La transparència és un tret distintiu de l’actual règim jurídic de les administracions públiques regulat en la llei estatal 19/2013 i la llei catalana 19/2014. Aquestes lleis regulen quins continguts són objecte de publicitat activa i comunicació i, alhora, estableixen que la transparència és un dret ciutadà i regulen el dret d’accés.

La idea bàsica de la les lleis de transparència és fer públic com treballen les organitzacions públiques i introduir mecanismes per a l’avaluació i el retiment de comptes de tots els ens que gestionen fons públics.

L’Ajuntament de Granollers desplega la llei de transparència en tres línies bàsiques que s’interrelacionen i es complementen:

  • Publicitat activa
  • Dret d’accés
  • Bon govern

En l’àmbit de la publicitat activa l’Ajuntament de Granollers compta amb el recurs de dues eines que s’enllacen en aquesta pàgina inicial: la seu electrònica i el portal de dades obertes. Aquestes dues eines s’entrellacen per oferir al ciutadà possibilitats de consulta de textos legals i exportació de dades de contingut econòmic o gràfic. A més, de manera puntual fa avaluacions i informes sobre àmbits on té competència, com ara l’avaluació del Programa d’Actuació Municipal.

En l’àmbit del dret d’accés l’Ajuntament compta amb el tràmit de dret d’accés a la informació pública, a través del qual els ciutadans poden reclamar informació sobre l’organització i el seu funcionament.

Per últim, pel que fa al bon govern, l’Ajuntament s’ha fixat com a objectiu aprovar el codi ètic de l’Ajuntament durant aquest mandat.