CONSULTA LES LLISTES:

ASSIGNATS AL CENTRE

Preinscrits al centre amb l’assignació definitiva

La preinscripció dels programes PFI-PTT començarà el dia 10 de maig i finalitzarà el 21 de maig (més informació en aquest link)

La següent documentació s’ha de portar presencialment al Centre Vallès:

  1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
  2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  3. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

El dijous 6 de maig es va fer una XERRADA INFORMATIVA VIRTUAL adreçada a pares, alumnes i professors;

Per a més informació podeu trucar pels matins al 938499888.
+ informació sobre els PFI/Centre Vallès: Aquí
+ informació dels altres PFI de la comarca:  Aquí

TRÍPTIC 2021/22