Indústria

Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica 

 

 

 

 

 

Simbiosi industrial capçalera

QUÈ ÉS LA SIMBIOSI INDUSTRIAL?

La simbiosi industrial és una de les eines per impulsar l’economia circular. Impulsem aquest programa per poder facilitar la transició cap a aquest nou model productiu. VOLS SABER-NE MÉS?

El nostre objectiu és la MATERIALITZACIÓ DE LA SIMBIOSI, que requereix de processos de sensibilització, eines pràctiques i acompanyament en la detecció per part de cada industrial de les necessitats pròpies i de l’entorn que es poden cobrir amb simbiosi. Volem ser un agent impulsor i, en col·laboració amb d’altres, facilitar experiències que permetin desenvolupar un entorn industrial on la simbiosi aporti un element diferencial al teixit productiu local.

certificates natwinner cat5 spain

El 17 de setembre, el programa «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial granollerí.

CONSULTA LA NOTÍCIA  CERTIFICAT OFICIAL

Estadística del consum energètic del sector industrial

L’Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI) és una eina imprescindible per tal d’elaborar les Estadístiques Energètiques de Catalunya, i està contemplada en la llei del Pla Estadístic de Catalunya aprovat pel Parlament de Catalunya.

L’objectiu de l’ECESI és quantificar el consum energètic per sectors d’activitat econòmica i per formes d’energia de la industria manufacturera de Catalunya.

L’ECESI consta d’una operació estadística adreçada a una mostra restringida dels aproximadament entre 3.000 i 4.000 establiments industrials més importants de Catalunya segons el seu nivell de consum energètic i sector d’activitat econòmica (aproximadament el 10% del total d’establiments industrials). La mostra enquestada representa, aproximadament, el 90% del consum elèctric i el 97% del consum tèrmic del sector industrial català. Es tracta d’establiments amb activitat manufacturera sense incloure els establiments amb activitat dins el sector energètic, així com tampoc el sector de la construcció i obres públiques. Mitjançant aquesta estadística s’obté una informació molt acurada del consum d’energia final al sector industrial a nivell provincial per a totes les formes d’energia (fòssils i renovables). L’obtenció d’aquesta informació és molt important tant per a disposar d’una estadística detallada i fiable, com per a aconseguir un coneixement el més complet possible de les necessitats energètiques de la indústria a Catalunya, element imprescindible per a la planificació energètica.

Projectes impulsats des de Granollers Mercat per a l’eficiència energètica i economia verda industrial

Projecte EcoCongost: Simbiosi Industrial en matèria energètica als polígons industrials El Congost i Jordi Camp de Granollers

L’ecologia industrial analitza els sistemes industrials com un conjunt de fluxos i estudia el potencial de la interacció entre les activitats d’un mateix polígon, de forma que es minimitzen els consums (ús de materials, aigua, energia, etc.) i residus que l’espai genera, i per tant el seu impacte al medi ambient.

Existeixen poques experiències a nivell europeu en la posada en pràctica d’Eco-parcs industrials, especialment quan es tracta de polígons d’activitat madurs, amb indústria força diversificada i madura. Tot i així, es considera que els beneficis potencials d’una proposta d’aquest tipus, als polígons de Granollers, poden ser significatius i per aquest motiu, des de Granollers Mercat, s’ha plantejat l’interès de fer una aproximació a la valoració d’un nou model de polígon basat en la eco-eficiència.

En aquest sentit Granollers Mercat, amb la col·laboració de l’IREC (Institut de Recerca d’Energia de Catalunya), ha impulsat al llarg de l’any 2013 un projecte en forma de “pilot” que permeti avaluar l’existència de sinergies i estalvis energètics entre empreses d’un mateix polígon des de la perspectiva de l’ecologia industrial, alhora que serveixi per identificar les limitacions potencials (cooperació, compromís, etc.) i la viabilitat d’implantació de les alternatives analitzades.IREC

La possibilitat de crear espais diferenciats, amb interaccions entre les empreses que permeten augmentar l’eficiència del seus processos, permet també augmentar la vinculació de les empreses amb l’entorn, entre elles mateixes i, eventualment, reforça l’atractiu del territori. D’aquesta manera, els beneficis del model superen els purament econòmics, i generen valor a nivell social, ambiental i cultural.

L’estudi s’ha centrat en analitzar tots els tipus d’energia que es fan servir en el processos productius dels participants (i que per tant afecten als costos del producte final i a la competitivitat de l’empresa): electricitat, gas natural, vapor, fred, revalorització de residus, etc. L’anàlisi ha permès identificar de manera preliminar possibles mesures d’eficiència energètica per tal de reduir consums i emissions de forma conjunta així com valorar la seva viabilitat tècnica i econòmica.

EcocongostDistribució consums ecocongost

Entre d’altres mesures, s’ha destacat la cogeneració, generació distribuïda aplicant energies renovables, possibles intercanvis energètics o una gestió intel·ligent de la demanda i la producció.

La selecció del polígon El Congost es va realitzar en base a consums de les activitats i al potencial dels sectors presents, i es va ampliar a la part inicial del polígon Jordi Camp per proximitat. Es va convocar a les empreses amb més alt consum elèctric i es van realitzar dues reunions informatives junt amb l’IREC. Les empreses que han format part de l’estudi son Pastas Gallo, Coty, Amcor, Velutex/, Evonik, Audens Foods, Proalan i Indústries Murtra.

Si voleu tenir més informació sobre aquesta iniciativa i la seva continiïtat durant el 2014 podeu contactar amb Granollers Mercat (empresagm@ajuntament.granollers.cat).

Taller “Coneix i Millora els teus consums energètics” (indústria)

Granollers Mercat, amb la col·laboració de Leitat, ha impulsat a la primera part de l’any 2013 un taller, amb diverses sessions, adreçat a la indústria de la ciutat, per tal d’identificar millores tant en els consums com en el cost de l’energia dels seus processos productius.

El taller “Coneix i millora els teus consums energètics” constava de sessions grupals en què es parlava de la situació energètica a escala global i local i presentava conceptes clau com ara els consums energètics a l’empresa i els impactes ambientals derivats. Una de les sessions es dedicava exclusivament a analitzar què és i com es fa una auditoria energètica, i com s’identifiquen els consums a les organitzacions.

De forma optativa, les empreses podien accedir a una taller individualitzat en què un tècnic de Leitat visitava el centre productiu amb l’objectiu d’identificar punts de consum, avaluar-los i proposar millores energètiques, amb l’objectiu de reduir la factura energètica.

Als tallers grupals han participat 15 assistents, mentre que al taller individual s’han assessorat set empreses industrials de Granollers, entre les quals Industrias Murtra, SA, Prefabricats Lomar, SL o Brenntag, SA.

Tots els participants coincideixen a valorar que la seva participació al tallers els permetrà generar estalvi en el curt o mig termini i més del 75% preveuen realitzar alguna inversió en matèria d’eficiència energètica, relacionada en part amb les oportunitats identificades a partir de la participació al taller.

Aquest taller s’ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Noves línies de negoci dins l’Economia verda i Ecoemprenedoria.

En el marc actual, l’ecoemprenedoria es presenta clarament com un camp on es poden trobar interessants oportunitats i nínxols de mercat, ja sigui per iniciar una nova activitat com per reorientar o redefinir una activitat consolidada.

Granollers Mercat va organitzar el mes d’abril de 2013 una jornada de caràcter pràctic, “Ecoemprenedoria: un món ple d’oportunitats!” en la que es van poder constatar que els canvis de l’entorn són generadors d’oportunitats per iniciar una activitat o repensar la pròpia empresa. A la sessió es va informar dels sectors relacionats amb el medi ambient que tindran major projecció en els propers anys i quins en tindran un recorregut limitat.

La sessió, adreçada a persones emprenedores, treballadores del sector ambiental i empresàries amb interès en noves línies de negoci dins de l’economia verda, va comptar amb les ponències de Jordi Mercader de l’empresa Mercaconsult, Josep Rosell d’Oicos i Virginia Domingo, presidenta del col·legi d’ambientòlegs. També l’Eloi Buriel va presentar el cas de “L’Origen”, empresa creada a Granollers i relacionada amb els principis de l’ecoemprenedoria i l’economia verda. A la sessió van assistir més de 30 persones.

 

Projecte d’eficiència energètica a la indústria 2010

El projecte va incloure:

  • L’anàlisi in-situ dels polígons de la mobilitat i infraestructures relacionades
  • L’estudi del model de gestió de residus existent
  • L’anàlisi de l’eficiència energètica i la viabilitat de les energies renovables

A més, va incloure la realització d’unes enquestes a empresaris i treballadors, per descobrir les necessitats del sector. La realització d’aquestes enquestes va permetre complementar i actualitzar la base de dades existent sobre la indústria a la ciutat,  dades amb les que es treballa de forma continuada per a la dinamització empresarial i millora de la competitivitat de les diferents activitats ubicades al municipi.  Per a més informació visiteu Granollers Mercat.

 

L’empresa PASTAS GALLO estalvia energia

L’empresa Productos Alimenticios Gallo situada a Granollers, ha potenciat la implementació de mesures d’eficiència energètica des que el 2006 van dissenyar el primer Pla de Mesures Energètiques. Aquestes mesures han suposat una reducció dels costos energètics i un estalvi econòmic per a l’empresa.

L’anàlisi de l’eficiència energètica i la viabilitat de les energies renovables

Servei d’avaluació del potencial solar en naus industrials

Servei avaluacio del potencial solar en naus industrials 350

Us oferim un servei gratuït que us permetrà avaluar quin és el potencial per a la implementació d’un sistema d’energia solar (fotovoltaic o tèrmic) a la vostra nau industrial. Aquest servei inclou una visita a les vostres instal·lacions per analitzar les condicions físiques per a materialitzar la instal·lació solar així com d’altres aspectes que tenen un impacte molt gran a la viabilitat d’aquest tipus de projectes (consums energètics, condicions d’entorn…). A partir de l’Eina d’avaluació del potencial solar es realitzarà un informe que inclou la informació necessària (tamany, inversió, agents, subvencions, alternatives d’instal·lació…) per a valorar el vostre potencial i la viabilitat d’una instal·lació d’aquest tipus a la vostre empresa.

Podeu sol·licitar el servei omplint el següent formulari, a través de l’espai coopera del portal GRID Granollers, o directament a través del correu empresagm@granollers.cat

A continuació es recullen enllaços amb informacions pràctiques vinculades al servei:

 

Per a la instal·lació de plaques solars, existeixen tres modalitats de contracte: lloguer, semi-lloguer i compra.

La particularitat dels règims de lloguer és que l’empresari no ha de fer cap tipus d’inversió, la instal·ladora de les plaques s’encarrega de TOT, les obres, la instal·lació, la gestió, els tràmits, etc. La única responsabilitat que te l’empresari és la de donar lliure accés a l’empresa instal·ladora per fer la instal·lació, el manteniment periòdic i les possibles reparacions.

La instal·ladora també està obligada a garantir l’estanquitat de la coberta, i a reparar, en cas necessari, qualsevol gotera o desperfecte que es pogués arribar a ocasionar. Segons la magnitud dels desperfectes també estarà obligada a indemnitzar l’empresari.

Existeixen diverses modalitats de contracte, des del lloguer estrictament parlant, on l’empresari cobrarà una mensualitat però no podrà gaudir de l’energia generada. L’opció de semi-lloguer, on l’empresari rebrà una mensualitat més baixa, però a la vegada es beneficiarà d’una part de l’energia produïda. I la compra normal de les plaques, on l’empresari farà la inversió inicial de la instal·lació i farà ús de l’energia produïda. Aquesta última opció és a dia d’avui la menys rendible, donat que la instal·lació és cara i triga a amortitzar-se.

En els dos casos de lloguer, un cop exhaurit el contracte, l’instal·lador procedirà a retirar les plaques sense cap mena d’implicació de l’empresari, i amb el compromís de deixar la coberta en el mateix estat que es trobava abans de la instal·lació. També existeix la opció de quedar-se amb les plaques, depenent del que s’estipuli al contracte.

Exemples d’empreses que ofereixen els serveis de tramitació :

Kinsolar: Núria Franquet, 93 452 21 92, nf@kinsolar.es

Wirsol: Jordi Segarra, 648 745 737, jordi.segarra@wirsol.es

Novosolar: Enric Sau, 93 409 18 46, esau@novosolar.com

Centroplan-Newinbest: Mike Saur 91 781 96 94, 676 88 70 94, mms@newinbest.com

Enerside: Joatam Grange 670 65 43 29

Sud Energies renovables: Raimon Carulla, 93 886 69 48, raimoncarulla@sud.es

Alterna: Josep Lluis Molina 93 846 54 01 info@alterna-re.com

TMF Energia Solar Fotovoltàica S.A.: Héctor Loriente hloriente@tfm.es

 

PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS PER A LA REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE (GEH)

Podeu contactar amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per qualsevol dubte o aclariment a: acordsvoluntaris.tes@gencat.cat o al telèfon 93 444 50 00

CAMBRA DE COMERÇ

La Cambra de Comerç de Barcelona dins del projecte Ara més que mai d’ajut i assessorament a les empreses, disposa d’un programa d’anàlisi i diagnosi de l’eficiència energètica per a petites i mitjanes empreses. Aquests estudis tenen la finalitat de millorar les condicions de compra i consum d’energia, així com reduir els costos associats que assumeixen els empresaris.

ANÀLISIS ENERGÈTIQUES PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

Les anàlisis energètiques són una eina d’optimització de la compra d’energia i de l’obtenció de reduccions en els consums energètics i els costos associats.

En l’actual context, l’energia és un dels aspectes a tenir en compte en la competitivitat empresarial.

Objectius

Assessorar a les empreses en la compra d’energia a partir de l”anàlisi dels contractes i rebuts existents.

Aquest servei dona les eines adients per a conèixer la situació pel que fa a compra d’energia. Gràcies a aquest coneixement ha de servir per optimitzar el cost i millorar aspectes relatius a la garantia de subministrament i servei.

Metodologia

Gestió comptable dels consums energètics, amb recollida de dades anuals, històrics i revisió de ratis.

Elaboració d’un informe final, on es realitza una anàlisi econòmica i es recullen les principals millores a realitzar, informant de la possible necessitat de realitzar una diagnòsi energètica.

 

DIAGNOSIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A PETITES I MITJANES EMPRESES

Les diagnosis d’eficiència energètica són eines per millorar el comportament energètic de les empreses i obtenir una reducció en els consums i els costos associats a la compra d’energia.

Aquestes diagnosis permeten definir de forma clara els punts febles i les accions necessàries per a millorar l’eficiència energètica i reduir els costos.

Objectius

Assessorar en matèria d’estalvi i eficiència energètica a les empreses i fer una diagnosi inicial sobre l’estat energètic d’una empresa.

La diagnosi es considera un pas previ a la realització d’una Auditoria Energètica.

Metodologia

Hi han dos tipus de serveis oferts: Servei Bàsic, que inclou la diagnosi de la compra d’electricitat, així com la il·luminació i climatització. I els Serveis addicionals, com l’energia tèrmica, l’aire comprimit o el fred industrial.

La metodologia emprada un cop rebuda la sol·licitud consisteix en:

  • Reunió inicial amb aportació de les dades necessàries.
  • Anàlisi de les dades tècniques.
  • Visita a les instal·lacions, amb una durada aproximada d’entre mitja jornada i una jornada sencera.
  • Elaboració d’informe final, que contemplarà les bases de partida, un mapa energètic del centre, la diagnosi energètica, recull de les principals instal·lacions energètiques, millores detectades, avaluació energètica i ambiental, avaluació econòmica, i un llistat de conclusions i recomanacions.

Cost

El cost del servei és variable, en funció dels serveis realitzats.
El cost mínim per al Servei Bàsic és de 150 €, i es va incrementant segons un barem.

La diagnosi te una subvenció de fins el total de l’import, supeditada al fet que es disposi o no d’ajut de l’ICAEN (Institut Català de l’Energia). En tot cas, la subvenció mínima és del 70%.

INFORMACIÓ

Per a més informació sobre els serveis, cal adreçar-se a la Cambra de Comerç de Barcelona.

 

SERVEIS OFERTS PER PIMEC

PIMEC es consolida com a finestreta única en la gestió del finançament públic, ofereix el servei d’assessorament, intermediació, presentació i tramitació de la subvenció fins a obtenir-la.

De forma semblant, Pimec ofereix una Revisió Energètica gratuïta per valorar l’eficiència energètica de l’empresa. El resultat de l’anàlisi és un informe amb l’avaluació final i les propostes concretes per reduir costos.

A més, realitzen un Assessorament Energètic Personalitzat a les pimes, també gratuït, de forma que les poden assessorar sobre les possibles ajudes públiques pels seus projectes de millora, actuant com a finestra i enllaç amb l’ICAEN.

 

ALTRES SUBVENCIONS

DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE IRPF PER A EMPRESES QUE PAGUIN TRANSPORT PÚBLIC PER FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Tal com es recull a la llei 6/2010, article 17, es preveu una deducció de l’IRPF de fins a 1.500 euros per a les empreses que paguin el transport públic entre domicili-feina als seus treballadors, amb l’objectiu d’incentivar l’ús del transport públic col·lectiu.

DEDUCCIONS EN LA DECLARACIÓ DE IRPF PER A PERSONES QUE REALITZIN REFORMES DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

A la nova Ley de Economía Sostenible es contempla una deducció de l’IRPF de fins a un 10% per als contribuents que realitzin reformes destinades a millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica, l’instal·lació de telecomunicacions o la millora de serveis com l’aigua o el gas.

INFORMACIÓ I WEBS D’INTERÈS

Respecte als programes de Pimec i Cambra, recordar-vos que la seva gratuïtat està supeditada a la disponibilitat de fons, per aquesta raó us recomanen contactar com més abans possible si esteu interessats en realitzar algun dels programes.

www.granollers.cat

Web de l’Ajuntament de Granollers

93 842 66 94

sclemente@ajuntament.granollers.cat

www.granollersmercat.cat

Web del servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers

93 861 13 90

empresagm@ajuntament.granollers.cat

www.cambrabcn.org

Web de la Cambra de Comerç de Barcelona

T: 902.448.448

sarnau@cambrabcn.org o bé fribera@cambrabcn.org

http://web.pimec.org/ca/pimec/territorials/valles-oriental

Pimec Vallès Oriental

C/ Anselm Clavé 2ª planta

T: 93.860.44.55

crullo@pimec.org

www.idae.es

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia IDAE

L’estudi del model de gestió de residus existent

La gestió dels residus a les empreses

EINA DE FORMACIÓ 2010

Des de l’associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya, Club EMAS i amb el suport de la Obra social Caixaterrassa, s’ha editat un CD amb un material audiovisual que vol ser una eina de suport per complementar accions de formació en les empreses. S’ha plantejat per ser àgil i de fàcil comprensió en donar a conèixer als treballadors bones pràctiques per a una correcta gestió dels residus. Si esteu interessats en obtenir un cd, consulteu www.clubemas.cat o envieu un correu a amb la petició a info@clubemas.cat

Contingut:

Vídeo residus industrials (durada 9:33′)

Video residus oficina (durada 8:58′)

Vídeo residus sanitaris (durada 10:32′)

Es consideren residus industrials, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no poden ser considerats residus municipals. Només els productors de residus que es consideren indústries poden generar aquesta tipologia de residus.

Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, disposen d’un programa de gestió i d’un model de gestió específics. El model de gestió vigent es fonamenta en instruments legals com els catàlegs de residus i el manual de gestió, i té com a principals protagonistes les figures del productor, del transportista i del gestor. Aquest model determina també l’esquema documental aplicable, del qual cal destacar la declaració anual de residus que els productors industrials han d’elaborar i que constitueix una eina bàsica de gestió i de planificació.

Més informació a: AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

Guia de conducció eficient de vehicles industrials

En el marc del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Eficiència Energètica a Espanya, la conducció eficient de vehicles industrials (camions i autobusos) es contempla com una de les mesures prioritàries d’actuació en el sector del transport. L’IDAE ha publicat un manual en la conducció eficient per a conductors professionals  juntament amb la DGTT del Ministeri de Foment, en col·laboració amb els departaments de Viatgers i Mercaderies del CNTC i amb ANIACAM i ANFAC .

Guies, informes i estudis (ICAEN)

Informes Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015

Informes i estudis tecnològics realitzats per diferents experts del món de l’energia, que van servir com a informació de base per a l’elaboració del Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015.

Publicacions de l’IDAE sobre l’energia i la indústria

Des de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energia s’han publicat diverses guies que poden ser del vostre interès:

Ahorro y eficiencia energética en el nuevo proceso de producción de cerámica en el nuevo proceso de producción de cerámica en “Cerámicas Casao, S.A.”

Documentos IDAE nº 50

Madrid, 2000

Ahorro y eficiencia energética en la nueva planta de fabricación de tejas curvas en “Tylmesa”

Documentos IDAE nº 73

Madrid, 2005

Alumbrado industrial

Manuales técnicos y de instrucción para la conservación de la energía nº 10

Madrid, 1983

Cámara de almacenamiento de producto congelado y su instalación frigorífica en “Pastisart, S.A.”

Documentos IDAE nº 41

Madrid, 1999

Centros de transformación. Centros de control de motores. Redes eléctricas

Manuales técnicos y de instrucción para la conservación de la energía nº 9

Madrid, 1983

Combustión sumergida. Tubos sumergidos. Calentamiento de baños

Producto energético IDAE nº 1

Madrid, 1998

Eficiencia energética en la pequeña y mediana industria: sector curtidos

Madrid, 1995

Eficiencia y ahorro energético en el proceso de producción de Industrial Cerámica Can Costa, S.A.

Documentos IDAE nº 55

Madrid, 2000

Empleo de residuos industriales como combustibles alternativos en la industria del cemento

Madrid, 2000

Horno de tratamiento térmico en atmósfera controlada de propano en “Manufacturas Ugo, S.A.”

Documentos IDAE nº 40

Madrid, 1999

Horno de viga galopante, con bóveda radiante, en industria de laminación de perfiles de acero: “Sidertai, S.A.”

Documentos IDAE nº 56

Madrid, 2000

Hornos industriales

Manuales técnicos y de instrucción para la conservación de la energía nº 11

Madrid, 1987

Instalación de cabina de pintura y decapado de helicópteros “Aeronáutica Industria, S.A. (AISA)”

Documentos IDAE nº 24

Madrid, 1999

Jornada sobre el proceso papelero y los productos de papel ante la valorización energética y el reciclado. Libro de ponencias

Madrid, 2000

Manual de gestión energética en la industria de fabricación de pan

Madrid, 1997

Optimización del consumo de energía en el sector del aceite de oliva. Aprovechamiento energético de residuos

Madrid, 2001

Planta de producción de oxígeno in situ en “Alevines y Doradas, S.A.” Proyecto en una piscifactoría

Documentos IDAE nº 15

Madrid, 1998

Producción de frío industrial

Manuales técnicos y de instrucción para la conservación de la energía nº 6

Madrid, 1983

Producción de O2, in situ:

Producto energético IDAE nº 9

Madrid, 2001

Producción de oxígeno, in situ, en una planta de acuicultura tipo fluvial

Documentos IDAE nº 61

Madrid, 2001

Producción y acumulación de hielo

Madrid, 1999

Proyecto en una industria de transformados del aluminio. “Inyectados Bravo, S.A.”

Documentos IDAE nº 20

Madrid, 1998

Sustitución de equipos térmicos en los procesos de Vitrinor, Vitrificados del Norte, S.A.L.

Documentos IDAE nº 43

Madrid, 1999

Sustitución de equipos, en línea de acabados, en una industria del sector textil “Domenech Hnos., S.A.”

Documentos IDAE nº 67

Madrid, 2002

Sustitución de hornos de calentamiento en el proceso productivo de Forjas Unidas Vascas, S.A.

Documentos IDAE nº 46

Madrid, 1999

Sustitución de proceso de producción en Marcasa

Documentos IDAE nº 32

Madrid, 1999

Sustitución de un equipo RAME -secadora y tensora- en una industria del sector textil, “IrisCrom, S.A.”

Documentos IDAE nº 60

Madrid, 2001

Sustitución de un generador de vapor en “Agraz, S.A.”

Documentos IDAE nº 27

Madrid, 1999

Técnicas de conservación energética en la industria. Ahorro en procesos

Madrid, 1982

Técnicas de conservación energética en la industria. Fundamentos y ahorro en operaciones

Madrid, 1982

Torres de refrigeración

Manuales técnicos y de instrucción para la conservación de la energía nº 8

Madrid, 1983

Tubacex, Tubos Inoxidables, S.A. Combustión sumergida para calentamiento de baños de decapado

Documentos IDAE nº 2

Madrid, 1997

Uso eficiente de energía en calderas y redes de fluidos

Madrid, 1998

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *