Situar la creació i l’expressió artística i cultural al centre de la projecció de la ciutat

Per situar la creativitat i l’expressió artística i cultural com a fet diferencial de Granollers, cal generar espais d’innovació oberts i alternatius, que afavoreixin la innovació en tots els vessants artístics. Aquesta estratègia ha d’estar connectada amb el teixit associatiu de la ciutat i amb les indústries culturals, per afavorir la interacció entre els creadors i la ciutadania. L’experimentació artística amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació ha de constituir una de les línies preferents de desenvolupament. Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de manera coordinada amb la resta d’equipaments públics i privats de la ciutat, ha de ser el principal referent d’aquesta estratègia, buscant un equilibri entre les dimensions local, nacional i internacional en els seus projectes.


Valors associats: Governança democràtica, creativitat, coneixement, competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Fet.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Museu de Granollers, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, sector creatiu (artistes, i empreses), entitats, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

 • ACCIONS REALITZADES


L’Ajuntament de Granollers impulsa l’any 2011 el Pla de paisatge amb el suport de nombroses institucions dedicades al paisatge: l’Observatori del Paisatge, la Xarxa Europea per a l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RecepSEnelc) i el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge  de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El paisatge té una important vessant identitària, és la projecció cultural d’una societat en un espai determinat. En un món globalitzat, on l’homogeneïtat entre pobles, ciutats i territoris és una tendència a l’alça, el paisatge esdevé un clam de reconeixement i diferenciació respecte “l’altre”.

El Pla de paisatge de Granollers es va plantejar com un document per la concertació i el compromís entre l’Administració, les entitats i la ciutadania, i té com a objectius fonamentals:

 • Donar a conèixer i contribuir a l’apropiació del paisatge per part de la ciutadania.
 • Fomentar la cohesió social i el sentiment d’identitat a través de l’estimació del municipi.
 • Implicar els diferents agents en l’obtenció de compromisos concrets en relació amb la gestió del paisatge.
 • Millorar la qualitat paisatgística del municipi en tots els seus àmbits i components, incloent-hi el centre i la perifèria.

En aquest marc, s’ha treballat en el projecte Murs que parlen, projecte de dinamització del territori i millora del paisatge urbà a partir de la intervenció artística sobre una paret mitgera, que servirà de disparador per a diverses accions educatives i artístiques. Les parets mitgeres són un element característic del paisatge urbà, però sovint no són considerades elements de l’espai públic. Aquest element vertical, de gran impacte visual per a la ciutadania, és susceptible de ser reapropiat i habitat pels ciutadans mitjançant accions artístiques que dialoguin amb l’horitzontal de la ciutat, el territori i el teixit comunitari.

Aquest és un projecte transversal de l’Ajuntament, amb la participació de molts serveis implicats, com Urbanisme, Obres i Projectes, Cultura, Educació i Serveis Socials. Igualment, compta amb la col·laboració d’equipaments culturals com Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, escoles, centres oberts, entitats veïnals… i dels mateixos ciutadans.

Alhora, s’obre la possibilitat de realitzar murals de mida mitjana i petita i es conviden artistes internacionals a realitzar murals.

Objectius del projecte Murs que parlen:

 • Promoure la millora urbana i la promoció de la ciutat de Granollers.
 • Activar artística i socialment un espai mitjançant la intervenció muralista en una paret mitgera.
 • Oferir nous elements d’expressió i imaginari col·lectiu que remetin a la memòria, al desig i als valors presents en el teixit comunitari.
 • Promoure experiències educatives i aprenentatges significatius als infants i adolescents de la ciutat.

Una altra actuació que s’ha fet potenciant l’expressió artística de la ciutat és l’espai “Art Urbà. Intervencions artístiques a la ciutat”. www.arturba.granollers.cat és el nou lloc web municipal on es recullen les peces d’art públic que hi ha a Granollers, per tal d’acostar-les a la ciutadania i posar-les en valor. La pàgina principal de la web mostra un plànol on es senyalen les intervencions artístiques integrades en l’espai urbà: monuments commemoratius i obres de diferents autors del segle XX i XXI, fruit de diferents iniciatives, públiques i privades, individuals i col·lectives, que s’han anat desenvolupant en els darrers anys a Granollers.

Les obres es poden també classificar segons el projecte a partir del qual es van dur a terme: “Incívics”, un projecte d’art emergent que es va fer fa uns anys promogut per la Xarxa dels Centres Cívics de Granollers, per exposar obres de joves artistes de la comarca i el més recent Murs que parlen, que fa visible l’art al carrer per a totes les persones que viuen o visiten la ciutat amb intervencions artístiques en parets mitgeres.

Cadascuna de les obres conté una petita descripció, el nom de l’autor, l’any en què es va fer i una fotografia. A la web també es pot consultar una llista de tots els autors amb la seva obra.

D’altra banda, l’Espai d’Arts és el centre de creació, producció, difusió i formació d’art contemporània que lidera el programa d’arts visuals de Roca Umbert. L’equipament es va inaugurar l’any 2008. La missió del centre és actuar com a nexe de diàleg entre creadors i públic a Roca Umbert. L’entitat pretén afavorir i difondre la creació contemporània, fomentant la trobada i l’intercanvi d’experiències creatives basades en l’experimentació i la recerca constant, alhora que treballa amb especial interès el camp de la imatge com a eina de creació i de transmissió de coneixement.

Els objectius de l’Espai d’Arts són:

 • Oferir serveis a la comunitat artística que facilitin el desenvolupament de la seva feina.
 • Oferir formació especialitzada a la comunitat artística.
 • Apropar la creació contemporània als diversos públics.

El centre va obrir la sala expositiva el 2008 i el 2010 van iniciar-se de manera puntual residències, que es van anar consolidant per acabar creant una convocatòria pública per al desenvolupament de projectes de creació artística en el camp de les arts visuals i plàstiques, que tindrà a partir del 2018 una periodicitat anual. Dins l’àmbit de suport a la creació, també es dona suport a l’edició de publicacions d’artistes.

En l’àmbit de la difusió, l’Espai d’Arts té un programa en relació directa amb les línies de treball de la Fàbrica: projectes que mostrin el procés de treball, la fusió entre disciplines i el foment de la transversalitat entre creador, públic i institució. El programa de difusió centra l’activitat en dos tipus de projectes: expositius i festivals. El programa de suport al territori es concreta en tallers per a famílies i la participació en programes impulsats des de l’àrea de Serveis Socials, com és el de Parelles artístiques.

El Centre d’Arts en Moviment, inaugurat l’any 2016, és el centre de creació destinat a l’aprofundiment del llenguatge del cos, vinculat a les disciplines de teatre, dansa i circ, que lidera el programa d’arts del moviment a Roca Umbert.

L’espai es va posar en marxa amb les portes obertes que es van realitzar l’octubre de 2016. El 2017 es va fer una convocatòria de suport a la creació i a la producció. La selecció de projectes residents es desenvoluparà entre el 2018 i 2019 i està previst que sigui una convocatòria anual, si bé està condicionat per la segona fase d’obres que s’iniciarà el 2018.

La missió de l’espai és esdevenir un eix aglutinador de l’activitat creativa vinculada al moviment, relacionant-la amb la ciutat i amb la ciutadania, integrant-la amb la resta de l’activitat de la fàbrica (audiovisual, arts plàstiques, musical, etc.) i posant-la en relació amb la creació contemporània que es desenvolupa a nivell nacional.

Els objectius del Centre d’Arts en Moviment són:

 • Oferir serveis a la comunitat artística que facilitin el desenvolupament de la seva feina.
 • Oferir formació especialitzada a la comunitat artística.
 • Apropar l’art contemporani al públic.
 • Difondre l’art contemporani.

El Museu de Granollers està elaborant un nou projecte des de l’any 2015 que li permeti assolir la posició de centralitat que li correspon dins la societat com a referent cultural de primer ordre a la comarca del Vallès Oriental. Aquest projecte vol refermar-ne el compromís social i la vocació de servei públic, amb la clara voluntat de:

 • Mostrar l’expressió artística catalana en la seva globalitat, sense límits cronològics i amb un màxim grau de relació amb l’entorn.
 • Impulsar al màxim la preservació, accessibilitat i visibilitat de les col·leccions, la recerca i la posada en valor, tot potenciant un elevat ús social i educatiu.

El Museu com a generador de reflexió, de crítica i de debat, de producció, i de participació. Aquest posicionament és determinant per contrarestar línies d’una sola direcció, d’espais neutres, per contrarestar accions globalitzadores en tots sentits i immobilistes. El Museu ha de fugir d’un discurs tancat, d’una informació lineal, que dona lloc a un espai de no reflexió.

I alhora, el Museu ha de ser capaç d’acollir el batec cultural de la ciutat, en aquest cas percebre i col·laborar amb iniciatives de la ciutat i comarca, actuant de reforç de la pròpia xarxa i com a catalitzador del fet cultural generat lliurament per la societat i els individus.
El Museu és un espai obert, amable i d’oci, un espai per experimentar i aprendre, un espai per imaginar; el Museu ha de ser un espai cultural entès de tots i comú.

L’exposició és el llenguatge per excel·lència d’un espai museològic. A la sala 2 del Museu de Granollers es proposa una programació semipermanent, d’una durada anual.

L’objectiu és treballar artistes representats al fons d’una forma més documentada i curatorial. Les propostes estan molt vinculades al territori i, alhora, al fons del Museu, és vol treballar amb col·lectius de la ciutat, amb artistes significatius per la seva trajectòria de la comarca i que estan representats al fons del Museu de Granollers. Totes les propostes d’aquesta sala van acompanyades de l’edició d’una publicació.

El març de 2013 el Museu de Granollers iniciava el nou cicle museogràfic i expositiu amb la proposta “Paco Merino. Art i compromís” i continuava l’any 2014 amb l’exposició “Antoni Cumella. De la formulació a l’obra” i l’exposició “Uclés. Art + poesia + sexe + política 1978 / 1985”. L’any 2015 acollia l’exposició de Jordi Benito “Idees com a imatges / Documents com a obres d’art”. L’any 2016, “Paisatges. Col·lecció del Museu de Granollers” i a l’octubre de l’any 2017 es presentava “Utopies persistent. Col·lecció d’art contemporani del Museu de Granollers”, on es podien veure 42 obres fruit de la política d’adquisicions del museu a cura de Manel Clot. Per l’any 2019 es presentarà una l’exposició del Retaule de Sant Esteve de Granollers del taller Vergós, que anirà acompanyada del context històric i social del Granollers de 1900 al 1930 , període on s’emmarca la venda del retaule l’any 1917.

Altres exposicions significatives d’artistes del territori són: “Sota la paraula”, de Pere Salinas, l’any 2016; “El món a través de Granollers”, d’Amador Garrell i Soto, i “La llum que et va tocar”, de Lluís Estopiñan, l’any 2017.

L’any 2018 el museu es va sumar a la commemoració dels 80 anys del bombardeig de la ciutat amb l’exposició “Desenrunar emocions. 80 anys del bombardeig de Granollers. Art i memòria”.

S’han realitzat:

 • Exposicions i publicacions que treballen per donar a conèixer els artistes, el patrimoni i la història de la ciutat de Granollers.
 • Programes d’accions didàctiques dirigits tant a públics escolars com a públics familiars, on es treballa per tenir un servei d’oferta cultural d’excel·lència a la ciutat de Granollers.

El Projecte de didàctica i dinamització del Museu de Granollers té com a objectiu esdevenir un estímul i un recurs per a l’aprenentatge, l’anàlisi, la reflexió i el coneixement directe del patrimoni cultural.

Les activitats educatives, visites, tallers i itineraris proposen contribuir a formar els ciutadans per iniciar-se en la utilització de recursos materials, l’associació d’idees, la reflexió, el diàleg i la capacitat d’expressar-se, entre altres habilitats.

Totes les propostes educatives estan relacionades amb el patrimoni cultural de la ciutat de Granollers i amb les diferents col·leccions del fons del museu.

Projectes didàctics del Museu de Granollers:

 • Projecte Feedback i Relats d’art (projecte de tardor, 6è edició).
 • Projecte itineraris ciutat (projecte anual).
 • Projecte de tallers per a escolars (el museu té una oferta de 34 tallers escolars).
 • Itineraris Passejades artístiques pel parc de Ponent. Mirant Jordi Benito.
 • Programa d’activitats a l’entorn de l’Adoberia.
 • Dia internacional dels Museus (18 de maig) / Nits del Museu (dissabte següent).
 • Jornades Europees de Patrimoni (segon cap de setmana d’octubre).

Per la seva banda, el Teatre Auditori de Granollers i per extensió el conjunt de la cartellera escena grAn: que inclou cinc espais de programació (La Nau B.1., la Casa de Cultura Sant Francesc amb la Roda d’Espectacles Infantils, Llevant Teatre i el Teatre Can Palots de Canovelles) han potenciat i estan potenciant la creativitat artística local i comarcal en les seves programacions; així són prioritàries les actuacions d’artistes locals i comarcals.

L’aposta per acollir en residència l’Orquestra de Cambra de Granollers i els cors Veus i de Cambra de Granollers són, avui, un dels referents culturals de Granollers amb més projecció arreu del país i fora d’aquest.

El desplegament tècnic dels espais públics del Teatre Auditori, molt particularment de la Sala Oberta, així com els espais d’assaig i laboratoris de treball, obren les portes a una major implicació i participació dels públics en la cerca d’aquesta creativitat i expressió artística, que ha de contribuir a una major personalitat i projecció de la nostra ciutat.

Per la seva banda el suport als projectes de Llevant Teatre, a Arsènic, així com la tasca de les escoles de música de la ciutat, estant posant de relleu el potencial planter de joves artistes que comencen, molts d’ells, a fer-se lloc als escenaris d’arreu del país.

 • RESULTATS


Fins ara, en el marc del projecte Murs que parlen, s’han realitzat les següents actuacions:

 • Aryz (juny del 2014): Príap i Demèter.
 • Pau Farell (març del 2015) als Jardins de Can Guitart.
 • Sixe Paredes (abril del 2016) a l’Escola Ferrer i Guàrdia.
 • Roc BlackBlock (maig del 2016) a Roca Umbert.
 • Zoer & Velvet (novembre del 2017) a Can Bassa.

L’Espai “Art Urbà. Intervencions artístiques a la ciutat” recull un total de 30 obres i intervencions.

El 2017, l’Espai d’Arts va tenir un total de 7.967 usos. Hi va haver un total de 13 projectes residents estables i un de temporal, més 6 residents associats. També hi ha hagut una residència temporal de projectes de ciutat.

El 2017, el Centre d’Arts en Moviment va tenir un total de 4.530 usos, amb un total de 6 projectes artístics residents, i en el primer semestre de 2018 ja hi hagut 7 projectes. A més, hi ha hagut 18 projectes vinculats al moviment i a la ciutat (5 d’estables i 13 de temporals).

Des del Museu de Granollers:

 • Conservació i gestió del patrimoni i de les col·leccions del fons del Museu (uns 20.000 objectes).
 • Difusió del patrimoni i del fons del Museu. Espai generador de comunicació i de discurs (l’any 2017 el Museu va tenir 21.576 usuaris).
 • Programació expositiva del Museu (amb 14 exposicions anuals).
 • Línia didàctica del Museu: desenvolupament de 5 projectes educatius per a diferents públics.
 • Didàctica per a escoles: amb una oferta de 34 tallers adreçats als diferents nivells educatius (l’any 2017 van passar-hi 4.631 alumnes).

Més de 200 espectacles programats en els 15 anys del Teatre Auditori de Granollers protagonitzats per artistes granollerins.

 • APRENENTATGES


En el cas del projecte Murs que parlen és un projecte singular de la ciutat. Aquest projecte s’ha vist recolzat per una alta participació de persones de totes les edats que habiten el territori on es fa la intervenció mitjançant les activitats plantejades de participació, debat i creació.

La necessitat de donar valor al patrimoni que té Granollers en relació a les manifestacions artístiques de la ciutat i que s’ha resolt a través de l’espai web de referència Art Urbà.

Cal planificar, promoure i fer un seguiment de l’acompanyament de les residències amb l’assessorament d’experts externs, cosa que impulsa i té un impacte molt destacat en els projectes artístics residents.

0 comentaris

Deixa un comentari

Vols afegir-te a la discussió?
T'animem a que ho facis!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *