Infants:

Els infants són persones amb drets, des del seu naixement. Són persones petites, però competents, actives, amb capacitat per comunicar-se i participar en el seu desenvolupament i els aprenentatges, en la mesura de les seves possibilitats. Aquesta visió d’infant requereix una organització que els tingui en compte, i que valori les situacions de la vida quotidiana com les més idònies per acollir les seves iniciatives i afavorir el desenvolupament de la seva autonomia.

 -COM TREBALLEM

L’escola ofereix la possibilitat de créixer en un ambient acollidor i ric en estímuls de tota mena, seguint un plantejament pedagògic actiu i canviant en funció de les necessitats d’aquesta etapa.

Els nostres infants a l’escola viuen, creixen, conviuen i són respectats i estimats.

L’equip de mestres de l’escola organitza les activitats dels diferents moments del dia per oferir als infants experiències significatives per al seu desenvolupament: motriu, perceptiu, cognitiu, afectiu i emocional, lingüístic i social.

La programació pedagògica té en compte, de forma globalitzada, aquestes tres àrees:

  • Descoberta d’un mateix.
  • Descoberta de l’entorn natural i social
  • Llenguatge verbal, corporal, matemàtic, plàstic i musical.

Considerem summament important basar-nos en les petites situacions de cada dia, en les quals les activitats més importants són les que cobreixen aquells aspectes de la vida quotidiana com ara l’alimentació, l’afecte, la higiene, el descans…. i que d’acord amb la manera de fer uns horaris regulars proporcionen a l’infant la seguretat en el dia a dia.

-PROCÉS D’ADAPTACIÓ

L’arribada dels infants a l’escola amb la companyia de les seves famílies els dóna el suport necessari per començar a conèixer aquest nou espai, nous companys i nous adults… en definitiva, per construir nous lligams i vincles afectius que els donaran seguretat i els ajudaran a estar tranquils i contents per a poder anar aprenent al seu ritme i ser, mica en mica, més autònoms.

Planifiquem aquest procés d’adaptació dels infants i les seves famílies per fer aquest procés el més suau possible. Tenim en compte el ritme d’incorporació i el rol que hi jugaran els adults, els primers contactes amb les famílies, la primera acollida de cada infant i la seva família (si serà possible que el pare o la mare l’acompanyin en aquest primer contacte), l’espai, els objectes, els materials i les joguines que hi trobaran.

ESTABLINT VINCLES AMB ALTRES INFANTS ALTRES ADULTS

ojashfo  Sense tíl

Proposem a les famílies acompanyar el seu infant en aquest procés

+títol                               +-+-títol

Sense wjbdv          Sense wv

Sense cfv         ggff

ELS EIXOS EDUCATIUS FONAMENTALS DE LA NOSTRA ESCOLA

Les activitats de la vida quotidiana formen l’eix central de l’ambient educatiu de la nostra escola, i comparteixen el seu valor amb el joc i l’experimentació; promovent, conjuntament, el desenvolupament de les capacitats dels infants.

Sense 0l                                      sjcfbs