Impuls al sector audiovisual

La indústria audiovisual és un sector emergent amb un gran potencial creatiu, que caldria impulsar tot aprofitant el seu desenvolupament dins de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, que acull el projecte del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers i la nova televisió digital comarcal del Vallès Oriental. Aquesta hauria de constituir una aposta important per a la ciutat, buscant sinergies i complementarietats amb els projectes desenvolupats a les ciutats de Mataró i Terrassa. Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha de promoure la consolidació d’actius de ciutat que actualment tenen un rol d’esdeveniment puntual i no s’han arribat a incorporar com a elements estratègics, com el Mercat  Audiovisual de Catalunya o CDigital. Cal incorporar la dimensió estratègica a aquests esdeveniments perquè puguin constituir una font de generació d’activitat econòmica, valor i reconeixement, i posicionar-los com a referents en aquest àmbit.


Valors associats: Creativitat, coneixement, competitivitat, cohesió territorial i sostenibilitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Una primera fase tancada. Una segona fase en procés de desenvolupament continu (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona (Xarxa Audiovisual Local), clúster audiovisual de Catalunya-Digital Media Forum, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Observatori de la Ràdio a Catalunya, Guionistes Associats de Catalunya, MPT-Universitat Autònoma de Barcelona i UGranollers-UVic.

 • ACCIONS REALITZADES


Projecte del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG)

El CIDAG ha servit per desenvolupar el projecte audiovisual general a Roca Umbert, gràcies al Plan Avanza del període 2008-2011. Acabat el projecte amb tots els objectius previstos (bastir, a l’antiga fàbrica Roca Umbert, un centre de recursos i serveis a empreses audiovisuals del territori i donar servei a la nova TV comarcal, en substitució de l’analògica Granollers TV) amb el Ministerio de Indústria, el CIDAG desapareix, però es mantenen línies de treball: s’impulsen programes de gestió (ràdio, arxiu ADAG, plató, producció audiovisual, Mercat Audiovisual de Catalunya i viver d’empreses) dins de  Granollers Audiovisual, SL i, després, a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL. Aquests programes tenen continuïtat, però es transformen per canvis del mercat, la voluntat de les administracions i les empreses i professionals residents.

Nova televisió digital comarcal del Vallès Oriental

Entre 2009 i 2010 es produeix l’apagada analògica i l’encesa digital de la TDT, que afecta Granollers TV i posa en marxa una TV digital de zona que s’anomena VOTV, de la qual l’Ajuntament de Granollers en tenia, en un primer moment, un 30 % aproximat de participació. El projecte comença amb una dotzena de municipis participants i, amb els anys de funcionament, amb notable èxit d’audiència a nivell general. S’obtenen, en conseqüència, els resultats previstos. Granollers ofereix a VOTV serveis de valor afegit i d’instal·lacions a Roca Umbert: platós, equipament tecnològic de producció, documentació d’arxiu i oficines. El contracte i els convenis amb VOTV acaben l’abril de 2022.

Sinergies i complementarietats amb projectes desenvolupats a Mataró i Terrassa

Des de 2010, els responsables de Granollers Audiovisual, SL primer, i de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL després, mantenen contactes amb els gestors dels equipaments i projectes audiovisuals de Terrassa i Mataró. Durant el període 2011-2013, amb Mataró per compartir el sistema d’arxiu Compact TV, però no prosperen. Amb Terrassa, els contactes tampoc evolucionen.

Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)

El MAC (2000) porta 19 edicions seguides a Granollers i s’adapta a les circumstàncies econòmiques i els interessos dels seus usuaris. Des de fa 14 anys (2005) es localitza a Roca Umbert. Ha estat un certamen de tres, dos i un dia, segons els requeriments del mercat. És una trobada del sector de proximitat de Catalunya. Compta amb el socis importants, que es mantenen: Diputació de Barcelona (XAL), Generalitat de Catalunya, clúster audiovisual i Consell de l’Audiovisual de Catalunya, entre d’altres.

CDigital

El MAC 2017 comparteix espais amb CDigital Granollers. La idea és bona, però l’experiència desaconsella compartir els dos esdeveniments.

Viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert

Les instal·lacions del viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert es va ampliar amb prop de 1.000 m2 per a emprenedors i empreses de l’àmbit de les indústries creatives i audiovisuals el 2018. Acull cada dia 112 treballadors.

 • RESULTATS


Projecte del CIDAG: 80.000 usos del Centre Audiovisual (10.000 usos anuals de mitjana) i servei donat a més de 100 empreses.

Nova TV digital comarcal del Vallès Oriental: 13.000 espectadors diaris del Vallès Oriental.

Sinergies amb projectes de Mataró i Terrassa: 20 contactes en total.

Mercat Audiovisual de Catalunya: més de 20.000 assistents (aproximadament 1.000 assistents de mitjana per certamen).

CDigital: 188 assistents el 2017.

El viver/residència d’empreses del Centre Audiovisual de Roca Umbert compta amb 14 empreses residents i és la seu de quatre mitjans de comunicació. Les residències/vivers del Centre Audiovisual disposen de 49 coworkings (19 d’ocupats) i 16 mòduls per a empreses (15 d’ocupats).

 • APRENENTATGES


La majoria de les línies impulsades han tingut recorregut i repercussió en els àmbits triats i han pogut ser finançades. No eren només bones intencions: es basaven en necessitats del sector. Els projectes CIDAG i VOTV han desembocat en un Centre Audiovisual amb serveis i espais de residències per a empreses.

D’altra banda, les accions fetes de coordinació i col·laboració amb projectes de capitals de comarques veïnes no tenen recorregut quan són a molt llarg termini: els canvis en els gestors i en les línies polítiques fan descarrilar el treball emprès. Potser cal fixar objectius més curts, que poden ser igual d’ambiciosos, però que poden tenir una bona execució i arribar al final.

La crisi econòmica ha fet que no hi hagués suficients línies de producció audiovisual per a les empreses de proximitat del territori.

Desenvolupament de la indústria del motor, en connexió amb el Circuit de Catalunya

Un altre sector que podria donar lloc a economies d’aglomeració és el de la indústria relacionada amb el motor, aprofitant l’existència del Circuit de Catalunya, per al desenvolupament d’activitats industrials relacionades amb aquesta infraestructura. Amb relació a aquest important equipament i tenint en compte la disponibilitat de sòl industrial al seu entorn, caldria promoure la instal·lació d’activitats intensives en coneixement a l’entorn del motor, les energies i la mobilitat. També es podria explorar la possibilitat de promoure, conjuntament amb empreses innovadores i capdavanteres en tecnologia, amb el món universitari i amb l’Administració de la Generalitat i del Circuit de Catalunya, la creació d’un centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva lligada a aquest l’àmbit, que en reforçaria l’especialització productiva.


Valors associats: Competitivitat , coneixement i creativitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets, Generalitat de Catalunya, Incasol, Circuit de Catalunya, SL, deu entitats participants en el PECT, clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya (CIAC), clúster català de la indústria de l’esport (INDESCAT) i clúster per l’avenç de la motocicleta (CLUSTERMOTO).

 • ACCIONS REALITZADES


Pla Director Urbanístic del Circuit de Velocitat Barcelona-Catalunya (PDU)

El PDU, dissenyat per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Montmeló, Parets del Vallès i Granollers, pretén crear un marc urbanístic adequat per tal que el Circuit pugui fer front a les noves demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell, amb l’objectiu de facilitar la creació d’un pol d’activitats econòmiques relacionades amb el món del motor (productives, de recerca, de formació, comercials, d’oci…).

Actualment, el Circuit de Barcelona-Catalunya és una instal·lació consolidada i emblemàtica que, per a la seva continuïtat com a equipament internacional, exigeix la revisió del marc urbanístic que va possibilitar la seva implantació, amb la incorporació de noves activitats que garanteixin el desenvolupament d’uns sectors al seu entorn destinats a activitats complementàries que creïn una nova centralitat d’activitat econòmica vinculada al món del motor, la investigació, la formació i l’oci.

Així, el PDU té una incidència que supera tant l’àmbit municipal com l’àmbit metropolità i constitueix una actuació estratègica per al conjunt de Catalunya, ja que pretén generar nous motors econòmics per al territori i per a Catalunya en general.

El 2016 la Generalitat aprova el PDU, que delimita 11 àmbits d’actuació en una superfície de 572 hectàrees, reordena la xarxa viària i ferroviària, i fixa criteris per a la mobilitat i l’aparcament de vehicles. Els àmbits d’actuació ordenen els usos industrials, comercials, residencials, de serveis, esportius i els espais lliures i no urbanitzables.

Estratègies de Desenvolupament Econòmic al Vallès Oriental i Oportunitats de Futur

D’acord amb l’anàlisi “Especialitzacions productives al Vallès Oriental – Estratègies i Oportunitats” desenvolupada per l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental “malgrat la manca d’infraestructures cientificotecnològiques, l’elevada diversificació i especialització de l’economia del Vallès Oriental configura un ecosistema favorable a les iniciatives empresarials i la innovació arran de la interacció entre diferents sectors econòmics. Aquesta situació no és comú en el conjunt d’economies comarcals, ja que tan sols es dona amb major intensitat al Barcelonès i al Baix Llobregat”.

En aquesta línia, el document identifica set grans conglomerats sectorials a la comarca del Vallès Oriental, tres dels quals amb una vinculació directa amb la indústria del motor i amb un grau d’especialització productiva territorial molt superior a la mitjana catalana.

El 2016 es va presentar el Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT), en el marc de la convocatòria de subvencions de l’estratègia europea RIS3  de la Generalitat. El PECT és un instrument financer per enfortir territoris que tenen una especialització sectorial i els projectes han d’impulsar la innovació. El PECT de la mobilitat del Vallès Oriental de 2016 incorporava projectes sobre el vehicle elèctric i la mobilitat, sobre l’esport de motor, sobre el transport públic a demanda i el projecte de construcció de l’equipament Espai Motor Catalunya.

Entre els set àmbits prioritaris establerts per la nova estratègia industrial que impulsa el Govern de la Generalitat de Catalunya, s’inclouen les indústries de la mobilitat sostenible, que incorporen, entre altres, la fabricació de materials de transport terrestre i, per tant, la indústria dels vehicles (fabricants d’automòbils i de motocicletes i tots els seus proveïdors i indústria auxiliar).
En el programa d’impuls d’aquest sector s’estableix com actuació prioritària, entre altres, el “Motorsport 2020, acció interclústers per a l’impuls de la indústria del motor d’alta competició”.

Projecte Motosport 2020

El clúster de la indústria de l’automoció de Catalunya (CIAC), el clúster català de la indústria de l’esport (INDESCAT) i el clúster per l’avenç de la motocicleta (CLUSTERMOTO) han definit un ambiciós Pla estratègic per desenvolupar la indústria de l’esport del motor a Catalunya al llarg dels propers anys (motorsport2020.cat). El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana

El projecte d’Espai Motor Catalunya és un equipament multifuncional de nova construcció que per la seva dimensió i ubicació dins l’àmbit del PD del Circuit pot acollir funcions diverses de suport a la indústria, la recerca, el comerç, el turisme i la cultura del motor. A Catalunya no existeix un equipament d’aquestes característiques i aquí es podria fer realitat el Centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva, que en reforçaria l’especialització productiva.

Durant el període 2010-2017 hem vist que la proximitat del Circuit ha estat el factor determinant per a la implantació o la permanència de determinades empreses del subsector de l’esport de motor de competició, perquè necessiten provar els seus prototips a la pista del Circuit.

 • Esdeveniments: a Catalunya existeix una llarga tradició i una forta passió per l’esport del motor. Barcelona és l’única ciutat on se celebren anualment els campionats mundials de Fórmula 1, de moto GP i el campionat del món de Ral·lis. És un fenomen que no té lloc a cap altre país del món.
 • Equips i pilots: històricament, els pilots catalans han acumulat èxits esportius en totes les seves disciplines. Tant en el passat com en l’actualitat, grans pilots demostren dia a dia que poden competir i guanyar els millors del món en les seves especialitats.
 • Indústria i tecnologia: així mateix, disposa d’un teixit industrial i tecnològic amb capacitat d’innovació i d’R+D, amb empreses com IDIADA i les enginyeries. I amb el suport de les administracions a l’esport i al motor.
 • Institucions: a Catalunya, a més, es concentren força entitats, institucions i empreses relacionades amb l’esport i el motor: federacions catalanes d’automobilisme i motociclisme, associacions i clubs com el RACC, circuits, escoles de pilots i mecànics de competició.

Tot i així, la contribució agregada al PIB del sector i a l’ocupació del país, encara és molt minsa en comparació amb la seva potencialitat real. El món de l’esport del motor és un negoci que a nivell mundial aporta uns 100.000 M€ amb una forta inversió en R+D+I. Gran Bretanya n’és un referent amb més de 11.000 M€ generats i on s’ocupen directament més de 20.000 enginyers dedicats a la R+D.

El principal objectiu que es plantejava en aquest context es “situar Catalunya com un referent mundial del Motorsport”. En aquest sentit es pretén multiplicar per 5 el PIB que ara representa el sector i arribar a generar un volum de negoci al voltant de 2.000 milions d’euros anuals. L’execució del pla ha de permetre, entre altres, el creixement sostingut de les PIME vinculades al món del Motorsport i del seu nombre, tot reforçant, afavorint i captant més inversió en R+D.

El 2016 s’elabora una proposta d’indicadors d’avaluació i de seguiment vinculats al món del motor en el marc de Pla de projecció exterior de Granollers.

El juny de 2016 se celebra al parc firal la primera edició del Festival del Motor de Granollers, de promoció privada i amb el suport de Granollers Mercat, que té vocació de projectar-se com a festival de referència a Catalunya del sector de l’esport de motor.

El setembre de 2017 comença a Can Muntanyola la primera edició del grau d’Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC.

El 2018 Granollers Mercat coordina les activitats relacionades amb el motor que organitzen diferents entitats de la ciutat sota la campanya de promoció de la ciutat “Granollers també és motor”, que també contribueix a construir un relat de la ciutat en el món del motor.

 • RESULTATS


El Pla director del Circuit com a projecte tractor pendent de desenvolupar, generador d’activitat econòmica i de noves oportunitats.

Un relat de la ciutat en construcció que incorpora el món del motor.

Una agenda d’esdeveniments vinculats al món del motor.

Un grau universitari d’Enginyeria d’Automoció

 • APRENENTATGES


L’Ajuntament de Granollers no pot impulsar en solitari el desplegament del Pla director del Circuit sense la Generalitat i altres organitzacions especialitzades del sector.

La indústria del motor és molt àmplia i diversa. La presència del Circuit és determinant per a la implantació de determinades activitats del subsector de l’esport del motor.

La qualitat dels espais productius és el factor més rellevant per al desenvolupament de qualsevol sector industrial.

Dinamització del sector d’empreses relacionades amb l’hàbitat

Segons el Pla d’innovació local del Vallès Oriental, el sector de l’hàbitat és, a la comarca, el tercer negoci en volum de facturació, amb un gran nombre  d’empreses amb diferents especialitzacions (moble, il·luminació, tèxtil per a la llar…), i algunes són referents internacionals en la seva especialització. Caldria aprofitar les economies d’aglomeració i incentivar la col·laboració entre firmes per a l’obertura de nous mercats o la contractació de professionals del disseny, amb l’objectiu de reforçar-ne la posició competitiva.


Valors associats: Governança democràtica, creativitat, coneixement i competitivitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En execució; reorientat. El projecte es va iniciar el 2010 amb el suport d’ACCIÓ, que comptava amb el rol impulsor de l’Ajuntament per implementar la política de dinamització de clústers. Els canvis en el govern de la Generalitat i la crisi van fer que ACCIÓ modifiqués la seva estratègia i deixés de comptar amb les entitats locals per implementar polítiques d’innovació. L’actuació de Granollers Mercat es va reorientar aleshores a intentar fomentar la cultura de la innovació en les indústries de la ciutat.

L’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya, fundada el 2014, va assumir l’impuls del projecte a nivell de Catalunya.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, Consell Comarcal del Vallès Oriental, ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, Centre de difusió tecnològica de la fusta i el moble a Catalunya (CENFIM), clúster del moble de Catalunya i clúster de la il·luminació de Catalunya.

 • ACCIONS REALITZADES


Abans de 2010 es van realitzar diverses jornades a Granollers per donar a conèixer a les empreses l’activitat i el funcionament dels centres tecnològics de Catalunya (Cetemsa, Leitat i IRTA), que les empreses dels sectors respectius desconeixien.

Durant el 2010 es va posar en marxa el sistema de governança del Pla d’innovació del Vallès Oriental, que Granollers Mercat va impulsar acompanyat per ACCIÓ de la Generalitat, i es va acordar que la dinamització del clúster de l’hàbitat fos impulsada pel Consell Comarcal.

Durant el 2010 es van realitzar visites a les principals empreses del sector, es va realitzar un taller de canvi estratègic i es va treballar conjuntament amb el CENFIM (Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya), que liderava el clúster del moble. Es varen visitar els principals centres tecnològics relacionats amb els diversos àmbits de l’Hàbitat (CETEMSA, CTM, ASCAMM i CENFIM).

El 2011 es va treballar en els primers projectes de dinamització de les empreses, es va dissenyar el logo del clúster hàbitat i es va començar a treballar en la seva constitució, que pretenia en un primer moment integrar diversos clústers com el de la il·luminació, el del moble, el de les aixetes i el de la domòtica. El primer projecte que va sortir va ser el del sector Contract (com encarar el sector Contract i la venda conjunta).

L’any 2011 l’estratègia d’ACCIÓ en dinamització de clústers canvia i se suprimeix la línia dels plans d’innovació territorial i es plantegen només clústers d’àmbit català.

Davant els canvis en l’estratègia d’ACCIÓ, que va deixar de donar suport a les entitats locals per dinamitzar els plans d’innovació locals, aquest projecte va passar a mans dels propis tècnics d’ACCIÓ, que van fixar l’objectiu de fusionar els diversos clústers al voltant del concepte hàbitat en un de sol.

El 2014 es funda l’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya amb 22 empreses, impulsada per ACCIÓ, entre les quals n’hi ha quatre del Vallès Oriental i una de Granollers: ARLEX, Indústries Còsmic, Kibuc, JUNG Electro Ibérica i Vertisol (com a Celtic Grup).

L’empresa Santa & Cole no s’incorpora a l’Associació Clúster Hàbitat de Catalunya. Aquesta empresa ja va manifestar el 2010 que no hi creia i no participava en les polítiques públiques de foment de clústers.

El foment de la innovació a la indústria ha continuat des del 2012 fins a l’actualitat, mitjançant altres programes impulsats per Granollers Mercat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un exemple és el programa de Pimes Industrials Exemplars, que realitza accions a través de tallers monogràfics i assessoraments als equips directius de les empreses, amb la col·laboració de consultores expertes.

 • RESULTATS


El 2014 ACCIÓ crea el clúster hàbitat de Catalunya.

38 empreses del sector hàbitat identificades a la comarca.

 • APRENENTATGES


Cal conèixer a què es dediquen les empreses del nostre entorn, en especial la seva estratègia competitiva, i compartir reptes conjunts com a territori.

Els projectes de dinamització industrial requereixen el compromís de les empreses, de les organitzacions empresarials i de les administracions públiques de manera coordinada i  a mig termini. L’Ajuntament no pot liderar sol aquesta mena de projectes.

Cal tenir molt en compte si les empreses clau amb qui volem construir un projecte es plantegen la possibilitat de vendre l’empresa.

Cal l’impuls o el suport estratègic en la governança, no en l’execució, de quants més agents del territori millor (sindicats, patronals, escoles, ajuntaments…).

Cal dedicació intensiva dels tècnics responsables del projecte.

Enfortiment del sector agroalimentari

La indústria agroalimentària i les seves auxiliars tenen una gran tradició a Granollers i estan vinculades a la comarca. Actualment, a l’entorn de la ciutat, hi ha una gran concentració d’empreses importants del sector, tant de firmes industrials de producte final com de societats auxiliars per al sector de l’alimentació, així com també de grans empreses de distribució. Tal com aconsella el Pla d’innovació local del Vallès Oriental, caldria fomentar projectes de R+D col·laboratius al llarg de la cadena d’aquesta indústria, per tal d’incrementar la productivitat i la innovació en el conjunt del sector, i també reforçar l’especialització en el producte ecològic relacionat amb la producció agrícola de la comarca, que té com a valor afegit la seva vinculació a una alimentació sana i segura (3.1.1.).


Valors associats: Governança democràtica, creativitat, coneixement i competitivitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En execució; reorientat. El projecte es va iniciar el 2010 amb el suport d’ACCIÓ, que comptava amb el rol impulsor de l’Ajuntament per implementar la política de dinamització de clústers. Els canvis en el govern de la Generalitat i la crisi van fer que ACCIÓ modifiqués la seva estratègia i deixés de comptar amb les entitats locals per implementar polítiques d’innovació. L’actuació de Granollers Mercat es va reorientar aleshores a intentar fomentar la cultura de la innovació en les indústries de la ciutat.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Granollers Mercat, Consell Comarcal del Vallès Oriental, ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, Consorci Català de la Producció Ecològica (CCPAE), ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès i de Sant Quirze del Vallès i Barcelona Institute of Packaging de LEITAT.

 • ACCIONS REALITZADES


Abans de 2010 es varen realitzar diverses jornades per donar a conèixer a les empreses  l’activitat i el funcionament dels centres tecnològics de Catalunya, especialment l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària de Catalunya (IRTA), desconegut per a una part de les empreses dels sectors relacionats.

Durant el 2010 es va posar en marxa el sistema de governança del Pla d’innovació del Vallès Oriental, que Granollers Mercat va impulsar acompanyat per ACCIÓ de la Generalitat i la dinamització del clúster alimentari del Vallès Oriental, centrat en dues grans línies:

 1. Dinamització de la cadena de valor de la indústria alimentària.
 2. Dinamització del clúster de l’alimentació ecològica de Catalunya.

Per començar, es van visitar les 36 empreses més grans i dinàmiques de la comarca en l’àmbit de la indústria alimentària per explicar-los i involucrar-los en el projecte i perquè fossin tractores de projectes per al clúster.

Es comencen a fer contactes per conèixer i valorar la col·laboració amb el clúster d’indústria auxiliar de l’alimentació, que els ajuntaments de la conca del Ripoll, i també amb el suport d’ACCIÓ, ha començat a dinamitzar.

El juny de 2010 es va fer una jornada de canvi estratègic per entendre la dinàmica de treball en clústers i començar a detectar projectes i reptes comuns. Es detecten tres grups de treball:

 1. Empreses de la Indústria de maquinària de procés i embalatge alimentari.
 2. Empreses interessades en l’alimentació sana i nutritiva.
 3. Empreses d’alimentació ecològica. Les empreses del primer grup es van sumar a les actuacions impulsades des de la conca del Ripoll (quatre jornades de treball i de detecció de projectes), i Granollers Mercat va organitzar per la seva banda una jornada sobre bioplàstics.

Amb el segon grup de treball, es van realitzar visites a centres tecnològics que treballaven aquest àmbit com Nutren Lleida, CTNS de Reus, INNOPAN, IRTA i la XARTA (Xarxa de Referència en Tecnologies dels Aliments). Es van realitzar dues jornades/tallers en els àmbits de plats preparats i el de molineria (pasta i pa, pinsos).

En el tercer grup, es van realitzar visites a empreses de fora de la comarca per impulsar el clúster de l’alimentació ecològica i una jornada de presentació on s’acorda la dinamització  del clúster a partir del 2011.

Durant el 2011, canvia l’estratègia d’ACCIÓ en dinamització de clústers i suprimeix la línia dels plans d’innovació territorials i planteja només clústers d’àmbit català. Conseqüentment, les empreses del grup de treball de la indústria auxiliar i d’embalatge alimentari s’integren al projecte dinamitzat des de la conca del Ripoll,  on es contracta un clúster mànager i es funda el clúster d’Embalatge el 2012, que acabarà integrat i liderat des del Barcelona Institute of Packaging, amb seu a LEITAT a partir del 2013. Les empreses interessades en nutrició i salut s’integren al clúster de nutrició i salut, liderat pel CTNS de Reus, que s’acabava de convertir en una Associació d’Empreses Innovadores.

El 2011 vàrem impulsar la dinamització del clúster de l’alimentació ecològica de Catalunya amb 3 projectes inicials sobre:

 1. Compra conjunta (central de compres).
 2. Estudi de mercat d’hàbits i consum del sector ecològic a Espanya.
 3. Comercialització conjunta per a petites empreses del sector ecològic dins l’àmbit de l’alimentació ecològica.

Els projectes es van pressupostar i iniciar, es va treballar en profunditat amb consultores expertes, però al final no es van executar per dues raons essencials. Per una part, l’empresari més dinàmic i que exercia el lideratge  del clúster va vendre la seva empresa a una multinacional i va deixar de liderar el projecte, i a partir d’aquest moment cap altre empresari va voler assumir aquest rol. Per altra part, tampoc va ajudar-hi la posició d’ACCIÓ que, en disposar de menys recursos, va decidir no donar suport a un nou clúster, possiblement per no haver de repartir més el seu minvat pressupost.

El 2012 es va mantenir el suport al projecte de comercialització conjunta, on hi havia 4 petites empreses, una de les quals de Granollers (Bio Natura Productos Ecológicos SL –PRASAD SL) i es van realitzar quatre tallers de definició estratègica, però finalment per diverses dificultats van decidir no tirar endavant el projecte. Les empreses de Granollers en l’àmbit d’alimentació ecològica són molt petites i no exerceixen lideratge, i entre els líders del clúster hi ha exemples en què aquestes empreses són comprades per multinacionals i deixen de liderar el projecte.

Així, el 2012 ja no es va disposar d’ajuda per dinamitzar el clúster i Granollers Mercat, en no haver-hi cap gran empresa ni cap empresa prou dinàmica de Granollers per liderar el projecte, va decidir no apostar per impulsar aquest clúster de l’alimentació ecològica de Catalunya.

El foment de la innovació a la indústria ha continuat des de 2012 fins a l’actualitat, mitjançant altres programes impulsats per Granollers Mercat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un exemple seria el programa de Pimes Industrials Exemplars, a través de tallers monogràfics i assessoraments als equips directius de les empreses, que ha comptat amb la col·laboració de consultores expertes.

Les visites sistemàtiques a les empreses industrials per conèixer quins reptes tenen és sempre la primera fase de la metodologia de treball actual i el primer pas per establir una relació de col·laboració posterior, que es pot traduir en la participació de l’empresa en projectes diversos del seu interès o en acompanyar-la per resoldre tràmits davant les altres administracions.

El sector de la indústria alimentària és, en general, un dels que menys s’ha vist afectat per la crisi. A Granollers, per exemple, Pastas Gallo i APC Europe han ampliat les seves instal·lacions en aquest període; Audens Food ha crescut en facturació i ha definit un ambiciós projecte de creixement en I+D, amb noves instal·lacions a la ciutat, i Indústries Càrniques Blancafort s’ha instal·lat a la ciutat i ha crescut en facturació.

 • RESULTATS


En el global del projecte de dinamització del sector alimentari van participar-hi més de 60 empreses, la meitat de l’àmbit de la indústria auxiliar i d’alimentació sana i nutritiva, i l’altra meitat (34 empreses) del sector de l’alimentació ecològica.

No va culminar cap projecte de cooperació dels iniciats, però unes deu empreses participants es van integrar en els clústers d’embalatge de Catalunya, en el clúster de nutrició i salut, en el clúster d’aqüicultura i en el clúster gurmet.

 • APRENENTATGES


Cal conèixer a què es dediquen les empreses del nostre entorn. En especial cal conèixer la seva estratègia competitiva i compartir reptes conjunts com a territori. Els projectes de dinamització industrial requereixen el compromís de les empreses, de les organitzacions empresarials i de les AAPP de manera coordinada i a mig termini. L’Ajuntament no pot liderar sol aquesta mena de projectes. S’ha de tenir molt present si les empreses clau amb qui es vol construir un projecte es plantegen la possibilitat de vendre l’empresa. Cal l’impuls o el suport estratègic en la governança, no en l’execució, i de quants més agents del territori millor (sindicats, patronals, escoles, ajuntaments…).

L’exercici de la gestió d’aquests projecte, i en concret del comportament empresarial i de les actuacions de política pública, ha servit especialment per disposar d’una informació molt útil per replantejar les estratègies d’actuació del proper futur.

Per una altra part, cal una dedicació intensiva dels tècnics responsables del projecte.

Desenvolupament del sector d’activitat vinculat a la salut

El sector vinculat a la salut, estretament lligat a l’economia del coneixement, és un dels que té una major capacitat d’innovació i potencial de creixement i, per tant, de generació d’ocupació. La presència a la comarca d’un teixit empresarial relacionat amb aquest sector (empreses farmacèutiques i de tecnologies mèdiques) i l’existència de la Fundació Hospital–Asil de Granollers, amb un important projecte d’ampliació (3.1.2.) i que porta a terme formació universitària, són actius importants per al desenvolupament d’aquest sector a la nostra ciutat. La creació d’un centre d’excel·lència en tecnologies avançades de serveis a la gent gran, l’atenció a la discapacitat i a la dependència i la innovació en serveis socials, en el marc d’un parc de salut (2.2.1) podria crear sinergies i impulsar projectes d’innovació en col·laboració entre els diferents agents.


Valors associats: Creativitat, coneixement, competitivitat i compromís cívic.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) i empreses privades del sector vinculat a la salut.

 • ACCIONS REALITZADES


L’anomenat sector vinculat a la salut és un àmbit molt extens de l’activitat econòmica, on operen des d’indústries de diferents sectors (metal·lúrgiques, químiques, alimentació, etc.) fins a empreses de serveis sociosanitaris, que estan cada vegada més especialitzades en nínxols de mercat molt concrets, per raons de competitivitat global. Existeixen oportunitats per desenvolupar projectes innovadors entre aquestes empreses i d’altres empreses de provisió de serveis sanitaris, com ara la Fundació Hospital-Asil de Granollers, que està immersa en un pla de desenvolupament estratègic.

2010: es posa en marxa el Pla d’innovació local, emmarcat dintre del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació i del Pla estratègic d’ACC1Ó, impulsat conjuntament per l’Àrea de Dinamització de Clústers d’ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. El pla preveu dur a terme actuacions per reforçar els clústers amb major potencial de creixement identificats a la comarca: clústers d’alimentació, hàbitat i salut.

En el cas del clúster de salut, destaca el pes de la indústria farmacèutica i química i de les tecnologies mèdiques a la zona, amb presència d’empreses clarament líders a escala mundial, així com la vinculació amb el primer centre de la comarca en innovació i projectes de R+D i projectes tractors des de la part hospitalària. L’Hospital General de Granollers va iniciar la definició del projecte de clúster de les ciències de la vida, per aglutinar empreses d’aquest àmbit que s’ubiquen entre municipis veïns del Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

2011: la Fundació privada Hospital Asil de Granollers és una de les deu institucions que han constituït la Xarxa d’Innovació en Salut per Catalunya (XISCAT), la primera xarxa d’hospitals i centres medicosanitaris de l’Estat espanyol dedicada al foment de la R+D+I, la protecció i la transferència dels resultats derivats.

L’objectiu de la XISCAT és compartir recursos, endegar projectes conjunts, obtenir finançament i actuar com a agent de desenvolupament econòmic. Aquesta xarxa estableix les bases de l’estratègia dels propers deu anys i suposa el tret de sortida per a Catalunya i Espanya en l’alineament cap a una dinàmica de treball que segueix l’evolució d’Europa en l’horitzó 2013-2020, període en què la Comissió Europea concentrarà més esforços en innovació, especialment en innovació en serveis i TIC i salut, entre altres.

Aprovació per la FPHAG del Pla estratègic 2013-2017, amb una obertura de la institució cap a l’entorn ciutadà, tenint com a valor l’impuls institucional a la recerca i a la innovació, i com a objectiu establir noves ofertes a empreses de sectors no sanitaris. En consonància amb aquest Pla estratègic, la FPHAG ha creat diversos instruments que afavoreixen les possibles iniciatives innovadores en aquest àmbit:

Creació en la FPHAG de la Unitat de Recerca i Innovació. Accions:

 1. Promoció de la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el recolzament de l’activitat científica dels investigadors.
 2. Establiment de cinc línies de recerca, una de les quals és la d’Envelliment i innovació, orientada al desenvolupament de productes de suport a la gent gran en els camps de les TIC i l’Ambient Assisted Living.
 3. Integració de l’Hospital en diverses xarxes de recerca i innovació de l’entorn de salut.

D’altra banda, l’acord, previ al Pla estratègic per esdevenir hospital universitari amb la Universitat Internacional de Catalunya, ha facilitat posteriorment la signatura de diversos convenis amb altres universitats espanyoles i estrangeres i ha permès, en conjunt, que més de 1.300 persones rebin anualment formació universitària a la FPHAG, tant de pregrau, com de grau, de postgrau, així com formació especialitzada. Cal afegir, també, l’entrada de la FPHAG en xarxes internacionals de recerca i desenvolupament en l’àmbit de la salut. Aquests factors converteixen l’Hospital en un ecosistema propici a la recerca i la innovació i el posicionen com a actor central en les polítiques de desenvolupament estratègic del sector de la salut a la ciutat i la comarca.

Emmarcada en els objectius del Pla estratègic de la Fundació, i basada en els principis de l’Estratègia UE Horizon 2020, es va crear el projecte “Granollers Health Factory (GHF)”:

 • Objectius: augmentar l’excel·lència de la base científica, a partir de l’orientació cap a reptes socials de salut, cercant la combinació amb l’empresa, a partir de les TIC i les tecnologies facilitadores essencials i transversals, com a motor del desenvolupament d’indústries noves.
 • Instruments: nous models de living-lab, que posen la ciutat al centre de l’experimentació en innovació en salut i generen nous models de relació amb la innovació oberta, combinant el coneixement expert del propi hospital, la participació dels usuaris, la capacitat de recerca empresarial i el saber fer de l’Administració.

 • RESULTATS


2016: participació de la FPHAG en la presentació, dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Mobilitat del Vallès Oriental” impulsada per l’Ajuntament de Granollers, dins la Convocatòria 2016 del Fons Europeu de Desenvolupament Territorial (FEDER), d’una proposta consistent en:

 • Rehabilitació de les instal·lacions de l’antic Asil de l’Hospital General de Granollers, tant pel que fa als accessos com a la dotació d’equipament de l’espai físic de la GHF.
 • Creació de panells d’usuaris, creació d’una comunitat Health Factory com a ecosistema tipus Open Innovation, disseny/fabricació de productes per a la millora de la mobilitat de la gent gran a la ciutat, generació de solucions TIC de suport i activitats de difusió de la GHF.

El projecte, malgrat la seva qualitat metodològica, finalment no va resultar finançat.

 • APRENENTATGES


El Pla d’innovació local d’ACCIÓ comptava amb el rol col·laborador de l’Ajuntament i del Consell Comarcal per implementar la política de dinamització de clústers. Els canvis en el govern de la Generalitat i la crisi van provocar el canvi de l’estratègia d’ACCIÓ, que va deixar de comptar amb les entitats locals per implementar polítiques d’innovació, la qual cosa va interrompre aquest projecte. Aleshores, l’actuació de l’Ajuntament i de l’Hospital en aquest àmbit es va haver de reorientar, fet que ha demorat tant les accions com els resultats potencials derivats d’aquesta estratègia.

Creació d’un centre d’excel·lència en tecnologies avançades de serveis per a la gent gran i la dependència

El sector vinculat a la salut té un paper fonamental en la producció de coneixement. Tot aprofitant l’existència de la Fundació Hospital–Asil de Granollers i la seva tradicional especialització geriàtrica, l’experiència de formació en programes de postgrau, la col·laboració amb diverses universitats i el recent acord per esdevenir hospital universitari amb la Universitat Internacional de Catalunya, es podria aconseguir la creació a Granollers d’un centre d’excel·lència en tecnologies avançades de serveis a la gent gran, l’atenció a la discapacitat i la dependència i la innovació en serveis socials. Aquest centre podria formar part d’un parc de salut amb especialitats com la geriatria i els serveis vinculats a la dependència, que desenvolupés projectes de transferència tecnològica i en el qual es podrien desenvolupar estudis superiors especialitzats i màsters internacionals relacionats amb la biomedicina (4.1.3.). Així mateix, podria afavorir el desenvolupament del sector d’activitat vinculat a la salut (2.2.2.).


Valors associats: Creativitat i coneixement.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En execució.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Fundació Hospital Asil de Granollers i Fundació TICSalut.

 • ACCIONS REALITZADES


2010-2015: Iniciatives exploratòries d’innovació en serveis públics relacionats amb l’envelliment, la discapacitat i la dependència, en els àmbits social i sanitari de la ciutat, emmarcades en la creació del Consorci de Serveis a les Persones de Granollers (CSPG).

Aprovació del Pla estratègic 2013-2017 per part de la FPHAG, amb una obertura de la institució cap a l’entorn ciutadà, tenint com a valor l’impuls institucional a la recerca i a la innovació, i com a objectiu establir noves ofertes a empreses de sectors no sanitaris.

1. Creació del projecte “Granollers Health Factory (GHF)”

Emmarcada en els objectius del Pla estratègic de la Fundació, i basada en els principis de l’Estratègia UE Horizon 2020, es crea el projecte “Granollers Health Factory (GHF)”:

 • Objectius: augmentar l’excel·lència de la base científica, a partir de l’orientació cap a reptes socials de salut, cercant la combinació amb l’empresa, a partir de les TIC i les tecnologies facilitadores essencials i transversals, com a motor del desenvolupament d’indústries noves.
 • Instruments: nous models de living-lab, que posen la ciutat al centre de l’experimentació en innovació en salut i generen nous models de relació amb la innovació oberta, combinant el coneixement expert del propi hospital, la participació dels usuaris, la capacitat de recerca empresarial i el saber fer de l’Administració.

2. Creació de la Unitat de Recerca i Innovació (2007) a la FPHAG

Accions:

 • Promoció de la recerca i la innovació a la institució i a la comarca, mitjançant el foment i el recolzament de l’activitat científica dels investigadors.
 • Establiment de 5 línies de recerca, una de les quals és la d’Envelliment i innovació, orientada al desenvolupament de productes de suport a la gent gran en els camps de les TIC i l’Ambient Assisted Living.
 • Integració de l’Hospital en diverses xarxes de recerca i innovació de l’entorn de salut.

3. Reforma de l’edifici Antic Asil

L’Antic Asil passa a ser l’Edifici del Coneixement, on s’ubicaran les àrees de docència, formació i desenvolupament, i recerca i innovació, així com diverses aules i sales de treball per a diferents usos.

 • RESULTATS


Des del Consorci de Serveis a les Persones (2010-2014):

 1. Es va crear, adreçada a les persones amb deteriorament cognitiu ateses per la FHAG, l’oferta d’un servei de geolocalització (projecte SIMAP), finançat parcialment per a les persones usuàries. Aquesta oferta està encara activa.
 2. En col·laboració amb la Fundació TICSalut es va dissenyar el projecte “Gent Gran ComunicActiva, consistent en posar a disposició de persones grans vulnerables una tauleta amb funcionalitats d’accés a xarxa relacional i de contacte amb professionals socials i de salut. La implementació no va ser possible per diferències entre les institucions en la definició de la població diana.

Fruit de la nova estratègia I+D+I. La FPHAG ha participat en diferents projectes europeus i s’han dissenyat projectes innovadors en recerca de finançament:

 • Projecte I DON’T FALL: creació d’una plataforma que permet la prevenció i detecció de caigudes gràcies al disseny d’una sèrie d’eines: un caminador amb intel·ligència artificial (i-Walker), un programa de rehabilitació cognitiva realitzat amb un ordinador amb pantalla tàctil (Sociable), un detector de caigudes (WiMu) i una aplicació que integra totes les dades que provenen d’aquestes eines.
 • Projecte RADIO (2015): solucions domòtiques per a persones de la tercera edat a través d’un robot intel·ligent, que alhora serveix com a sistema no intrusiu de monitoratge de la salut. El robot actua com a assistent domèstic i realitza una sèrie de tasques, com buscar les ulleres o les claus de la persona per la casa, si l’usuari ho demana a través d’una interfície intuïtiva i visual o mitjançant la veu. També segueix una rutina programada de tasques com aspirar el terra o portar la medicació seguint la prescripció del metge, ja que també disposa d’un dispensador de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar o el mateix metge. A més d’actuar com a assistent domèstic, aquesta tecnologia també actua com a sistema de monitoratge de salut no intrusiu i recull i analitza dades psicològiques i de comportament, ajudant d’aquesta manera al metge a diagnosticar símptomes i posar-hi remei de manera ràpida.
 • Estudi qualitatiu sobre preferències i perfils de consum amb panells de gent gran (2015): l’Ajuntament hi va col·laborar en la recerca i selecció de persones participants.
 • Participació de la FPHAG en la presentació, dins el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Mobilitat del Vallès Oriental” (2016), impulsada per l’Ajuntament de Granollers, dins la Convocatòria 2016 del Fons Europeu de Desenvolupament Territorial (FEDER), d’una proposta consistent en:
  • Rehabilitació de les instal·lacions de l’antic Asil de l’Hospital General de Granollers, tant pel que fa als accessos com a la dotació d’equipament de l’espai físic de la GHF.
  • Creació de panells d’usuaris, creació d’una comunitat Health Factory com a ecosistema tipus Open Innovation, disseny/fabricació de productes per a la millora de la mobilitat de la gent gran a la ciutat, generació de solucions TIC de suport i activitats de difusió de la GHF.

El projecte, malgrat la seva qualitat metodològica, finalment no va resultar finançat.

 • El setembre de 2018, l’edifici de l’Hospital destinat a la Unitat de Recerca i Desenvolupament està en la seva darrera fase de construcció.

 • APRENENTATGES


La innovació en nous serveis i tecnologies, si és impulsada des d’estructures consorciades, requereix necessàriament de visions alineades per part de les institucions involucrades, a banda del compromís per abocar els recursos materials, econòmics i humans necessaris. Les diferències de criteri i limitacions de fons en aquests aspectes dificulten el desenvolupament dels projectes.

La dedicació de recursos humans específics per desenvolupar la recerca i la innovació, juntament amb la implicació activa dels professionals de la salut, així com del teixit empresarial i la ciutadania, permeten avançar en la creació de solucions innovadores que faciliten millorar la qualitat de vida de les persones en el seu entorn natural: el domicili. Això és especialment important en l’àmbit de les persones grans.

Un repte pendent és el de traslladar els resultats de la recerca, mitjançant productes ja manufacturats, i posar aquestes solucions a l’abast de la població. És desitjable comunicar també localment els resultats d’aquesta recerca i facilitar que la població d’edat avançada de Granollers pugui gaudir efectivament d’aquests productes.

Increment de la competitivitat dels espais productius

Per reforçar el teixit industrial existent, a més de la millora de les infraestructures de transport (1.1.1.), de telecomunicacions (2.1.1.) i del foment de l’activitat empresarial innovadora des de l’Administració pública i des de les organitzacions empresarials (2.1.2.), serà imprescindible la planificació del sòl industrial al conjunt de la conurbació, en coordinació amb els altres municipis.

La reurbanització i la millora integral dels polígons d’activitat econòmica existents (accessos, mobilitat, transport públic, seguretat, serveis i urbanització) han de permetre crear espais que afavoreixin la competitivitat de les empreses instal·lades, alhora que exerceixin de factor d’atracció de noves iniciatives empresarials. L’Administració pública hauria de facilitar el desenvolupament de les activitats industrials, tot oferint incentius i agilitzant-ne al màxim els tràmits.

La proposta de dinamització i modernització d’aquests espais també inclou la promoció de la creació d’associacions o xarxes organitzades d’empresaris de cadascun dels polígons d’activitat econòmica, que puguin constituir-se com a interlocutors davant de l’Administració pública i d’altres agents.


Valors associats: Governança democràtica, competitivitat i cohesió territorial.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Projecte de millora contínua en procés. Una part de les actuacions estan tancades; d’altres, en procés de millora continuada, i també hi ha noves actuacions que s’inicien en el marc de la definició i els objectius del projecte.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers; Granollers Mercat; Generalitat: ACCIÓ, ARC, INCASOL, Territori i Sostenibilitat; Diputació: Servei Teixit Productiu i Servei de Medi Ambient; altres ajuntaments: Montmeló, Parets, Sabadell, Barberà i Sant Quirze; Consell Comarcal del Vallès Oriental; associacions dels polígons de Granollers (sis associacions en total); Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), PIMEC, UEI, Confederación Española de Polígonos CEPE i agents de la propietat immobiliària de la ciutat.

 • ACCIONS REALITZADES


Reurbanització i millora integral:

2014: reurbanització del Carrer de Lluís Companys.

2014 (i següents): actuacions d’asfaltat del ferm de part dels carrers del polígon del Ramassar.

2015: aparcament de 50 places al polígon del Coll de la Manya.

2015: nou aparcament per a camions a l’avinguda de Sant Julià del polígon industrial del Congost.

2015: adequació de l’enllumenat del polígon per homogeneïtzar i optimitzar el nivell d’il·luminació.

2015: renovació dels directoris d’empreses del polígons a cada polígon.

2016: aparcament de 40 places al polígon del Coll de la Manya.

2016: realització del treball tècnic de seguretat viària dels polígons industrials de Jordi Camp i del Congost.

2016: substitució del conjunt de tapes de pou de registre al polígon del Congost i reparació del paviment.

2017: aparcament de turismes al carrer de Marconi del polígon del Congost, 313 places.

2017: diverses actuacions per l’adaptació del carrer de Marconi per reduir-ne la velocitat.

2017: nou aparcament a l’antiga pista de càsting, al costat de Coty Astor.

2017: realització de la primera auditoria (pilot) per a l’obtenció de la Marca de Qualitat CEPE per al polígon del Congost.

2017: redacció del projecte de reforma integral del polígon de la Font del Ràdium.

2018: reparació i adaptació de les voreres del polígon de Palou Nord.

2018: reordenació dels sentits de circulació dels carrers de Galileu Galilei i de Cal Ros dels Ocells del Coll de la Manya, per crear nous aparcaments en bateria (64 places addicionals).

2018: reforma de la rotonda al Carrer Arenys/Jordi Camp, del polígon Jordi Camp.

2018: substitució dels coixins berlinesos del carrer de Marconi del polígon del Congost.

2018: reforma de les voreres del carrer del Montseny del polígon del Ramassar.

2018: dos nous espais d’aparcament a Coll de la Manya, amb 62 places per a turismes.

Planificació urbanística:

El 2016, la Generalitat, amb el concurs dels tres ajuntaments implicats (Montmeló, Granollers i Parets del Vallès) aprova el Pla director de circuit, que determina les directrius que el planejament municipal ha d’incorporar, com ara la prioritat de l’establiment d’activitats econòmiques o de recerca relacionades amb l’automoció. Els 11 àmbits d’actuació, en 572 hectàrees, reordenen la xarxa viària, fixen criteris per a la mobilitat i l’aparcament de vehicles i ordenen els usos industrials, comercials, residencials, de serveis, esportius i els espais lliures i no urbanitzables.

Sector 112

Nou sector industrial als peus del Circuit de Catalunya, que amplia el polígon de Cal Gordi – Cal Català, amb 5,8 ha de nou sòl industrial, acompanyat de 7 ha d’espais lliures, 2 ha de sistemes viaris i d’equipaments. Aprovat definitivament i en condicions d’edificabilitat al llarg d’aquest mateix any 2018.

Modificacions de planejament urbanístic:

2014: fraccionament de naus, segona activitat, etc.

Modificació dels articles 210,212,213,216 i 217 de les NNUU del POUM, en la regulació del sòl industrial, per establir les condicions urbanístiques adients per afavorir i activar la implantació i el desenvolupament del sector industrial a Granollers, donant cobertura no només als sectors tradicionals, sinó a noves modalitats productives i activitats.

S’ha incrementat el percentatge d’ocupació de parcel·la que passa del 50 % al 60 % i s’estableix la regulació d’activitats per parcel·la, fet que possibilita dividir les edificacions i les parcel·les en règim de propietat horitzontal, en la modalitat de naus en renglera i de “naus niu”.

Telecomunicacions:

2011 (i següents): cobertura de tots els polígons de Granollers amb fibra òptica completada.

Facilitar el desenvolupament empresarial:

2009 (i anys següents): actualització i manteniment del cens d’empreses. Cercador al web de Granollers Mercat i Can Muntanyola. Visites a empreses dels polígons.

2009 (i anys següents): elaboració i manteniment de les fitxes de dotacions dels set polígons de Granollers.

2009 (i anys següents): creació del grup de treball de polígons per a la coordinació de propostes i actuacions que afecten els polígons industrials.

2011 (i anys següents): creació i actualització del portal immobiliari de Granollers per a la promoció dels espais industrials de la ciutat

2012 (i següents): celebració de les jornades de treball en xarxa per a les empreses dels polígons de Granollers.

2016 (i següents): anàlisi de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica del projecte EcoCongost: una xarxa d’intercanvi de calor entre les empreses.

2016: estand institucional de la Fira de l’Ascensió dedicat als polígons industrials de Granollers.

2016 (i següents): realització del Cicle Tècnic d’Energia a la Indústria, adreçat a les empreses de Granollers i de l’entorn, format per 3/4 jornades anuals

2017 (i següents): projecte «Granollers entra en simbiosi» per promoure la simbiosi industrial entre el teixit empresarial de Granollers i l’entorn.

2017: participació a la Fira de l’Ascensió amb el projecte «Granollers entra en Simbiosi».

2017: estudi anàlisi «Anàlisi de l’ecosistema industrial de Granollers i Montmeló» com a punt de partida per a les visites a empreses en el marc del projecte de simbiosi.

2018: anàlisi de potencial fotovoltaic de les teulades industrials de Granollers i impuls de projectes de generació solar compartida.

2018: creació de la plataforma GRID Granollers per a l’aprofitament de recursos industrials.

2018: prova pilot per a l’impuls d’un sistema de transport col·lectiu privat als polígons, BusUp.

2018: primer pilot del Gestor Energètic Compartit per activitats ubicades als polígons.

Associacionisme:

2010: signatura del conveni de col·laboració amb l’associació del polígon del Coll de la Manya: en vigor.

2011: creació de l’associació del polígon de Palou Nord.

2011: signatura del conveni de col·laboració amb l’associació del polígon de la Font del Ràdium; en vigor.

2013 (i següents): es crea i es manté l’espai de les associacions al web de Can Muntanyola.

2013: creació de l’associació del polígon de Cal Gordi Cal Català.

2013: signatura del conveni de col·laboració amb l’associació del polígon de Palou Nord; en vigor.

2014 (i següents): s’inicia l’edició digital i la difusió del Butlletí de les Associacions dels Polígons de Granollers; semestralment.

2015: creació de l’associació dels polígons del Congost i de Jordi Camp.

2015 (i següents): celebració de la primera Taula de les Associacions de polígons; convocatòria anual.

2016: signatura del conveni de col·laboració amb l’associació dels polígons del Congost i de Jordi Camp; en vigor.

2017: col·laboració amb l’associació dels polígons del Congost i de Jordi Camp en la instal·lació d’un desfibril·lador extern (DEA) al Parc de Bombers de Granollers ubicat al polígon Congost.

2018: incorporació de les associacions al web de la plataforma GRID Granollers.

2018: signatura del nou conveni de col·laboració amb l’associació del polígon del Coll de la Manya.

 • RESULTATS


7 associacions d’empresaris de polígons constituïdes, una a cada polígon. 6 associacions han signat conveni amb l’Ajuntament.

685 activitats censades el setembre de 2018 i ubicades a les 324,51 hectàrees dels polígons de Granollers, cens d’activitats que s’actualitza de manera continuada.

A partir de diverses fonts indirectes (no n’existeixen dades oficials) vàrem estimar que el 2016 treballaven al voltant de 12.000 persones als polígons de Granollers i que la facturació de totes de les empreses es podria situar sobre els 5.000 milions d’euros.

 • APRENENTATGES


L’associacionisme empresarial en els polígons és un factor clau per al futur de la governança i la millora de la competitivitat.

Existeix un ampli marge de millora per a la coordinació interna de la intervenció municipal en els polígons.

És convenient abordar la gestió dels polígons des d’una visió integral (interdepartamental).

Ampliació de la política d’habitatge

L’accés a l’habitatge està reconegut en la Declaració Universal dels Drets Humans com a premissa per gaudir d’un nivell de vida adequat que asseguri la salut i el benestar. La dificultat actual per accedir-hi és un dels problemes socials que cal afrontar de manera prioritària, pel risc que representa d’exclusió social. També la dificultat per mantenir l’habitatge. Un dels reptes de futur que té la ciutat és que el jovent no n’hagi de marxar perquè no pot adquirir o llogar un habitatge, així com el de buscar alternatives a les problemàtiques que la situació econòmica genera. Tot i que una de les solucions que s’ha trobat és la construcció de pisos de protecció oficial, no sembla que el futur hagi d’anar en la mateixa direcció. Caldrà trobar fórmules innovadores que incentivin la rehabilitació del parc existent i fomentin el lloguer i els pisos compartits, així com el disseny de polítiques d’ajut per a la gent jove o col·lectius en situació de risc. També cal promoure la creació d’habitatges dotacionals per a la gent gran i fomentar l’adaptació dels domicilis i la supressió de barreres interiors, especialment per a les persones d’edat avançada o amb discapacitat.


Valors associats: Cohesió social, governança democràtica i convivència.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés; és un projecte de continuïtat. Es tracta de polítiques que es porten realitzant els darrers anys i que es mantindran en el futur.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, Granollers Habitatge, Diputació de Barcelona (suport en la redacció del Pla local d’habitatge), grups municipals, entitats (associacions de Granollers vinculades directament o indirecta a l’àmbit de l’habitatge: Càritas Diocesana, Cambra de la Propietat Urbana, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Col·legi d’advocats de Granollers, Hàbitat 3 i Col·legi d’Arquitectes de Granollers) i ciutadania (procés participatiu).

 • ACCIONS REALITZADES


Les accions realitzades des de l’Oficina d’Habitatge i el Servei d’Urbanisme i Habitatge són:

Bloc 1: Observatori de l’habitatge. Seguiment del parc d’habitatges de la ciutat

 • Recopilació de dades pròpies d’habitatges buits, a partir de la coordinació entre Urbanisme, Policia Local, Oficina de Suport a les Comunitats i Serveis Socials.
 • Recopilació de dades a partir de la diagnosi del Pla local d’habitatge (2018-2023), en relació a l’edat dels edificis, els nivells d’accessibilitat, l’estat conservació, etc., per tal de centralitzar-les i extreure’n conclusions.

Bloc 2: Accés a l’habitatge

 • Mesures per proveir d’habitatges el parc públic: exercir dret de tanteig i retracte per proveir la borsa de lloguer i d’habitatges d’emergència.
 • Mesures per proveir d’habitatges privats: mesures de foment de l’adscripció d’habitatges privats a la borsa de lloguer municipal. Convocatòria anual d’ajudes per captar habitatges i bonificació de l’import de l’IBIU.
 • Parc EEFF grans tenidors: mentre ha estat possible, incoació d’expedients d’ús anòmal segons la Llei de l’habitatge per tal de fomentar l’ocupació/la posada al mercat dels habitatges.
 • Mecanismes d’accés a l’habitatge:
  • Impuls de la nova Oficina d’Habitatge al carrer del Rec, com a OAC especialitzada en temes d’habitatge que informa de les mesures locals i d’altres administracions, gestiona els ajuts propis i de la Generalitat i ofereix assessorament en aspectes legals.
  • Ajudes anuals al lloguer, primant persones joves, gent gra i famílies monoparentals.
  • Tramitació de la inscripció al registre de sol·licitants d’habitatges protegits HPO.
  • Dret de reallotjament: Taula d’Emergència Municipal, per a l’adjudicació d’habitatges.

Bloc 3: Mesures per al manteniment de l’habitatge

 •  Mesures de suport al pagament del lloguer/de la hipoteca:
  • Prestacions permanents de pagament de lloguer; gestió integral dels ajuts.
  • Servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge (servei de mediació, assessorament de reclamació de clàusules sòl i despeses hipotecàries, etc.).
  • Comissió de seguiment del Pla d’acció de suport als afectats per desnonaments (Ajuntament + entitats).
 • Mesures per prevenir la pèrdua d’habitatge:
  • Prestacions econòmiques d’urgència especial per atendre deutes de lloguer, d’amortització hipotecària o desnonament.
  • Servei d’intermediació de deutes sobre l’habitatge (SIDH).
  • Ajuts municipals per evitar la pèrdua de l’habitatge (Pla de xoc sosteniment de la llar).
 • Mesures contra la pobresa energètica:
  • Assistència contra la pobresa energètica (pla de xoc).
  • Emissió d’informes de vulnerabilitat social per a les companyies subministradores.
  • Protocol amb SOREA.
  • Taula sobre la Pobresa Energètica, constituïda entre l’Ajuntament i les principals companyies de subministraments.
  • Estudi energètic de part del parc d’habitatge de l’AHC.

Bloc 4: Millora, rehabilitació i accessibilitat del parc d’habitatges

 •  Ajuts per a la millora i rehabilitació del parc d’habitatges i locals de la ciutat (ajudes a la millora de condicions d’accessibilitat i rehabilitació de façanes, per a la millora de la mobilitat interior en el cas de persones amb discapacitat…)
 • Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges amb persones amb dependència.

Bloc 5: Suport a les comunitats de veïns i propietaris

 • Oficina d’atenció a les comunitats de veïns, en què es proporciona assessorament legal, informació d’ajuts, etc.
 • Accions contra ocupacions il·legals d’habitatges: intervencions preventives per evitar ocupacions irregulars.

Redacció del Pla local d’habitatge, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Durant la redacció es va convocar un procés participatiu, en què van participar-hi la ciutadania, les entitats vinculades directa o indirectament a l’habitatge, els grups municipals i els tècnics municipals.

Accions i suports realitzats des de Serveis Socials:

 • Ajuts econòmics per donar suport puntual al pagament del lloguer o la hipoteca.
 • Ajuts econòmics puntuals per evitar la pèrdua de l’habitatge.
 • Orientació i suport en processos de pèrdua i dificultat d’accés a l’habitatge.
 • Valoració de situacions de pobresa energètica i emissió d’informes de vulnerabilitat.
 • Detecció de situacions d’amuntegament i ocupacions d’habitatges.

 • RESULTATS


Dades de les subvencions i ajuts de l’Ajuntament (2016):

 • Ajuts a la rehabilitació: un total de 393 habitatges beneficiats i un locals. Import total: 121.653,11 €.

Dades de les subvencions i ajuts de l’Ajuntament (2017; dades no definitives):

 • Millores a l’accessibilitat: un total de 179 habitatges beneficiats. Import: 103.999,00 €.
 • Rehabilitació de façanes i mitgeres: un total de 442 habitatges beneficiats. Import: 292.246,84 €.

Ajuts de Granollers Habitatge:

 • Ampliació del parc propi: 381.054 € (2016); 200.000 € (2017).
 • Ajuts al lloguer: 195.000 € (2016); 300.000 € (2017).
 • Incentius per aportar habitatges a la borsa de lloguer: 33.946 € (2016); 40.000 € (2017).
 • S’han realitzat 78 actuacions que han evitat 78 ocupacions il·legals en habitatges.

Serveis Socials ha atès en aquest període més de 500 casos anuals d’expedients familiars amb problemes d’habitatge: desnonaments, amuntegaments, males condicions, etc.

 • APRENENTATGES


Aquest és un dels problemes més greus a la societat actual, tant de present com de futur.

L’existència d’un parc d’habitatges buit és una oportunitat per fer aflorar al mercat més habitatges.

L’envelliment de la població fa que sigui necessari realitzar actuacions adreçades a aquest col·lectiu.

L’Ajuntament disposa d’experiència i recursos sobre els quals fonamentar les polítiques d’habitatge futures.

La capacitat de realitzar actuacions en diferents conjuntures i diferents situacions de cicles econòmics.

Posicionament de Granollers com a capital d’una comarca amb un gran atractiu.

Granollers és el centre d’una comarca amb un potencial turístic molt considerable. A l’atractiu turístic de l’entorn natural, hi hem d’afegir el del patrimoni històric, el termalisme i alguns equipaments com el Circuit de Catalunya, sense oblidar el vinculat als negocis i l’activitat empresarial. Relacionat amb el Consorci de Turisme del Vallès Oriental i amb els acords de la Taula Intermunicipal (1.4.1.), Granollers hauria de posicionar-se clarament com a capital d’aquest territori comarcal i desenvolupar iniciatives en col·laboració amb altres agents públics i privats (per exemple, aprofitant esdeveniments esportius com la Mitja Marató o els vinculats al Circuit de Catalunya), adreçades al turisme internacional.

Caldria promoure la concentració de la informació turística del conjunt de la comarca en espais físics i telemàtics que n’afavorissin la visualització als visitants de la ciutat. També convé enfortir les estratègies de cooperació entre els municipis implicats i  l’associacionisme dels diferents actors (operadors, restauradors i hotelers), desenvolupar una marca pròpia, noves rutes turístiques, potenciar el patrimoni històric i cultural de la ciutat (4.2.2.), impulsar el turisme de reunions, promocionar els diferents usos dels espais per a vianants per revitalitzar-los i incrementar l’oci nocturn.Valors associats: Cohesió territorial i sostenibilitat; Governança democràtica.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


En procés, projecte en desenvolupament continu (no s’acabarà en la legislatura).

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, hotels de la ciutat a títol individual, Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i entitats esportives.

 • ACCIONS REALITZADES


Durant el període 2010-2017, malgrat la crisi, la comarca i la ciutat de Granollers han incrementat el nombre de turistes, de pernoctacions, de turistes estrangers i d’ocupació hotelera, tal com acrediten els estudis anuals de la Diputació. Els principals productes són Barcelona, el Circuit i la Roca Village, i en segon terme els altres productes de la comarca (Montseny) i alguns esdeveniments esportius i culturals de la ciutat. Granollers no ha incrementat places hoteleres des de 2010, només les deu places de la nova casa rural de Palou (Cal Gaig).

El turisme de negocis a Granollers es concreta en les pernoctacions que genera l’activitat ordinària de les empreses industrials, cada vegada més internacionalitzades, de dilluns a divendres (personal directiu i comercials). El turisme MICE (reunions de negocis, viatges d’incentius, congressos, convencions i esdeveniments d’empresa), en canvi, requereix accions de promoció específiques i una infraestructura especialitzada d’equipaments i de serveis.

Granollers Mercat va fer una aposta durant el període 2013-2016 per intentar posicionar Granollers com a destinació MICE, coordinant l’oferta d’equipaments públics i privats de la ciutat (www.meetingranollers) i comercialitzant-la mitjançant una empresa externa a les fires i trobades del sector, però els resultats no han estat satisfactoris per diverses raons i no s’han captat nous esdeveniments a la ciutat generadors de pernoctacions.

Granollers no s’ha pogut acollir al programa de turisme esportiu de l’Agència Catalana de Turisme, que consisteix en promocionar a nivell nacional i internacional estades d’equips de competició i paquets d’oci familiar en determinades ciutats, perquè la seva infraestructura esportiva i hotelera no compleix els requisits fixats per a les disciplines esportives incloses al programa de l’Agència, que no són totes. L’Agència hauria de modificar aquests criteris o incorporar l’atletisme i l’handbol al programa, per tal que Granollers tingui opció d’incorporar-se al programa de turisme esportiu.

Existeix marge de millora en l’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius que organitzen els clubs de la ciutat, amb l’excepció de la Granollers CUP. Els clubs posen l’accent en l’èxit de la competició esportiva (logística, participants i públic assistent), però tenen més dificultats per gestionar l’objectiu de generar pernoctacions i despesa a la ciutat.

L’operació de l’illa de vianants ha posicionat definitivament Granollers com a ciutat de turisme de compres, que és un turisme que no genera pernoctacions, però genera visitants procedents de Catalunya. L’oferta comercial complementa la de la Roca Village i s’adreça a un públic diferent. La Roca Village atrau, per una banda, turisme internacional que arriba en viatge organitzat des de la costa o des de Barcelona, o que arriba en l’autobús directe de l’empresa Sagalés, I per altra banda, atrau públic nacional i internacional que arriba en vehicle particular, que és el públic que pot intentar captar Granollers. L’oferta gastronòmica aftershopping de la ciutat és un actiu en aquest sentit, atès que és més àmplia i variada que la del centre privat. No s’ha materialitzat fins ara cap actuació per captar els compradors de la Roca Village, ni per part de la iniciativa privada ni a través de la col·laboració publicoprivada. La direcció del centre privat ha estat receptiva a col·laborar per informar dels recursos turístics de la ciutat i de la comarca (des de la web i des de l’oficina d’informació al visitant, patrocinant un mapa turístic), després de la modificació de la normativa catalana que permet atorgar a la Roca del Vallès la condició de municipi turístic, i després de materialitzar-ne l’ampliació de la superfície de venda.

No s’han concretat accions per atraure el públic del Circuit. No s’ha pogut comptar amb la implicació del Circuit en aquest objectiu, atès que el Circuit ha de mantenir l’equilibri politicoterritorial també amb Barcelona, Parets i Montmeló, i perquè durant els grans premis o esdeveniments singulars el seu objectiu és també retenir al públic dins dels seus espais. És un públic fidelitzat, que aprofita per anar al Circuit i només al Circuit, i hi ha molts tipus de perfils.

El 2015 es va encarregar a Telefònica un primer estudi per analitzar la mobilitat dels visitants al Circuit, a partir de la geolocalització del seu mòbil durant els dies de curses, i el resultat mostra que moltes persones venien a Granollers, suposadament de compres, i un percentatge significatiu eren estrangers. Els hotels de la ciutat, per altra banda, ja estan força plens de turistes durant les curses. Granollers atrau, doncs, visitants del Circuit sense haver dissenyat accions en aquest sentit.

Per incrementar l’atracció d’un públic que no pernocta a la ciutat, però que està a prop i disposa de temps, cal millorar el posicionament SEO dels diferents recursos i atractius públic i privats de la ciutat, perquè avui el visitant es decideix moltes vegades en el darrer moment a través del mòbil.

Granollers ha incorporat durant aquest període recursos i atractius interessants (Tèrmica, Adoberia, La Tela, Planetari i TAG) i els ha intentat ordenar millor (medieval, modernista, industrial, gastronòmic i natura) i exposar millor (itineraris, webs, mapes i Oficina de Turisme). Queda molt per fer i per millorar en la seva forma de promoció i de comercialització.

El 2016 es redacta un Pla d’accions de promoció turística, que defineix una estratègia i proposa més de cinquanta accions concretes a mig i llarg termini, essent un bon full de ruta per orientar les decisions organitzatives, de governança i de promoció.

El 2017 s’encarrega un estudi per definir una estratègia de comunicació de la ciutat a partir de les seves potencialitats, així com un pla específic d’accions per millorar la promoció i l’impacte dels esdeveniments esportius. El 2017 es convoca una plaça de nova creació tècnic de promoció de la ciutat.

El 2017 el municipi de Granollers s’integra en l’enquesta anual de turisme que realitza la Diputació (Edetur), per tal de poder disposar de dades estadísticament significatives dels turistes que pernocten a la ciutat, que són comparables amb les dades d’altres municipis de la província.

El 2018 s’encarrega a una empresa de viatges especialitzada el disseny de cinc paquets turístics amb la finalitat de ser comercialitzats en diferents plataformes en línia.

 • RESULTATS


D’una banda, disposem de les dades de l’enquesta Perfils i hàbits dels turistes a Granollers de l’any 2017, que ha realitzat la Diputació de Barcelona. Els principals resultats d’aquesta enquesta indiquen que un 60 % dels turistes de la ciutat resideixen a l’estranger. D’aquests, la principal nacionalitat és la francesa, amb un 17 %. Els resultats també diuen que el 66,4 % ha vingut a Granollers per motius professionals; un 26,1 %, per motius d’oci, i un 7,5 %, per motius personals. I per últim, entre les activitats més realitzades durant l’estada és gastronòmica (81,5 %) i treballar o fer negocis (68,7 %).

De l’altra banda, tenim les dades de l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental, que ens proporciona un alt percentatge d’ocupació hotelera de la infraestructura de Granollers: en els tres darrers anys s’ha passat del 57,33 % del 2015 al 65 % el 2017, tenint en compte que la capital del Vallès Oriental disposa d’una oferta de 1.152 places hoteleres.

 • APRENENTATGES


El repte de la ciutat continua sent trobar la fórmula adequada de col·laboració entre els agents privats i entre el sector públic i els agents privats (hotels, restaurants i botigues), que, tot i que comparteixen el mateix objectiu d’atracció de visitant, competeixen entre si a l’hora de comercialitzar. La fórmula dels clubs de producte que proposa el Pla de turisme és una bona proposta en aquesta direcció.

A nivell d’organització interna municipal, cal treballar per millorar la coordinació i frenar la inèrcia a la dispersió de les actuacions de promoció de la ciutat que genera l’organització, per tal que els clubs de producte puguin funcionar amb eficàcia.

L’Ajuntament ha d’ajudar i sensibilitzar els clubs i entitats de la ciutat a gestionar també l’objectiu d’allargar l’estada, generar pernoctacions i despesa a la ciutat, i en el disseny dels esdeveniments que impulsen.

Millora integral de les infraestructures de telecomunicació

La societat del coneixement exigeix un impuls decidit envers les tecnologies de la informació i la comunicació. Per portar-lo a terme, és imprescindible potenciar la xarxa de fibra òptica i facilitar la provisió de serveis mitjançant la xarxa, tant públics, com ara la televisió per IP, o per a la mobilitat, com ara els serveis de veu i dades d’alta capacitat per a empreses. També caldrà incrementar les connexions sense fil a la ciutat tant des del sector públic com des del privat. El Pla director de la societat del coneixement, que s’ha de desenvolupar en el marc de la conurbació, inclou aquestes i altres mesures d’impuls a les TIC.Valors associats: Coneixement, competitivitat, cohesió social, cohesió territorial i sostenibilitat.

 • GRAU D’EXECUCIÓ


Fet.

 • ACTORS PARTICIPANTS


Ajuntament de Granollers, associacions d’empreses de polígons i operadores de telefonia i de serveis d’internet.

 • ACCIONS REALITZADES


S’ha proveït de banda ampla tots els polígons de la ciutat.

Els operadors han continuat desplegant fibra a les llars i se n’han incorporat de nous, ampliant l’oferta disponible i per tant la competència.

S’han establert punts wifi gratuïts a diversos punts de la via pública de la ciutat.

S’ha dotat de wifi públic gratuït a l’interior de 22 serveis municipals amb accés gratuït a la ciutadania.

 • RESULTATS


25 equipaments connectats a la xarxa de FO de la Generalitat de Catalunya.

30 equipaments municipals en xarxa corporativa de FO de l’Ajuntament.

6 xarxes operatives: Vodafone (Ono), Movistar, Orange (Jazztel), Colt, Ajuntament corporativa i Xarxa Oberta (Generalitat).

Xarxa Vodafone: 24.000 unitats connectades (88 % de la cobertura a Granollers).

Xarxa doble Movistar+Jazztel: 25.000 unitats connectades (85 % cobertura a la ciutat).

Xarxa Emagina, nou operador incorporat a la xarxa. Emagina és la marca comercial de l’empresa E-Phos Digital SLU, pertanyent al Grup Estabanell, creada l’any 2015 amb seu a Granollers. S’ha incorporat a l’estesa de xarxa de fibra òptica impulsant nova xarxa al municipi, mitjançant el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pròpia de darrera generació.

Xarxa corporativa FO municipal : 20.251 metres.

Canalització en tritub i altres preparada per FO: 24.399 metres.

Xarxa d’electricitat de l’Ajuntament (opcional per trànsit i per FO): 144.400 metres.

 • APRENENTATGES


Que la col·laboració publicoprivada ha funcionat perfectament a la ciutat en aquest projecte; Granollers ha estat capdavantera en telecomunicacions de banda ampla. L’Ajuntament, amb visió de futur, va anar reservant xarxa de tubulars buits en totes les reformes i obres de l’espai públic, cosa que ha possibilitat acords de cessió per desplegaments ràpids de fibra per tota la ciutat i ha fet que els ciutadans i les empreses de Granollers accedeixin més fàcilment a serveis d’altes prestacions.

La col·laboració publicoprivada és un model d’organització i gestió utilitzat en aquest projecte. Representa una evolució en el marc del que es coneix contextualment com a governança en xarxa, un model que s’està imposant en molts països europeus.