NORMATIVA I INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

Aquest apartat conté la normativa aprovada per l’ajuntament dins el marc de les competències que li atribueix la legislació vigent, així com la normativa que està en tràmit. També inclou resolucions i informes generats per l’Ajuntament o per tercers que afectin l’ajuntament de Granollers i siguin considerats d’especial rellevància jurídica. Finalment, el el catàleg dels tràmits i procediment a disposició de la ciutadania.

Normativa

Pla anual normatiu

Reglaments

Ordenances

Circulars, directives, instruccions i respostes a consultes sobre les normes

Normativa d’Urbanisme, planejament urbanístic…

Normativa en tràmit

Resolucions judicials i informes de rellevància jurídica

Actes objecte d’un procediment de revisió en via administrativa (en elaboració)

Resolucions administratives i judicials de rellevància

Informes de rellevància jurídica

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius

informació

Catàleg de procediments administratius

informació

Gestió documental i arxiu

informació