alesplaces!

És un projecte educatiu entorn l’espai públic, la cultura i la comunitat a la ciutat de Granollers. El Programa d’Actuació Municipal 2011 – 2015 de l’Ajuntament de Granollers recull l’objectiu de potenciar l’espai públic com espai per a la cultura, mitjançant l’acció. “L’espai públic com a gran equipament cultural d’accés per a tothom. Promoure la realització d’accions a l’espai públic que el facin singular.” Alhora, planteja “la promoció de programes que fomentin la convivència en la diversitat”. És dins d’aquestes dues línies de treball que s’ubica aquest projecte.

objectiu general

Promoure accions socioculturals a les places adreçades a la infància i a l’adolescència realitzades per agents socials, culturals i educatius per tal d’enfortir la xarxa i l’entorn per on circulen els infants i adolescents

objectius específics

Detectar necessitats i desitjos dels veïns d’un territori en relació a la infància, a les places i al seu entorn proper, a través d’un diagnòstic participatiu.
Detectar i donar suport a agents socials, culturals i educatius interessats en la realització d’accions en el marc del projecte.
Realitzar accions socioculturals promogudes pels agents interessats en relació a les necessitats i desitjos detectats mitjançant processos creatius i col·laboratius.
Treballar transversalment i en xarxa entre els diferents serveis de l’Ajuntament implicats en el projecte.

perfil de les accions

Les accions de alesplaces!, fruit de processos col·laboratius de disseny i preparació, volen respondre al següent perfil:

Es realitzen en l’espai públic
Van adreçades preferentment als infants
Tenen voluntat d’implicar les entitats i col·lectius presents al territori
Són participatives pel que fa al seu desenvolupament
Tenen l’art com a llenguatge mediador
Tenen l’objectiu indirecte de detectar nous agents artístics interessats en projectes socioculturals

qui som?

Actualment el projecte l’impulsen el personal de Serveis Socials, Cultura, Educació, Centre Cívics i Joventut amb diferents agents, entitats i persones a títol individual de Granollers. Es poden consultar els membres que conformen el projecte a l’apartat Comunitat.