Circuit de Catalunya

 

 

Els Plans Directors Urbanístics creen les condicions territorials que permeten desenvolupar potencialitats econòmiques, mitjançant la classificació del sòl, la delimitació de sectors per executar actuacions d’especial rellevància econòmica i l’ordenació del sòl a nivell de planejament derivat.

El Pla Director del Circuit integra el Circuit al seu entorn i estableix un nou marc urbanístic que permet explotar les potencialitats del Circuit i respondre a les necessitats que requereix una instal·lació de competició d’alt nivell.

Es delimiten 11 àmbits d’actuació en una superfícies de 572 hectàrees, reordena la xarxa viària i ferroviària, fixa criteris per a la mobilitat i l’aparcament de vehicles. Els àmbits d’actuació ordenen els usos industrials , comercials, residencials, de serveis, esportius i els espais lliures i no urbanitzables.

L’Ajuntament de Granollers promou el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Motorsport (PECT) dins l’estratègia europea RIS3, subvencions que la Generalitat de Catalunya convocarà el primer trimestre de 2016. La idea és enfortir territoris amb una especialització sectorial i projectes que impulsin la innovació: metodològica, de productes, de processos, social, de transferència tecnològica, de noves aplicacions de les TIC, etc.

La Universitat de Vic i els ajuntaments que termenegen amb Granollers i amb el Circuit han manifestat el seu interès en adherir-se a aquest PECT. Ens trobem en la fase de captar entitats i definir els projectes que ha de presentar cada entitat adherida al PECT.

El Pla Director del Circuit determina directrius que el planejament municipal ha d’incorporar, com ara la prioritat de l’establiment d’activitat econòmiques o de recerca relacionades amb l’automoció.

Objectius

  • Desplegar el planejament derivat que marca el Pla Director Urbanístic del Circuit.
  • Captar les inversions públiques i privades necessàries per desplegar els diferents sectors del Pla Director.

 

Actuacions