La preinscripció dels programes PFI-PTT començarà el dia 2 de maig i finalitzarà el 13 de maig (més informació en aquest link).

Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació, els interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a així com a la seva manca d’experiència laboral: del 2 al 20 de maig de 2022, segons la convocatòria individual feta pel centre.

La següent documentació s’ha de portar presencialment al Centre Vallès:

  1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
  2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne o alumna.
  3. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

El dilluns 2 de maig a les 13’30h es farà una xerrada presencial adreçada a pares, alumnes i professors.

En aquest vídeo podeu veure la presentació del curs 21/22

Per a més informació podeu trucar pels matins al 938499888.
+ informació sobre els PFI/Centre Vallès: Aquí
+ informació dels altres PFI de la comarca:  Aquí

TRÍPTIC 2021/22