Política de privacitat

Inici

L’Ajuntament de Granollers, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Granollers només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Granollers ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Granollers aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’ajuntament de Granollers ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@granollers.cat(link sends e-mail)

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Granollers:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Granollers
NIF: P0809500B
Direcció postal: Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)
Telèfon: 938 426 610
Correu electrònic: oac@granollers.cat (link sends e-mail)

2. Delegat de Protecció de Dades:

dpd@granollers.cat

3. Període de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

4. Base jurídica del tractament:

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’ajuntament, són les següents:

4.1. Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

4.2. Legislació específica

Transparència. Accés a la informació: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis socials: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 – Article 9. 2.h. El tractament és necessari par a finalitats de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència social.

5. Finalitats del tractament

5.1. Amb caràcter general:

La finalitat del tractament de les vostres dades personals es refereix a la comunicació de l’ajuntament amb el ciutadà, en exercici de les seves diverses competències municipals i d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de dades personals per l’ajuntament.

5.2. Finalitats específiques

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Denúncies: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.

Serveis socials/Benestar Social: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels servies socials d’atenció primària municipal.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi. També a la prestació d’una atenció global per als joves, des de diversos àmbits: laboral, formatiu, associatiu, cultural i lúdic.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal·lacions municipals per a les activitats esportives dels clubs del municipi.

6. Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Granollers tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Granollers deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Granollers presentant el formulari corresponent al correu electrònic oac@granollers.cat o al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça de la Porxada, 6 08401 Granollers (Barcelona) .

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat(link is external).

7. Destinataris de les dades:

Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

8. Procedència de les dades personals:

Les dades personals objecte de tractament per l’ajuntament de Granollers en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament:

Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies perque tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies