Comerç i serveis

L’energia al sector dels serveis i el comerç

El pes de l’electricitat al sector dels serveis i comerç és equivalent a dos terços del consum energètic total del sector. És a dir, les tecnologies predominants en aquests sector són bàsicament elèctriques ja que molts dels locals no tenen accés al servei de combustibles: il·luminació, calderes per a la calefacció, bombes de calor, tecnologies elèctriques específiques i motors elèctrics.

A més, dins de cada subsector existeixen usos més destacats que altres respecte al consum energètic, així:

 • els aparells informàtics i oficines són les tecnologies més consumidores en oficines,
 • la cuina en el sector de la restauració,
 • la il·luminació i el clima en el sector del comerç,
 • el clima i l’ACS en els centres esportius,
 • la bugaderia del sector hoteler,
 • les grans computadores dels Centres de Processament de dades,
 • etc.

ÀMBIT ENERGIA

La perspectiva d’un constant increment dels costos energètics i la seva incidència en la competitivitat de les Pimes, fa necessari donar a conèixer els mètodes d’optimització del consum energètic i els mecanismes que regulen la liberalització del mercat elèctric, amb l’objectiu de promoure les oportunitats d’estalvi de costos que ofereix una correcta gestió.

Consells sobre com estalviar energia als serveis i comerç :

Consells del PAES de Granollers

Canal d’Eficiència Energètica. Petit Comerç. Gas Natural Fenosa.

Il·luminem amb qualitat (Institut Català d’Energia)

L’eficiència energètica en la indústria (Institut Català d’Energia)

Guia de auditorias energéticas en locales comerciales (Comunidad de Madrid)

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

taula bombetes

 IL·LUMINACIÓ

 • El consum elèctric per il·luminació pot suposar fins el 50 % del consum
  total en un edifici d’oficines i el 15% en tallers.
 • Substituir les bombetes convencionals per les de baix consum pot suposar
  un estalvi del 50%.
 • Substituir les reactàncies convencionals (cebadors) per balasts electrònics
  pot suposar un estalvi del 25% en làmpades fluorescents.

MESURES PER OPTIMITZAR L’ENLLUMENAT INTERIOR

Variables a minimitzar:

 • Hores d’utilització:
  1. Treure al màxim rendiment a la llum natural.
  2. Sistemes de regulació i control. (ex. Sensors infrarojos, controls de potència)
 • Potència instal·lada:
  1. Components de les lluminàries. (ex. cos d’alumini per donar més llum)
  2. Neteja i manteniment de les làmpades i lluminàries.
APLICACIÓ ELEMENT INSTAL·LAT ELEMENT PROPOSAT ESTALVI EN POTÈNCIA INSTALADA EXEMPLE
Hostaleria i Comerç Làmpada incandescent halògena 12V + trafo electromagnètic Làmpada halògena 12V alta eficiència + trafo electromagnètic 40% Dicròica de alta eficiència 35w+ trafo electrònic (0 W) per dicròica STD 50+ trafo convencional (10W): estalvi de 25 W per punt de llum
Enllumenat interior Làmpada fluorescent standard Làmpada fluorescent tri fosforo amb 30% més de flux lluminós que l’ standard El emitir el 30% més, permet eliminar el 30% dels tubs.
Làmpada incandescent Làmpada electrònica de baix consum 80% Les lluminàries de 4 tubs es poden eliminar per lluminàries de 3 tubs
Bodegues, garatges i trasters Detectors de presència 70% / 80% en temps d’actiu + inactiu

 

Certificación energética de los comercios

PERÍODE DE RETORN

halogen Una substitució d’una Led per una halògena suposaria una reducció d’un 20% de la factura
fluorescentbrut Una substitució d’un fluorescent convencional per un d’ecològic suposaria una reducció d’un 20% anual
bombetaetiqueta Una substitució d’una bombeta convencional per una de baix consum suposaria una reducció d’un 85% anual

DECÀLEG AMBIENTAL DEL LA LLUM

Llum de qualitat per a una major qualitat de vida. Departament de Medi Ambient i habitatge. Generalitat de Catalunya.

MESURES PER MINIMITZAR ELS EFECTES DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR

Segons el reglament vigent al nostre municipi:

No s’acceptarà la instal·lació de focus sobre les façanes que no formin part o
tinguin per finalitat únicament la il·luminació dels rètols indicadors que es
puguin disposar d’acord amb la normativa aplicable.

La il·luminació de la via pública és competència municipal i la il·luminació de façanes tan sols resulta justificable en termes d’interès arquitectònic o històric de l’edifici.

D’acord amb l’art. 10.5 del Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, no s’admet el funcionament en horari de nit de rètols de caràcter comercial i/o publicitari. Només és permès el funcionament de rètols lluminosos que compleixin una funció informativa necessària de localització de serveis (farmàcies, transport públics, hotels, benzineres, …).

Per minimitzar els efecte de la llum intrusa o molesta procedent del enllumanat
exterior sobre el residents i ciutadans en general, es limitarà:
 • L’enllumenat vertical de les finestres.
 • La intensitat lluminosa de les luminàncies.
 • La luminància mitja màxima de les superfícies il·luminades: façanes i similars.
 • L’enlluernament pertorbador

etiquetacolors

L’estalvi en la climatització en el comerç

El condicionament d’aire es un proces que controla l’ambient interior de un local, amb refrigeració o calefacció. Els sistemes de climatització representen un 35% del consum energètic del local. Les mesures per estalvia en el consum energètic son les següents:

Innovació tecnològica

Les instal·lacions més utilitzades per a la climatització son instal·lacions de calefacció, de refrigeració i sistemes de bombes de calor. La tecnologia que més minimitza el consum energètic es el sistema INVERTER que rendeix més que els sistemes convencional.

Les màquines de més de deu anys es poden substituir per tecnologia Bombes de Calor convencionals (estalvi d’un 25%) o INVERTER (estalvi d’un 35%) amb una amortització de 4 a 5 anys. La tecnologia INVERTER té un alt rendiment i un escàs manteniment.

 

grafica

Comparativa de costos entre calderes de combustible, compressors elèctrics i un sistema de bomba de calor :

taula3

Instal·lació d’elements de control. Termòstats i sondes tèrmiques interiors i exteriors. També es poden col·locar intercanviadors de calor (mot interessant) ja que aconsegueixin un estalvi energètic fins a un 30 % aproximadament.

Control de la temperatura del local

Establir temperatures de consigna en funció de l’orientació i ús de les estàncies. Regulació de la temperatura. Uns valors de referencia en el confort de la temperatura interior redueixen el consum energètic:

 

taula1

Aïllament Tèrmic – Portes i finestres

Les portes de fusta o aglomerat i amb vidre de doble càmera estalvia fins a un 40% respecte a les portes metàl·liques. Les portes que donen a l’exterior deuen disposar a més de cintes o segelladores en el seu marc.

 

Evitar cortines d’aire a la entrada del local pel seu alt consum energètic.

taula2

 Manteniment

És convenient fer un manteniment del sistema de climatització revisant regularment tots els components de l’instal·lació, comprovant els nivells del líquid refrigerant, aïllaments, filtres d’aire i els rendiment i correcte funcionament de la caldera. Amb això obtindrem una reducció del 10% del consum energètic.

AJUTS I SUBVENCIONS

Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts :

 • Empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia.
 • Persones físiques que desenvolupen activitat empresarial.

Consultar bases i condicions a a la web de l’Institut Català d’Energia.

Existeixen subvencions fins un 30% del cost de la renovació a equips més eficients de climatització per part de ICAEN (Institut Català de l’Energia) que cada any es revisen.

icaenico2Institut Català de l’Energia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *