Reglament

L’Ajuntament compta amb diversos òrgans de participació sectorial i territorial per enriquir el coneixement de la realitat de la ciutat i millorar la presa de decisions. Els diferents consells i òrgans promouen i canalitzen la participació en el conjunt de la ciutat i, també, en els diferents àmbits sectorials en els quals l’Ajuntament té competència. Estan formats per representants polítics, representants associatius, personal tècnic municipal i, en el cas del Consell del poble de Palou, ciutadans a títol individual. La secretaria dels consells l’exerceix un tècnic municipal.