Ampliació de la política d’habitatge

L’accés a l’habitatge està reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans com a premissa per gaudir d’un nivell de vida adequat que asseguri la salut i el benestar. La dificultat actual per accedir-hi és un dels problemes socials que cal afrontar de manera prioritària, pel risc que representa d’exclusió social. També la dificultat per mantenir l’habitatge. Un dels reptes de futur que té la ciutat és que el jovent no n’hagi de marxar perquè no pot adquirir o llogar un habitatge, així com el de buscar alternatives a les problemàtiques que la situació econòmica genera. Tot i que una de les solucions que s’ha trobat és la construcció de pisos de protecció oficial, no sembla que el futur hagi d’anar en la mateixa direcció. Caldrà trobar fórmules innovadores que incentivin la rehabilitació del parc existent i fomentin el lloguer i els pisos compartits, així com el disseny de polítiques d’ajut per a la gent jove o col·lectius en situació de risc. També cal promoure la creació d’habitatges dotacionals per a la gent gran i fomentar l’adaptació dels domicilis i la supressió de barreres interiors, especialment per a les persones d’edat avançada o amb discapacitat.


Valors associats: Cohesió social, governança democràtica i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés; és un projecte de continuïtat. Es tracta de polítiques que es porten realitzant els darrers anys i que es mantindran en el futur.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Granollers Habitatge, Diputació de Barcelona (suport en la redacció del Pla local d’habitatge), grups municipals, entitats (associacions de Granollers vinculades directament o indirecta a l’àmbit de l’habitatge: Càritas Diocesana, Cambra de la Propietat Urbana, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Col·legi d’advocats de Granollers, Hàbitat 3 i Col·legi d’Arquitectes de Granollers) i ciutadania (procés participatiu).

 • ACCIONS REALITZADES


Les accions realitzades des de l’Oficina d’Habitatge i el Servei d’Urbanisme i Habitatge són:

Bloc 1: Observatori de l’habitatge. Seguiment del parc d’habitatges de la ciutat

 • Recopilació de dades pròpies d’habitatges buits, a partir de la coordinació entre Urbanisme, Policia Local, Oficina de Suport a les Comunitats i Serveis Socials.
 • Recopilació de dades a partir de la diagnosi del Pla local d’habitatge (2018-2023), en relació a l’edat dels edificis, els nivells d’accessibilitat, l’estat conservació, etc., per tal de centralitzar-les i extreure’n conclusions.

Bloc 2: Accés a l’habitatge

 • Mesures per proveir d’habitatges el parc públic: exercir dret de tanteig i retracte per proveir la borsa de lloguer i d’habitatges d’emergència.
 • Mesures per proveir d’habitatges privats: mesures de foment de l’adscripció d’habitatges privats a la borsa de lloguer municipal. Convocatòria anual d’ajudes per captar habitatges i bonificació de l’import de l’IBIU.
 • Parc EEFF grans tenidors: mentre ha estat possible, incoació d’expedients d’ús anòmal segons la Llei de l’habitatge per tal de fomentar l’ocupació/la posada al mercat dels habitatges.
 • Mecanismes d’accés a l’habitatge:
  • Impuls de la nova Oficina d’Habitatge al carrer del Rec, com a OAC especialitzada en temes d’habitatge que informa de les mesures locals i d’altres administracions, gestiona els ajuts propis i de la Generalitat i ofereix assessorament en aspectes legals.
  • Ajudes anuals al lloguer, primant persones joves, gent gra i famílies monoparentals.
  • Tramitació de la inscripció al registre de sol·licitants d’habitatges protegits HPO.
  • Dret de reallotjament: Taula d’Emergència Municipal, per a l’adjudicació d’habitatges.

Bloc 3: Mesures per al manteniment de l’habitatge

 •  Mesures de suport al pagament del lloguer/de la hipoteca:
  • Prestacions permanents de pagament de lloguer; gestió integral dels ajuts.
  • Servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge (servei de mediació, assessorament de reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries, etc.).
  • Comissió de seguiment del Pla d’acció de suport als afectats per desnonaments (Ajuntament + entitats).
 • Mesures per prevenir la pèrdua d’habitatge:
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes de lloguer, d’amortització hipotecària o desnonament.
  • Servei d’intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH).
  • Ajuts municipals per evitar la pèrdua de l’habitatge (Pla de xoc sosteniment de la llar).
 • Mesures contra la pobresa energètica:
  • Assistència contra la pobresa energètica (pla de xoc).
  • Emissió d’informes de vulnerabilitat social per a les companyies subministradores.
  • Protocol amb SOREA.
  • Taula sobre la Pobresa Energètica, constituïda entre l’Ajuntament i les principals companyies de subministraments.
  • Estudi energètic de part del parc d’habitatge de l’AHC.

Bloc 4: Millora, rehabilitació i accessibilitat del parc d’habitatges

 •  Ajuts per a la millora i rehabilitació del parc d’habitatges i locals de la ciutat (ajudes a la millora de condicions d’accessibilitat i rehabilitació de façanes, per a la millora de la mobilitat interior en el cas de persones amb discapacitat…)
 • Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges amb persones amb dependència.

Bloc 5: Suport a les comunitats de veïns i propietaris

 • Oficina d’atenció a les comunitats de veïns, en què es proporciona assessorament legal, informació d’ajuts, etc.
 • Accions contra ocupacions il·legals d’habitatges: intervencions preventives per evitar ocupacions irregulars.

Redacció del Pla local d’habitatge, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Durant la redacció es va convocar un procés participatiu, en què van participar-hi la ciutadania, les entitats vinculades directa o indirectament a l’habitatge, els grups municipals i els tècnics municipals.

Accions i suports realitzats des de Serveis Socials:

 • Ajuts econòmics per donar suport puntual al pagament del lloguer o la hipoteca.
 • Ajuts econòmics puntuals per evitar la pèrdua de l’habitatge.
 • Orientació i suport en processos de pèrdua i dificultat d’accés a l’habitatge.
 • Valoració de situacions de pobresa energètica i emissió d’informes de vulnerabilitat.
 • Detecció de situacions d’amuntegament i ocupacions d’habitatges.

 • RESULTATS


Dades de les subvencions i ajuts de l’Ajuntament (2016):

 • Ajuts a la rehabilitació: un total de 393 habitatges beneficiats i un locals. Import total: 121.653,11 €.

Dades de les subvencions i ajuts de l’Ajuntament (2017; dades no definitives):

 • Millores a l’accessibilitat: un total de 179 habitatges beneficiats. Import: 103.999,00 €.
 • Rehabilitació de façanes i mitgeres: un total de 442 habitatges beneficiats. Import: 292.246,84 €.

Ajuts de Granollers Habitatge:

 • Ampliació del parc propi: 381.054 € (2016); 200.000 € (2017).
 • Ajuts al lloguer: 195.000 € (2016); 300.000 € (2017).
 • Incentius per aportar habitatges a la borsa de lloguer: 33.946 € (2016); 40.000 € (2017).
 • S’han realitzat 78 actuacions que han evitat 78 ocupacions il·legals en habitatges.

Serveis Socials ha atès en aquest període més de 500 casos anuals d’expedients familiars amb problemes d’habitatge: desnonaments, amuntegaments, males condicions, etc.

 • APRENENTATGES


Aquest és un dels problemes més greus a la societat actual, tant de present com de futur.

L’existència d’un parc d’habitatges buit és una oportunitat per fer aflorar al mercat més habitatges.

L’envelliment de la població fa que sigui necessari realitzar actuacions adreçades a aquest col·lectiu.

L’Ajuntament disposa d’experiència i recursos sobre els quals fonamentar les polítiques d’habitatge futures.

La capacitat de realitzar actuacions en diferents conjuntures i diferents situacions de cicles econòmics.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *