Inscripció a les proves de Grau Professional

Inscripció per alumnes actuals de l’Escola Municipal de Música J.M.Ruera:
– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
Inscripció NO alumnes actuals de l’Escola Municipal de Música J.M.Ruera:
– Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
Referent a la gestió de les dades bancàries el procediment és el següent:
La gestió de la domiciliació de pagaments la fan des de RECAPTACIÓ directament (carrer Sant Josep, 7 a l’OAC o recaptació 1a planta) . Cal portar el full de dades bancàries degudament complimentat i signat adjuntant un rebut bancari o bé amb el segell del banc. S’entrega per tal que es puguin domiciliar el pagament de la taxa d’examen que aquest any és de 104€.
Enllaç de la seu electrònica on diu com es tramita electrònicament i/o presencialment,
A l’apartat d’exposo cal indicar: “amb aquest tràmit vull fer una domiciliació per a fer el pagament de l’examen d’accés al Conservatori de Música de Granollers (Escola J. M. Ruera)”
Sol·licito: “Fer el pagament de 104 euros, en concepte de drets d’examen per entrar al conservatori”.
Quan tingueu el tràmit de domiciliació fet, heu d’enviar, en aquest correu: a8055543@xtec.cat, tots els documents emplenats i signats i el resguard de la gestió del cobrament de la taxa. També ho podeu venir a entregar a secretaria. El nostre horari és dilluns, dimarts i dimecres de 13.30 a 19.30 hores i els dijous i divendres de 9 a 14 hores.