Preservació dels espais naturals del conjunt de la conurbació i de la connectivitat amb altres de la comarca.

La implementació de mesures de planificació i gestió del territori que assegurin la protecció dels espais naturals, la biodiversitat i el manteniment de la xarxa ecològica és un dels objectius de l’Agenda 21 Local de Granollers. Aquest objectiu s’hauria de compartir amb el conjunt dels municipis de la conurbació, amb una atenció especial als espais fluvials i a la connectivitat de les àrees agroforestals de les Franqueses i Cardedeu, i amb el massís del Montseny. El disseny i la implementació d’aquestes mesures, i la connectivitat dels itineraris ambientals i de lleure, haurien d’acordar-se a la Taula Intermunicipal Permanent dels quatre municipis de la conurbació (1.4.1.), amb la possibilitat de participació d’altres poblacions de l’entorn.


Valors associats: Coneixement, cohesió territorial, sostenibilitat i governança.

  • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (per acabar en la legislatura).

  • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat Catalunya, Xarxa de Custòdia del Territori, Diputació de Barcelona, Consorci Besòs Tordera, Europa (a través de fons europeus) i ajuntaments de les Franqueses del Vallès i Canovelles.

  • ACCIONS REALITZADES


2010: treballs de conservació i sega del tram urbà del riu Congost.

2010: creació d’un itinerari de descoberta de la serra de Ponent.

2011: desenvolupament d’un gran projecte de restauració fluvial del riu Congost al seu pas per Palou per millorar-ne la connectivitat ecològica longitudinal i transversal del riu.

2012: treballs de reconstrucció naturalitzada dels talussos afectats per la riuada de mitjans de març de 2011.

2012: consolidar els treballs de manteniment dels camins de les serres de Llevant i Ponent per a la millora de la mobilitat dels veïns, la implantació d’itineraris i la prevenció d’incendis forestals.

2012: aprovació, per la JGL, del document de referència de  “Directrius per a la conservació i gestió del paisatge dels espais naturals de Granollers” dins del marc del projecte EUROSCAPES.

2012: treballs d’eliminació de nuclis de canya ubicats a la llera del Congost entre el pont del carrer de Ramon Llull i el pont de la plaça de la Constitució.

2013: millores i correcció dels efectes negatius a diferents zones del riu Congost: talús del sobreeixidor de la depuradora i llera de la zona de la planta de compostatge.

2013: campanya de sanejament d’abocaments incontrolats a les zones forestals:

2014: treballs de connexió dels municipis de Montornès i Granollers a través del passeig fluvial.

2014: treballs de millora de la riera Carbonell: recuperació de vegetació de ribera i millora del cabal.

2015: participació i lideratge del grup de treball de custòdia municipal de la Xarxa de Custòdia del Territori. Participació en el consell de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori.

2015: actuacions del programa anual del Pla municipal de prevenció d’incendis per a la millora dels camins de la xarxa bàsica de Granollers.

2015: manteniment i sanejament d’espais forestals i fluvials amb les tasques del personal dels plans d’ocupació de medi natural. Accions informatives, dissuasives i d’anticipació del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals, dissenyades cada estiu, per evitar l’inici d’incendis forestals.

2016: promoció de la biodiversitat urbana als espais verds de la ciutat: col·locació de caixes niu, control integrat de plagues amb aplicació de fauna benèfica, promoció de plantes atraients de fauna benèfica, plantació d’arbrat i arbusts productors de flors i fruits atractius per a la fauna…

2016: creació d’un catàleg de fitxes de flora i fauna del municipi i posada a disposició a la ciutadania a través del web municipal.

2016: participació en el grup de treball de la conca del Congost, liderat pel Consorci Besòs Tordera, i treballs de naturalització i millora del funcionament hidràulic del Congost al seu pas per Palou.

2016: treballs de retirada d’abocaments incontrolats als camins i espais naturals de les serres de Ponent i Llevant i el riu Congost.

2016: creació de l’itinerari circular de l’anella verda de Can Cabanyes, que recorre l’espai agroforestal del sud de Granollers i el nord de Montmeló en un projecte de cooperació dels dos ajuntaments.

2017: participació en el grup de treball d’infraestructures verdes de la Red + Biodiversidad de la FEMP.

2017: condicionament de deflectors vegetats amb vegetació de ribera per corregir els efectes de l’erosió que podria afectar a bens dels marges del Congost al seu pas per l’església de Palou i la depuradora de Can Cabanyes.

2018: estudis preliminars i seguiment de les obres de l’ampliació de Can Cabanyes arran de l’execució del Pla parcial 112.

2018: desenvolupament del projecte LIFE Alnus per millorar l’hàbitat fluvial del riu Congost amb cooperacions amb diferents socis regionals, així com els associats locals del Consorci Besòs Tordera i els ajuntament de les Franqueses i Canovelles.

  • RESULTATS


Preservació, millora ecològica i gestió de l’ús social a vuit espais naturals d’interès municipal.

Més de 2.000 estudiants participen en les activitats d’educació ambiental de Can Cabanyes (organitzades pel Museu de Ciències Naturals-La Tela i el Consorci Besòs Tordera).

Entre 600 i 1.000 usuaris/dia al passeig fluvial.

80 % de la flora del riu és autòctona.

Millora de la connectivitat amb municipis veïns.

  • APRENENTATGES


Els espais naturals de Granollers són ecosistemes de poca superfície, però de gran valor pels serveis ecosistèmics que ofereixen, impossibles de produir-se en el continu urbà.

Aquesta natura local aporta millores a la salut (per exemple la captació del CO2 per millorar la qualitat de l’aire), l’aprovisionament de recursos (com ara la millora de la qualitat de l’aigua per usar-la a l’agricultura), l’increment de serveis culturals (l’oferta de lleure del parc fluvial del Congost, per exemple) i una preservació dels processos naturals (una alta biodiversitat de fauna permet controlar les plagues d’insectes).

Per altra banda, la gestió del territori sovint no dona prou importància a la conservació de corredors ecològics i socials entre els diferents espais naturals, fet que pot malmetre la preservació correcta del medi natural i, conseqüentment, un bon desenvolupament sostenible.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *