Slide background

Portal de transparència

Accés a la informació per a facilitar
el control de l'acció municipal

TransparenciaContractes   TransparenciaGestioEconomica   TransparenciaOrganitzacioInstitucional   TransparenciaPlantilla   TransparenciaPlanificacioProgramacio   TransparenciaIndicadorsTransparencia   TransparenciaDecisionsActuacionsJuridics

Contractes, convenis i subvencions

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Organització institucional i estructura administrativa

Plantilla, relació de llocs de treball i règim retributiu

Planificació i programació

Indicadors de transparència

Decisions i actuacions de rellevància jurídica especial

baixa (8)

baixa (7)