la puntuació atorgada.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Subvencions
– Seu electrònica / Informació pública / Subvencions, ajuts i beques

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 33. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

Relació de convenis signats per l’Ajuntament especificant la data, l’entitat i/o organització amb qui se signa, el contingut econòmic, l’objectiu i la durada/pròrrogues.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Convenis
– Seu electrònica / Informació pública / Convenis / Registre de convenis

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 34. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?

Publicació de les campanyes concretes de publicitat de caire institucional que s’hagin dut a terme al llarg de l’any així com la publicació d’anuncis i/o altres elements de publicitat de la institució que s’hagin publicat en qualsevol mitjà de comunicació d’àmbit, local, comarcal o generalista, en qualsevol format. Si la informació es presenta en forma de partida pressupostària i l’import de la mateixa, és convenient que es detallin les campanyes institucionals realitzades i el seu cost individualitzat. És altament recomanable que la informació s’actualitzi al final de l’exercici amb les dades de la liquidació efectiva del pressupost i que es presenti per a la seva comprensió amb un gràfic.

 Campanyes de publicitat / Factures de les campanyes de publicitat

Rutes:

– Portal de Transparència / Gestió econòmica i patrimonial / Informació econòmica / Despeses de publicitat institucional
– Seu electrònica / Informació pública / Informació econòmica / Campanyes de publicitat institucional

L’Ajuntament compleix l’indicador 
2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

Indicador 35. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Notícies sobre la gestió del govern municipal, l’acció política del consistori o de la institució, i la vida ciutadana. També les mocions presentades per l’equip de govern i aprovades.

Es valida aquest indicador només si es publiquen notícies la periodicitat de les quals sigui com a màxim de dos mesos. No es valida si només s’ofereixen informacions de serveis, agenda, convocatòries.., sense que en l’històric consti cap notícia sobre la gestió o la vida ciutadana.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text – d’extensió indeterminada – que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si s’escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

 Accés a la informació

Rutes:

– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada grup / Botó Els grups municipals opinen
– Web municipal / L’Ajuntament / Grups municipals

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 36. s publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Notes de premsa, rodes de premsa, actuacions dels grups de l’oposició o declaracions de membres de l’oposició sobre fets concrets de la gestió, de tramitacions en el Ple o esdeveniments destacables de caràcter ciutadà.

Notícies sobre les mocions que l’oposició presenta en els plens i el seu seguiment.

També es valida si el web conté un espai actiu i actualitzat amb opinió de tots els grups polítics i càrrecs electes no adscrits sobre temes d’interès local.

La periodicitat estarà en funció de l’actualitat política i social.

No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició.

S’han de presentar amb un titular intel•ligible, amb la data de la notícia i un text – d’extensió indeterminada – que conforma el cos de la mateixa.

Es recomana que siguin notícies curtes, concretes, amb uns continguts periodístics, evitant el llenguatge administratiu o tècnic, amb enllaços a documents de suport documental o altres recursos multimèdia o digitals, si escau; i que el seu contingut vagi acompanyat de declaracions o paràgrafs literals dels protagonistes de la informació, que se centrin, de preferent, en l’activitat municipal i local i se citi la font.

 Accés a la informació

Rutes:

– Seu electrònica / L’Ajuntament / Consistori municipal / Clicar sobre cada grup / Botó Els grups municipals opinen
– Web municipal / L’Ajuntament / Grups municipals

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 37. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple, en format crònica?

La crònica periodística del Ple amb declaracions dels grups amb representació i càrrecs electes no adscrits

Informacions sobre acords, discrepàncies o desacords entre els grups polítics, entre govern i oposició per un tema concret a dilucidar en el Ple o en altres àmbits.

 Accés a la informació / Mocions

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple
– Portal de Transparència / Acció de govern / Actes i acords dels òrgans de govern / Actes de Ple / Mocions
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Ple municipal / Mocions

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 38. Es dona informació sobre la història del municipi?

Informació històrica sobre el municipi o territori. No es valida si només hi ha un esquema cronològic o un apartat de “Llocs d’interès” amb fotos i textos molt concisos sobre l’origen d’alguns edificis nobles. Recomanem una elaboració completa que permeti que la ciutadania pugui reconèixer les seves pròpies trajectòries vitals en el context de la història col•lectiva. També recomanem que es tingui en compte la utilitat que pot tenir pels diferents col•lectius socials, entre d’altres, els de l’escoles.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Coneix la ciutat / Història i patrimoni

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 39. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Informació sobre la realitat actual del municipi o del territori: demografia, activitat econòmica, social, cultural …. dades bàsiques: nombre d’habitants, extensió, densitat de població, ubicació geogràfica… Recomanem que la informació sobre la societat estigui relacionada amb la informació històrica i sigui actual.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Govern Obert / Granollers en xifres
– Web municipal / Coneix la ciutat / Indicadors de ciutat

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 40. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Agenda d’activitats municipals i ciutadanes.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Agenda

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 41. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic: nom, cognoms, correu electrònic o telèfon. En els webs de les institucions que no disposen de gabinet de premsa, es valida si figura el nom i cognoms del càrrec electe, alcalde o alcaldessa, president o presidenta que té la responsabilitat de premsa o comunicació i una manera fàcil de contactar.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / L’Ajuntament / Sala de premsa

L’Ajuntament compleix l’indicador 
2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Indicador 42. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Reglament de participació ciutadana vigent o bé normativa o eines de les possibilitats de participar de la ciutadania.

Els documents sempre han de portar la data i la seva vigència.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Acció de govern / Plans i programes / Plans i programes sectorials / Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers 2010
– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Reglament de Participació Ciutadana
– Seu electrònica / L’Ajuntament / Acció de govern / Plans i projectes / Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers 2010
– Web municipal / Govern Obert / Participació  / Espais de participació ciutadana / Reglament de Participació Ciutadana

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

La relació d’entitats del municipi, amb almenys, els noms, adreces i altres dades de contacte de les entitats constituïdes i en actiu, amb la data d’actualització.

 Entitats i associacions / Registre de grups d’interès

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Entitats i Associacions
– Portal de Transparència / Participació / Espais de participació ciutadana / Registre de grups d’interès
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Espais de participació ciutadana / Entitats i Associacions
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Espais de participació ciutadana / Registre de grups d’interès

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Publicació dels diferents elements de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… que permetin que la ciutadania manifesti les seves preferències sobre una actuació municipal o un tema d’actualitat d’interès local, comarcal, provincial. Ha de constar el calendari amb els períodes d’obertura i de tancament dels processos participatius

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Processos participatius en tràmit
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Processos participatius actius

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Publicació dels informes dels resultats obtinguts dels processos de participació on line: processos participatius oberts, enquestes, concursos d’idees, fòrums, audiències públiques… i el compromís de l’equip de govern de dur-los a terme.

 Accés a la informació

Rutes:

– Portal de Transparència / Participació / Avaluació dels serveis municipals / Enquestes de satisfacció
– Seu electrònica / Informació Pública / Enquestes
– Web municipal / Govern Obert / Participació / Processos participatius actius

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 46. S’ofereix al web les Cartes de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Aquesta informació recull les Cartes de Serveis aprovada pel Ple amb els compromisos adquirits en cada servei i el grau de compliment per part de la Institució. És important que constin els indicadors i instruments d’avaluació del compliment de compromisos, i els resultats de la seva avaluació amb la periodicitat que determini la pròpia Carta de Serveis. De manera preferent, convindria reflectir de quina manera els ciutadans i les ciutadanes han pogut participar en dita avaluació, i els resultats que se’n derivin.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / L’Ajuntament / Serveis municipals / Cartes de serveis
– Portal de Transparència / Informació institucional i organitzativa / Serveis / Cartes de serveis
– Seu electrònica / Informació pública / Cartes de serveis

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 47. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Eines per comunicar incidències a la via pública, queixes o suggeriments, amb la informació clara sobre el termini que té l’administració per resoldre. També felicitacions per la feina feta.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Queixes i suggeriments (banner)

L’Ajuntament compleix l’indicador 

Indicador 48. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Resultats com a mínim anuals sobre la gestió realitzada de les queixes que han arribat a la Institució.

 Accés a la informació

Rutes:

– Web municipal / Banner Queixes i suggeriments
– Portal de Transparència / Participació / Canals de Participació Ciutadana / Queixes i suggeriments

L’Ajuntament compleix l’indicador