Creació d’un nou pol de la ciutat amb el cobriment de la via del tren, el trasllat de l’estació de mercaderies i la reurbanització de l’entorn

Aquest és un projecte vital en la millora de l’esmentada segona corona urbana (1.2.1.), que s’ha d’aprofitar per ampliar els espais de passeig i per millorar la connexió amb el centre de la ciutat a través del parc de Torras Villà i l’avinguda del Parc, així com amb la zona de nou desenvolupament urbà a l’entorn de l’edifici judicial acabat d’estrenar. Tota aquesta important transformació urbana hauria de facilitar la intermodalitat dels transports públics urbans i interurbans (1.1.2.) i crear una nova polaritat en la trama urbana de la ciutat que en permeti guanyar atractiu i millorar la qualitat de vida dels seus habitants.


Valors associats: Competitivitat, cohesió territorial i sostenibilitat

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés. Projecte de gran abast i complexitat que segueix vigent, malgrat les dificultats que ha introduït la crisi econòmica, sobre el procediment de finançament via plusvàlues urbanístiques que preveu l’operació.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Estat, ADIF i Generalitat de Catalunya.

 • ACCIONS REALITZADES


D’acord amb el protocol vigent del 15 de juny de 2006 entre el Ministeri de Fomento, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, s’han anat fent reunions de la comissió de seguiment del Protocol de col·laboració per a la integració de la línia ferroviària Tarragona-Barcelona-França al seu pas per Granollers.

10 maig de 2010: 3a reunió de la comissió de seguiment

Es proposa una addenda al Protocol en el sentit següent:

Asimismo, el Ayuntamiento de Granollers en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), para la integración de la travesía urbana de la línea ferroviaria Tarragona-Barcelona-França en Granollers, incluye la ordenación de los sectores de suelo urbano 110-a (asociado al cubrimiento del tramo 2) y 110-b (asociado al cubrimiento del tramo 1).

En vista del interés público que la operación comporta, las partes, el Ayuntamiento de Granollers y ADIF consideran que se pueden dar las circunstancias para acometer las actuaciones necesarias para la ejecución del cubrimiento en el ámbito del sector 110-b, dadas las características del mismo y demás condicionantes técnicos y económicos de esta actuación.

A la vista de lo expuesto y al objeto de concretar la colaboración entre ambas entidades para la implementación de la mencionada actuación del sector 110-b, del que ADIF es propietario único, las partes han convenido la realización de un convenio que recoge estas actuaciones.

S’acorda que, una vegada aprovada aquesta addenda de Protocol, hi haurà les licitacions corresponents.

11 març de 2011: 4a reunió de la comissió de seguiment

S’acorda executar només la 1a fase de la cobertura corresponent al sector 110B: les obres es finançaran a través de les plusvàlues generades per les permutes dels terrenys propietat d’ADIF situats al carrer d’Esteve Terrades.

Conjuntament, es procedirà a les obres de trasllat dels magatzems coberts de RENFE afectats, zona de la unitat de manteniment, així com dues vies del servei de rodalies. Es disposa d’una taxació vigent dels terrenys realitzada per SEGISA que els valora en 22 milions €.

En els dos propers mesos s’ha de procedir als respectius acords de licitació tant per part del Consell de Ministres com del Consell d’Administració d’ADIF.

La Generalitat de Catalunya, amb converses amb el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, manifesta que persisteix la voluntat de finançament complementari de les obres del sector 110A, a través de la Disposició addicional 3a de l’Estatut de Catalunya.

18 juliol de 2011: Reunió de la subcomissió tècnica de seguiment del protocol de col·laboració entre administracions per la integració de la travessia urbana de la línia de Tarragona a Barcelona i França en Granollers

Plantejament d’una nova estratègia per encarar per fases la cobertura:

Plantejament inicial formulat des de la Dirección General Económico Financiera y de Control (ADIF), basat en la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’alternativa plantejada des de l’Ajuntament de Granollers, basada en els preceptes de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i els seus Reglaments.

El planteamiento es que ADIF, constituida en Junta de Compensación, entidad que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el complemento de sus fines como entidad urbanística colaboradora se rige por la Ley de urbanismo y por su Reglamento y por sus Estatutos y Bases así como por las disposiciones relativas al funcionamiento de los Órganos administrativos colegiados contenidos en la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Puede incorporar a dicha Junta de Compensación uno o varios promotores y empresas urbanizadoras, previa selección de las mismas en las mejores condiciones para la comunidad reparcelatoria desde el punto de vista técnico y económico a través de la concurrencia de ofertas con un mínimo de tres.

Así mismo el proyecto reparcelatorio puede establecer la adjudicación de las fincas resultantes a la empresa urbanizadora incorporada a la Junta, en pago de los gastos de urbanización de las cargas urbanísticas entre las que se incluyen la obra de cubrimiento del ferrocarril y el desmantelamiento de los tinglados.

Esta alternativa permite ejecutar la gestión del Sector 110B sin que sea necesaria la concurrencia de la L.C.S.P. , dado que se opera en el ámbito estrictamente urbanístico de conformidad con la Ley Urbanística Catalana y posibilita “el pago en especies” con la adjudicación de las fincas resultantes a la empresa urbanizadora integrada en la Junta de Compensación.

La subcomissió tècnica informa favorablement aquest plantejament.

Es planteja la possibilitat que en la redacció del PMU s’estableixi un conveni entre l’Ajuntament de Granollers i ADIF per a la coordinació entre l’ordenació urbanística de l’àmbit i de l’entorn.

Seguidament en aquesta comissió s’acorda:

  1. Redactar los estatutos y bases de la Junta de Compensación del Sector 110-b, para su posterior tramitación por el Ayuntamiento de Granollers, el próximo mes de setiembre.
  2. Redacción de una propuesta del Convenio entre el Ayuntamiento de Granollers y ADIF para la redacción del PMU del Sector 110-b. Por parte del Ayuntamiento de Granollers, se elaborará la propuesta de convenio durante este mes de julio, para su posterior tramitación durante el mes de setiembre.
  3. A partir de la aprobación inicial de los estatutos y bases de la Junta de Compensación y teniendo que cuenta que los actos y contratos celebrados antes de la inscripción de la entidad urbanística, colaboradora en el Registro de Entidades, se tienen que ajustar al régimen establecido por la legislación aplicable en materia de sociedades anónimas sobre sociedades en formación, se acuerda que a partir de este momento la Junta iniciará las gestiones coordinadamente con el departamento , para posibilitar la incorporación de la empresa o empresas urbanizadoras.

L’aprofundiment i prolongació de la crisi econòmica finalment deixen aturades totes les actuacions.

5 de juny de 2017: reunió de l’alcalde de Granollers amb el president d’ADIF per a la represa del projecte de cobertura

A la seu d’ADIF, a Madrid, el senyor Juan Bravo rep l’alcalde de Granollers amb l’objectiu de reprendre les actuacions per fer possible el projecte de cobertura de la línia de ferrocarril R2 a Granollers. Es destaca de la reunió:

Con la recuperación gradual del valor de los activos inmobiliarios entramos en una nueva fase que debe permitir reiniciar las gestiones para impulsar el proyecto.

Aunque para asegurar su viabilidad pueden plantearse diversas estrategias:

  • Excluir de los costes los dos proyectos de las actuaciones en el complejo ferroviario de Granollers y en las vías destinadas al servicio de cercanías (construcción de nuevas vías en Sant Celoni y traslado de la base de mantenimiento). El presupuesto de estos trabajos adicionales asciende a más de 6,8 millones de euros.
  • Edificabilidad. En la elaboración del PMU 110-b, el plan de ordenamiento urbanístico fija en 1,1 m2t/m2s el coeficiente de edificabilidad. A partir de la propuesta de superficies del solar situado entre la calle Esteve Terrades y la propia línea de ferrocarril, puede revisarse a la alza este valor, pero su efecto es limitado por la capacidad de admisión de más techo del ordenamiento urbanístico.

ADIF seguirà buscant empresa i l’Ajuntament també s’hi implicarà en difondre aquesta oportunitat.

23 de gener de 2018: represa de la comissió tècnica del projecte de cobertura

L’Ajuntament aporta un document resum de la situació del procés que s’ha seguit, dels esdeveniments que han seguit els convenis i el projecte d’integració de la línia de ferrocarril al seu pas per Granollers, el qual també va ser presentat en la visita feta per l’alcalde al president d’ADIF el juny de 2017, en què s’acordà el reinici de les comissions tècniques de seguiment dels projectes de Granollers.

Es considera que a l’entrar en una nova etapa de menor restricció pressupostària i també de major dinamisme en el mercat immobiliari, es pot començar a pensar en desenvolupar el sector 110B (sud), que aporta dues avantatges: un propietari únic (ADIF) i menor càrrega de costos, atès que la cobertura associada és la d’un tram menor entre els carrers de Josep Umbert i el d’Agustí Vinyamata.

SECTOR 110B

Amb els documents existents, els costos són de 20,5 M€:
Obra de cobertura del tram 1: 13,7 M€
Projectes complementaris: 6,8 M€

  • Proyecto de actuaciones varias en el recinto de Granollers (desmantelamiento y construcción de nuevas vias, demoliciones, traslado de la Base de mantenimiento, nuevo vallado de cerramiento, centro de transformación, etc) por importe de 3,47 MM € (PBL, IVA incluido).
  • Proyecto de traslado de vías de cercanías a Sant Celoni (demoliciones,construcción de nave cuatro nuevas vías, andenes de mantenimiento de material, etc), por importe de 3,35 MM €. (PBL, IVA incluido)

ADIF informa que aquest darrer projecte ja no és possible, pel fet que a Sant Celoni s’han previst uns tallers de manteniment i ja no queda lloc per a les vies de rodalies, per la qual cosa caldrà estudiar-ne la ubicació a la mateixa estació de Granollers Centre: les dues vies afectades més una via per a ús dels combois de manteniment.

ADIF estudiarà i en proposarà la ubicació tenint en compte que ocupin el menor terreny possible, que només pot situar-se a la part de llevant de l’estació i que no hipotequin l’alliberament de sòls previst al posterior trasllat de l’estació de mercaderies a la Llagosta.

ADIF estudiarà els costos dels serveis afectats en aquesta nova etapa, amb la idea d’ajustar-los al màxim i facilitar el desenvolupament del sector amb la menor càrrega de despeses possible, però deixa clar que els dos projectes són indispensables: el trasllat de la base de manteniment i el trasllat de tres vies (dues per a rodalies i una per a manteniment).

L’Ajuntament demana que s’aprofiti aquesta nova configuració de vies per pensar fer possible la reclamació que els trens regionals tinguin parada a Granollers, aspecte que ADIF diu que cal demanar a RENFE que n’és l’operadora. En tot cas, que RENFE disposi de la informació del projecte i que la infraestructura no sigui motiu que ho impedeixi.

L’Ajuntament reactivarà els estudis per ajustar els aprofitaments de sostre del sector, per mirar de facilitar-ne la viabilitat.

ADIF informa que mai ha obtingut resposta positiva de cap empresa operadora del sector immobiliari a qui se li ha ofert la possibilitat de desenvolupar el sector 110B i pregunta si l’Ajuntament ha pogut fer contactes.

ADIF seguirà buscant empresa i l’Ajuntament també s’implicarà a difondre aquesta oportunitat.

TRASLLAT DE L’ESTACIÓ DE MERCADERIES

Ha estat publicat al BOE la licitació de l’assistència tècnica per estudiar la viabilitat i la implantació d’un gran centre nodal logístic amb inclusió de vies d’ample UIC i vies ibèriques a la Llagosta. Caldrà seguir el calendari d’aquests treballs i estudis.

Una vegada ADIF tingui dibuixada la nova configuració de vies necessària pel trasllat que demana el 110B, tindrem clara la part de terrenys de l’estació de mercaderies que no seran necessaris; per la qual cosa ja podrem paral·lelament anar treballant els aprofitaments que poden sortir dels terrenys d’ADIF de l’actual estació de mercaderies.

S’acorda una nova reunió per al maig de 2018, que es farà a la seu d’ADIF, a l’estació de Sants.

El procediment i la gestió del projecte segueixen vius i es treballa per a la seva concreció.

 • RESULTATS


Les dades més significatives d’unes obres d’aquesta envergadura són:

  • El sector 110A ocupa una superfície de 30.322 m2
  • El sector 110B ocupa una superfície de 29.253 m2
  • Els costos de cobertura són de 34,3 M€

 • APRENENTATGES


Un projecte de ciutat d’aquestes dimensions requereix alinear la voluntat i les posicions de totes les administracions, independentment del seus colors polítics; es tracta d’oportunitats de ciutat o de país.

Aquest projecte ha comptat amb aquesta actitud de les administracions, però cal que coincideixin també en les oportunitats que la conjuntura econòmica presta. Es va presentar una gran oportunitat, atès que els projectes i el finançament estaven lligats, però l’arribada sobtada de la crisi econòmica del 2008-2009 va impedir-ne la materialització. El treball continua, no es parteix de zero; cal avançar i agafar de nou impuls per rellançar el projecte.

El canvi de conjuntura una vegada tancat l’acord amb les administracions de l’Estat i de la Generalitat, ens obliga a buscar permanentment alternatives per fer-ho possible. Hem après a no desestimar cap oportunitat i a no tancar cap carpeta malgrat la inèrcia negativa que tradicionalment aporta RENFE i ADIF.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *